PO IG dla nauki

logo-ig 

Zakres merytoryczny Działu Programów Europejskich w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (wg § 2 pkt 1.1 Zarządzenia Nr 96/2009/2010 Rektora UAM) to (Pod)działania:

Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii
Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy

Poddziałanie PO IG 1.1.1 Projekty badawcze z wykorzystaniem metody foresight
Identyfikacja kierunków badań naukowych i prac rozwojowych poprzez zastosowanie metody foresight w zakresie wsparcia (przykłady):

  • Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kolejnych,
  • przygotowania regionalnych strategii rozwoju,
  • przygotowania strategii rozwoju poszczególnych dziedzin nauki i sektorów gospodarki (np. polskiej strategii rozwoju biotechnologii) zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym,
  • przygotowania strategii dla działających w Polsce platform technologicznych.

Poddziałanie PO IG 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych
Wsparcie realizacji polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa poprzez dofinansowanie:

  • projektów badawczych w ramach strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych w obszarach tematycznych określonych w PO IG i zgodnych z Krajowym Programem Badań Naukowych i Prac Rozwojowych oraz
  • projektów badawczych w obszarach tematycznych określonych w PO IG, umieszczonych na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie z Załącznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych.

Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki
Celem działania jest zachęcenie młodych ludzi do podjęcia kariery naukowej przy jednoczesnym
stymulowaniu rozwoju jakościowego kadry naukowej, jak i współpracy międzynarodowej.
Wśród zdiagnozowanych problemów polskiej nauki znajduje się niekorzystna struktura wiekowa jej kadr.
Można uznać, że jest ona także jedną z przyczyn niskiego poziomu współpracy między sferą B+R
i gospodarką. Dlatego w ramach niniejszego działania wspierane będą działania ukierunkowane na
odmłodzenie zasobów ludzkich polskiej nauki poprzez zachęcanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych. Odbywać się to będzie przez finansowanie projektów mających znaczenie dla rozwoju gospodarczego kraju związanych z przygotowaniem prac magisterskich i doktorskich a także z początkowym etapem tworzenia lub uruchamiania nowych technologii, urządzeń czy usług oraz finansowanie badań naukowych z udziałem studentów i doktorantów oraz uczestników staży podoktorskich w najlepszych zespołach badawczych w kraju. Prowadzone będzie także wsparcie dla prac B+R realizowanych w trakcie studiów doktoranckich w Polsce, w ramach współpracy międzynarodowej jednostek naukowych.
Dzięki finansowaniu projektów badawczych, prowadzonych w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz rozwojowi współpracy międzynarodowej finansowanych zespołów oczekiwane będzie przeniesienie do Polski dobrych praktyk, również w zakresie współpracy nauki z gospodarką. Uczeni z zagranicy będą zatrudniani w jednostkach naukowych, a dla realizacji projektu badawczego będą tworzyć - jako kierownicy projektów - zespoły złożone z uczonych z Polski lub z zagranicy. Faworyzowane będą projekty, w ramach których przeniesiona zostanie do Polski zaawansowana myśl techniczna z czołowych ośrodków naukowo-technologicznych świata.

Priorytet II Infrastruktura sfery B+R

Działanie 2.1 Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym
Celem działania jest rozwój infrastruktury jednostek naukowych w ośrodkach o wysokim potencjale badawczym, umożliwiający prowadzenie wysokiej jakości badań.
Zdecydowana większość polskich ośrodków naukowych prowadzi prace B+R korzystając z przestarzałego sprzętu badawczego. Brak dostępu do nowoczesnej aparatury naukowo-badawczej uniemożliwia takim ośrodkom, dysponującym wysoko wykwalifikowaną kadrą, realizowanie projektów o europejskiej jakości, a z drugiej strony - osiągnięcie specjalizacji naukowo-badawczej. Nieodpowiadająca światowym standardom infrastruktura sfery B+R stanowi także znaczną przeszkodę w realizacji projektów prowadzonych w ramach współpracy międzynarodowej.
W ramach działania przewiduje się wsparcie dla inwestycji obejmujących: zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, inwestycje budowlane, a także zakup obiektów budowlanych.

Działanie 2.2 Wsparcie tworzenia wspólnej infrastruktury badawczej jednostek naukowych
Celem działania jest rozwój obiektów infrastruktury badawczej służących budowaniu współpracy naukowej między różnymi krajowymi ośrodkami badawczymi, a także lepsze wykorzystanie środków finansowych i infrastruktury technicznej dzięki synergii działań.
Konsolidacja jednostek naukowych i ich infrastruktury badawczej jest niezbędna dla podniesienia, w skali europejskiej, poziomu konkurencyjności ośrodków badawczych mających siedzibę w Polsce. Obecnie w Polsce większość środków na infrastrukturę badawczą przyznawana jest w systemie rozproszonym - na stosunkowo niewielkie przedsięwzięcia, a tylko w niewielkim stopniu finansowane są zakupy aparatury.

Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki

Celem działania jest zapewnienie środowisku naukowemu w Polsce stałego i bezpiecznego dostępu do zaawansowanej infrastruktury informatycznej, umożliwienie prowadzenia nowoczesnych badań z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz zapewnienie jednostkom naukowym mającym siedzibę w Polsce łączności z międzynarodowymi naukowymi sieciami teleinformatycznymi.
Postęp technologiczny w dziedzinie IT, rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa sieciowego oraz
wzrastające zapotrzebowanie środowisk naukowych na zaawansowane usługi i aplikacje informatyczne sprawiają, że konieczne jest prowadzenie niezbędnych inwestycji związanych z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury sieciowej nauki oraz zasobów naukowych w postaci cyfrowej. Z punktu widzenia informatyzacji kraju infrastruktura informatyczna nauki może stanowić bazę dla wdrażania rozwiązań w obszarze edukacji, telemedycyny itp. Dostęp do nowoczesnej infrastruktury superkomputerowej i sieciowej, szerokopasmowego Internetu oraz zaawansowanych aplikacji i baz danych jest niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności badawczej na poziomie odpowiadającym normom światowym i europejskim. Rozwój infrastruktury informatycznej i informacyjnej nauki oraz zasobów cyfrowych jest istotnym elementem procesu budowania społeczeństwa informacyjnego. Zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych stanowi podstawę rozwoju projektów pilotażowych w zakresie tworzenia i testowania usług, aplikacji i systemów, które w przyszłości będą mogły znaleźć szerokie zastosowanie m.in. w edukacji, gospodarce i administracji publicznej.

Zakres merytoryczny Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka (wg § 3 pkt 1.1 Zarządzenia Nr 96/2009/2010 Rektora UAM) to (Pod)działania: PO IG 1.3.1 , PO IG 1.3.2, PO IG 1.4 - 4.1

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.