Zasady wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do projektu realizowanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

W związku z koniecznością stosowania przy wyborze partnera(ów) do projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego art. 28 ust. 4  Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r. z późn. zm., który brzmi następująco:

 "W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do:
  1. ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów;
  2. uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu;
  3. podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów".
W UAM ustala się następującą ścieżkę postępowania:
  1. Jednostka przygotowująca projekt zobowiązana jest do przeprowadzenia wyboru partnera/ów do projektu zgodnie z ww. art. Ustawy, w tym również ustalenia treści ogłoszenia odpowiadającego potrzebom projektu oraz jego publikacji.
  2. Koszty zamieszczenia ogłoszenia w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym pokrywa jednostka przygotowująca projekt.
  3. Jednostka przygotowująca projekt zwraca się do Działu Kadr i Organizacji UAM z prośbą o zamieszczenie ogłoszenia w BIP-e.
  4. Oferty od potencjalnych partnerów wpływają do Działu Programów Europejskich UAM w specjalnie oznakowanych i zamkniętych kopertach.
  5. Wyboru partnera uwzględniając kryteria zawarte w atr. 28 ust. 4 pkt. 2 ww. Ustawy dokonuje specjalnie powołana przez Rektora Komisja w skład której wchodzą: odpowiedni Prorektor, potencjalny kierownik/koordynator projektu i/lub osoba merytorycznie odpowiedzialna za przygotowanie projektu oraz pracownik Działu Programów Europejskich UAM.
  6. Dział Programów Europejskich UAM przygotowuje sprawozdanie z posiedzenia Komisji prowadzącej nabór partnera.
  7. Jednostka przygotowująca projekt podaje do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.
Zasady wchodzą w życie z dn. 01.06.2010 r.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.