Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich
Wiadomość, opublikowana 30-12-2015

Z dniem 7 grudnia 2015 r. Ministerstwo Rozwoju uruchomiło Bazę Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Baza jest dostępna pod adresem bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.konkurencyjnosc.gov.pl. Beneficjenci środków unijnych (tj. podmioty, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie projektów) mogą już publikować w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe, natomiast obowiązek publikacji tych zapytań powstaje w momencie wszczęcia przez beneficjenta postępowania od 1 stycznia 2016 r.

Baza to portal internetowy, który umożliwia publikację zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności. Zasada konkurencyjności gwarantuje zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców przy realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Została ona opisana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20014 – 2020 oraz w Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W przypadku projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Beneficjenci zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy (30 tys. euro). Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, tzn. takich zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Pzp, z wyjątkiem dostaw i usług określonych w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp. Ponadto zasady konkurencyjności nie stosuje się do wydatków rozliczanych metodami uproszczonymi.

W przypadku projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Beneficjenci powinni realizować wydatki zgodnie z zasadą konkurencyjności, jeśli wartość realizowanych przez nich zamówień przekroczy 50 tys. zł netto. Co ważne, beneficjenci podlegający przepisom Prawa zamówień publicznych (Pzp) muszą stosować zasadę konkurencyjności jedynie dla tych zamówień, których wartość jest niższa niż 30 tys. euro. Podmioty, które rozpoczęły realizację projektu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie zobowiązane są do wysłania zapytania ofertowego do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, o ile na rynku istnieje trzech potencjalnych wykonawców danego zamówienia oraz upublicznić to zapytanie co najmniej na swojej stronie internetowej, o ile posiadają taką stronę. Publikowanie zapytań ofertowych w Bazie konkurencyjności nie dotyczy zamówień poniżej wartości 50 tys. zł netto. Nie ma obowiązku stosowania zasady konkurencyjności w przypadku zamówień opisanych w pkt. 2.9 ww. Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020, to jest zamówień, których przedmiotem są dostawy i usługi określone w art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wyłączeniem art. 4 pkt 8 Pzp) w zakresie zamówień publicznych, których przedmiotem jest nabycie innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu (zasady konkurencyjności nie stosuje się pod warunkiem braku powiązań, o których mowa w Wytycznych). Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących treści zamówień publikowanych w Bazie, specyficznych dla WRPO 2014+.

Instytucja Zarządzająca WRPO informuje, że beneficjenci środków unijnych (tj. podmioty, z którymi zostały już zawarte umowy o dofinansowanie projektów) mogą już publikować w Bazie konkurencyjności zapytania ofertowe, natomiast obowiązek publikacji tych zapytań powstaje w momencie wszczęcia przez beneficjenta postępowania od 1 stycznia 2016 r.

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.