Aktualności PO KL

NCBR ogłosiło konkurs 4.1.1 POKL
Wiadomość, opublikowana 23-06-2014
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ponownie ogłosiło konkurs zamknięty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Więcej...
Wpływ zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację projektów
Wiadomość, opublikowana 22-05-2014
Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje podwyższenie progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z 14 tys. euro do 30 tys. euro. Komentarz NCBR dotyczący wpływu zmiany w ustawie na wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego znajdą Państwo poprzez link. Więcej...
Nowe wytyczne POKL
Wiadomość, opublikowana 21-05-2014
Od 1 maja br. zaczęły obowiązywać nowe wytyczne „Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki’ (w zał.). Na str. 35 zmienił się zapis dot. 240 godz. pracy miesięcznie. Wcześniej dot. on pracy w ramach wszystkich projektów NSR) (TJ. np. POKL, POIG, POIiŚ). Teraz natomiast wlicza się tu również podstawowe zatrudnienie u benficjenta, tj. etat w UAM. Więcej...
Nabór wniosków w ramach konkursu 8.1.2 PO KL
Wiadomość, opublikowana 06-03-2014
Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w trybie konkursowym ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe. Więcej...
Konkurs PO Kapitał Ludzki 4.1.1.
Wiadomość, opublikowana 31-10-2013
Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Dział Rozwoju Kadry Naukowej, jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosiło konkurs otwarty na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”. Więcej...
Ogloszono konkurs w ramach działania 3.3.4 POKL
Wiadomość, opublikowana 01-10-2013
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ogłosił w dniu 30 września 2013 r. konkurs zamknięty nr 1/POKL/3.3.4/2013 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.3 – Poprawa jakości kształcenia, Poddziałania 3.3.4 – Modernizacja treści i metod kształcenia. Więcej...
Wznowienie naboru wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012
Wiadomość, opublikowana 24-07-2013
Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, z dniem 19 lipca r. wznowił nabór wniosków w ramach konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, w ramach typu projektu: programy kompleksowego wspomagania szkół oraz przedszkoli, podporządkowane potrzebom ww. podmiotów w obszarach wymagających szczególnego wsparcia obejmujące:
 
• pomoc w diagnozowaniu obszarów problemowych,
• prowadzenie procesu doskonalenia w oparciu o wybrane przez poszczególne szkoły lub przedszkola oferty doskonalenia nauczycieli,
• powołanie i prowadzenie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia, w celu zapewnienia wspólnego rozwiązywania problemów i wymiany doświadczeń.
Więcej...
Projekt "B plus R – Badaj możliwości. Rozwijaj wiedzę"
Wiadomość, opublikowana 28-03-2011
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą 30 szkoleń dla pracowników szkół wyższych z tematyki związanej z komercjalizacją wyników prac badawczych. 
Więcej...
Zmiany wytycznych w ramach Programu Kapitał Ludzki
Wiadomość, opublikowana 30-12-2010
Uprzejmie informujemy, że oprócz zmiany „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki” od 1 stycznia 2011r. obowiązują zaktualizowane wersje Więcej...
Nowe wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki
Wiadomość, opublikowana 16-12-2010
Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 listopada 2010 r. Minister Rozwoju Regionalnego zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki. Więcej...
Zawieszenie konkursu otwartego nr 6/POKL/3.3.2/2009 - 23 grudnia 2009
Wiadomość, opublikowana 01-12-2010
Ostateczny termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie projektów "Przygotowanie wybranych szkół do realizacji praktyk przez studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela" upływa 22 grudnia 2010r. Więcej...
Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.2/2010
Wiadomość, opublikowana 29-11-2010
Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 4.2 Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, mające na celu podniesienie świadomości pracowników sektora B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac badawczych (w tym również w zakresie ochrony własności intelektualnej i przemysłowej). Więcej...

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.