Ogłoszono konkurs PO WER 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym
Wiadomość, opublikowana 29-03-2016

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na projekty w Programie Rozwoju Kompetencji w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadającym potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).

Zakres zadań i działań przewidzianych do realizacji w projekcie musi prowadzić do uzyskania kompetencji lub kwalifikacji spośród wskazanych poniżej:

- zawodowych,

- komunikacyjnych, w tym umiejętność pracy w grupie, kompetencji interpersonalnych i językowych,

- w zakresie przedsiębiorczości,

- informatycznych, w tym wyszukiwania informacji,

- analitycznych, w tym umiejętności rozwiązywania problemów.

Powyższy katalog jest katalogiem do wyboru – przynajmniej część z powyższych musi być wdrażana.

Uzyskiwanie wybranych kompetencji musi odbywać się w formach zapewniających maksymalną efektywność. W związku z tym uzyskiwanie wybranych kompetencji musi być przeprowadzone z użyciem nie mniej niż trzech ze wskazanych poniżej typów działań:

- certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

- dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

- dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

- wizyty studyjne u pracodawców,

- uczestniczenie studentów w formach aktywności wynikających ze współpracy uczelni z pracodawcami zwiększanie ich zaangażowania w realizację programów kształcenia (np. zajęcia dodatkowe organizowane z pracodawcami) służących lepszemu przygotowaniu absolwentów do wejścia na rynek pracy.

Wskaźnikami rezultatu w konkursie są:

- odsetek absolwentów uczelni objętych wsparciem w projekcie, którzy kontynuowali kształcenie (na studiach I, II lub III stopnia) lub podjęli zatrudnienie w ciągu 6 m-cy od zakończenia kształcenia,

- liczba osób, które podniosły kompetencje w ramach działań uczelni wspartych z EFS.

Wskaźnikiem produktu jest liczba osób objętych wsparciem EFS w celu podniesienia kompetencji w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Planowana alokacja na konkurs wynosi 250 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu w przypadku uczelni kształcących powyżej 12 000 studentów wynosi 10 000 000,00 PLN (w tym maksymalny koszt przypadający na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 20 000,00 PLN).

Przystępując do pisania wniosku proszę o zapoznanie się m.in. z załącznikiem nr 9 do regulaminu - tj. standardy dotyczące kosztów w projekcie.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od 4 maja 2016 do 7 czerwca 2016 r. Wnioski składane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) oraz w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA.  

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie NCBiR

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.