LUDZIE (PEOPLE)

logo 7PR 

Celem programu jest wzmocnienie, ilościowe i jakościowe, potencjału ludzkiego w obszarze badań i technologii w Europie poprzez: zwiększanie atrakcyjności Europy dla najlepszych naukowców, zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, przyciąganie badaczy z całego świata oraz zainteresowanie większej liczby młodych ludzi karierą naukową.
Ogólne cechy programu

 • działania skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe uprawniające do otwarcia przewodu doktorskiego,
 • udział w poszczególnych akcjach zależy od długości stażu naukowego: początkujący naukowcy - do 4 lat stażu, doświadczeni - stopień doktora lub powyżej 4 lat stażu,
 • program wspiera mobilność naukowców rozumianą jako przekraczanie granic państwowych oraz sektorowych (nauka-przemysł),
 • obszary i tematy naukowe proponowane są przez naukowców, a nie Komisję Europejską,
 • nacisk kładziony jest na aktywny udział przemysłu, szczególnie MŚP,
 • działania otwarte są na udział naukowców z krajów trzecich,
 • przy realizacji programu i finansowaniu projektów brane są pod uwagę oferowane warunki pracy, przejrzystość rekrutacji oraz możliwości rozwoju kariery w oparciu o zapisy Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu postępowania przy rekrutacji naukowców.

Program PEOPLE składa się z akcji Marie Curie podzielonych na grupy, a skierowanych do naukowców pracujących w sektorze publicznym i prywatnym, będących na różnych szczeblach swojej kariery naukowej. Akcje te dotyczą zarówno początkowego kształcenia młodych badaczy (w tym doktorantów), jak i kształcenia ustawicznego i rozwój kariery doświadczonych naukowców włącznie z ułatwianiem im powrotu do kariery naukowej po przerwie.

 • KSZTAŁCENIE POCZĄTKOWE NAUKOWCÓW (w tym doktorantów) ma na celu poprawę ich perspektyw zawodowych poprzez poszerzanie umiejętności naukowych i ogólnych (np. etyka, prawa własności intelektualnej, przedsiębiorczość, zarządzanie projektami badawczymi, itp.) oraz umożliwienie najlepszym naukowcom stojącym na początku kariery dołączenie do istniejących zespołów badawczych. KE finansuje przez okres do 4 lat międzynarodowe sieci składające się przynajmniej z 3 instytucji pochodzących z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych zainteresowanych utworzeniem wspólnego programu szkoleniowego o charakterze interdyscyplinarnym. Nacisk położony jest na udział przedsiębiorstw (w zależności od dziedziny) i ich zaangażowanie w pracę sieci. Istotnymi elementami są programy szkoleniowe, wzajemne uznawanie kwalifikacji i rozwój kariery naukowej przyjmowanych naukowców. W ramach projektów można organizować konferencje, szkoły letnie i specjalistyczne kursy, otwarte dla naukowców spoza konsorcjum.
  Realizacja: Akcja Marie Curie: Initial Training Networks (ITN)
 • WSPÓŁPRACA POMIĘDZY PRZEMYSŁEM A ŚRODOWISKIEM AKADEMICKIM ma na celu pobudzanie mobilności międzysektorowej, wspieranie długofalowego partnerstwa oraz zwiększenie wymiany wiedzy w zakresie badań i technologii. W ramach 3-4 letnich projektów o charakterze badawczym następuje wzajemna wymiana pracowników (naukowców, menadżerów, techników) pomiędzy przedsiębiorstwem a instytucją naukową. Dodatkowo można przyjmować doświadczonych naukowców spoza instytucji partnerskich celem transferu wiedzy lub szkoleń, organizować warsztaty i konferencje. W projektach mogą uczestniczyć różnego typu instytucje sektora prywatnego, przy czym nacisk kładziony jest na udział MŚP.
  Realizacja: Akcje Marie Curie: Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)
 • WSPIERANIE WSPÓŁPRACY NAUKOWEJ organizacji europejskich z instytucjami z krajów sąsiadujących z UE oraz z krajów, z którymi Wspólnota zawarła umowy o współpracy naukowej i technologicznej odbywa się poprzez wzajemne oddelegowywanie pracowników (naukowcy, menadżerowie, pracownicy techniczni, administracja) pomiędzy Wspólnotą i krajem trzecim. Jej celem jest wzmacnianie długofalowej współpracy, w ramach 2-4 letnich projektów, pomiędzy co najmniej dwiema organizacjami z dwóch krajów członkowskich lub stowarzyszonych oraz jedną lub więcej organizacją z kraju trzeciego. Środki 7PR są przeznaczone tylko na finansowanie pobytów naukowców europejskich (1800 EUR/miesiąc) na okres do 12 miesięcy.
  Realizacja: Akcje Marie Curie: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES) Poszukiwanie partnerów z krajów trzecich w obszarze żywności, rolnictwa i biotechnologii - http://www.food-n-co.net
 • Zwiększanie możliwości szkoleniowych i międzynarodowej wymiany doświadczonych naukowców krajów członkowskich i stowarzyszonych ma miejsce poprzez dofinansowanie przez KE organizacji realizujących programy wspierające indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe. Fundusze 7PR (40% kosztów stypendium, z max dofinansowaniem dla organizacji w wysokości 5 milionów EUR na projekt) można przeznaczyć na wyjazdy (i) naukowców europejskich do innych krajów członkowskich, stowarzyszonych i trzecich, (ii) przyjmowanie naukowców z krajów trzecich przez różne instytucje europejskie oraz (iii) finansowanie powrotów naukowców europejskich przebywających powyżej trzech lat w krajach trzecich. Ten rodzaj projektów jest skierowany do instytucji działających na poziomie regionalnym, krajowym lub międzynarodowym (np. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, MNiSW), a nie do pojedynczych uczelni czy instytutów naukowych
  Realizacja: Akcje Marie Curie: Co-funding of Regional, National and International Programmes" (COFUND)

W ramach Programu LUDZIE istnieją indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe adresowane do doświadczonych naukowców zainteresowanych uzupełnianiem lub uzyskiwaniem nowych umiejętności i kompetencji. Cel ten jest realizowany przez kilka Akcji Marie Curie:

 • Intra-European Fellowships for Career Development (IEF) umożliwiają indywidualnym europejskim naukowcom prowadzenie badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie innego kraju europejskiego.
 • European Reintegration Grants (ERG) przeznaczone są dla europejskich naukowców korzystających przez co najmniej 18 miesięcy z ofert szkoleniowych Marie Curie 7PR lub poprzednich programów ramowych, którzy po zakończonym projekcie chcą np. powrócić do swojego macierzystego kraju na okres do 3 lat.
 • International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF) skierowane są do doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w krajach trzecich (od 12 do 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy).
 • International Incoming Fellowships (IIF) przeznaczone są dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie.
 • International Reintegration Grants (IRG) mają na celu zachęcenie europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez okres 3 lat, do powrotu na kontynent i prowadzenia badań w europejskiej placówkach i przedsiębiorstwach przez okres do 4 lat.

Więcej informacji na stronie http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

Tekst zaczerpnięto ze strony www.kpk.gov.pl


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.