Program Operacyjny Kapitał Ludzki

kl
ue-efs

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, które realizowane są w latach 2007 - 2013. Środki finansowe na jego realizację pochodzą z Europejskiego Fundusz  Społecznego. PO KL finansowany jest w 85% ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego) i w 15 % ze środków krajowych. Ogółem, na realizację Programu przewidziano ponad 11,4 mld EUR, z czego ponad 9,7 mld EUR stanowi wkład EFS. Nadrzędnym celem PO KL jest pełne wykorzystanie potencjału zasobów ludzkich, poprzez: wzrost zatrudnienia, podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, upowszechnienie edukacji, zwiększenie jakości usług edukacyjnych, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.