Projekty systemowe

W ramach projektów systemowych można realizować badania w następujących (Pod)Działaniach PO KL:

Priorytet III

Działanie 3.1
Poddziałanie 3.1.1


Projekt przewiduje badania w obszarze funkcjonowania systemu oświaty, w tym:
- opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego badania dotyczące efektywności kształcenia oraz dostosowania jego zakresu do potrzeb rynku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem grup społecznych zagrożonych marginalizacją
- opracowanie metodologii zobiektywizowanej ceny jakości pracy szkoły na różnych poziomach zarządzania
- usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty,  m.in. poprzez rozwój Systemu Informacji Oświatowej.


Działanie 3.2

Badania dotyczące jakości i efektywności systemu egzaminów zewnętrznych, w tym:
- analiza standardów wymagań egzaminacyjnych m.in. w  kontekście standardów kształcenia na studiach wyższych
- badania trafności narzędzi pomiarowych wykorzystywanych przez system
- badania jakości i kryteriów oceny zadań egzaminacyjnych
- badania uwarunkowań wyników egzaminów
- badania EWD (edukacyjnej wartości dodanej)


Poddziałanie 3.4.1

Opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji m.in. poprzez:
- badania i analizy dotyczące kompetencji i kwalifikacji występujących na polskim rynku pracy, a także możliwości nabywania i potwierdzania kwalifikacji.

Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Departament Funduszy Strukturalnych
Aleja Szucha 25
00-918 Warszawa
www.men.gov.pl
 

Priorytet IV
Działanie 4.1
Poddziałanie 4.1.3


Projekt obejmuje m.in.:
- badania, analizy i ekspertyzy w zakresie funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego zwłaszcza w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do potrzeb gospodarki.

Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Departament Wdrożeń i Innowacji
Ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa
www.nauka.gov.pl

Priorytet V
Działanie 5.2
Poddziałanie 5.2.2


Projekt obejmuje m.in.:
- diagnozowanie samorządu terytorialnego w kluczowych aspektach jego funkcjonowania, w tym m.in. poprzez badania, analizy i ekspertyzy.

Instytucja Pośrednicząca:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Departament Administracji Publicznej
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
www.mswia.gov.pl

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.