Konkurs dotyczący organizacji wydarzeń kulturalnych
Wiadomość, opublikowana 21-08-2015
Uprzejmie informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs nr RPWP.04.04.02-IZ-00-30-001/15 na wydarzenia kulturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym wnoszących trwały wkład do zachowania dziedzictwa kulturowego regionu, w tym wsparcie niezbędnej infrastruktury. Wnioski można składać od 22.09. do 09.10.br., a orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2016 r.

Poniżej adres strony z ogłoszeniem i ważnymi dokumentami konkursowymi:

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/62

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

  • W ramach konkursu Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie;
  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowanych. Czyli minimalny wkład własny to 50%;
  • Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 3 500 000,00 PLN;
  • Przykładowe koszty kwalifikowalne: 1) koszty przygotowania i realizacji projektu: organizacja wydarzeń kulturalnych, mających wpływ na wzrost znaczenia kultury, jako czynnika stymulującego rozwój społeczno-gospodarczy, 2) koszty promocji projektu;
  • Wydatki inwestycyjne nie mogą stanowić większości wydatków kwalifikowalnych projektu;
  • Niekwalifikowalne są m.in. koszty: a) amortyzacji; b) zakupu środków transportu; c) zakupu używanych środki trwałych i wartości niematerialnych i prawnych; d) bieżące, ponoszone przez Wnioskodawcę w związku z prowadzoną działalnością (opłata za media, najem/dzierżawa pomieszczeń itd.);
  • Beneficjent jest zobowiązany do rozpoczęcia realizacji projektu nie później niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy, natomiast zakończenie realizacji projektu musi nastąpić nie później niż 30 czerwca 2017;
  • Warunkiem dofinansowania projektu jest spełnienie następujących kryteriów: a) wywarcie znaczącego wpływu na gospodarkę regionalną, potwierdzonego osiągnięciem mierzalnych korzyści w dłuższej perspektywie czasowej; b) wniesienie wkładu w realizację celów Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego w zakresie priorytetu kultury, głównie promocji kultury, dziedzictwa kulturowego i przemysłu kreatywnego; c) wkład EFRR nie może przekroczyć wkładu sektora prywatnego w projekcie (przychody takie jak sprzedaż biletów itp. są wyłączone z kalkulacji wkładu sektora prywatnego). Wsparcie nie będzie kierowane na budowę od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.


Uprzejmie prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w konkursie na formularzu zgłoszenia projektu do dnia 04.09 br.

Formularz zgłoszenia projektu znajduje się na stronie: https://www.amu.edu.pl/dzialalnosc/badania-naukowe/programy-europejskie/dzial-programow-europejskich/formularze-i-zarzadzenia.

Informację wprowadził/a: Marek Fertig

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.