WRPO dla nauki

wrpo-logo 

Zakres merytoryczny Działu Programów Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wg § 2 pkt 1.2 Zarządzenia Nr 96/2009/2010 Rektora UAM) to (Pod)działania:

Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw
Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
Celem działania jest wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego poprzez wzmocnienie potencjału sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji otoczenia biznesu.
Działanie 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
Budowa kompleksowego systemu zarządzania promocją inwestycyjną i gospodarczą Wielkopolski obejmującego działania programowe, informacyjne, budowę potencjału instytucjonalnego, przedsięwzięcia promocyjne oraz wsparcie uczestników regionalnych działań promocyjnych.
Działanie 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw regionu poprzez współpracę kooperujących ze sobą przedsiębiorstw z instytucjami otoczenia biznesu, ośrodkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi, władzami samorządowymi oraz przedsiębiorcami.

Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna
Działanie 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Celem działania jest przekształcenie Wielkopolski w region kreujący swój rozwój w oparciu o nowe zasoby wiedzy i rozwiązania innowacyjne w zakresie ICT (Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych) oraz rozwój zintegrowanej regionalnej infrastruktury teleinformatycznej sektora publicznego powiązanej z centralnymi, dziedzinowymi oraz lokalnymi systemami informatycznymi.

Priorytet III Środowisko przyrodnicze
Działanie 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku

Celem działania jest zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie.
Działanie 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
Celem Działania jest odbudowa i utrzymanie stanu przyrody, jej czynna ochrona oraz edukacja i promocja ochrony przyrody.
Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii
Celem działania jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym kraju.

Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych
Działanie 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich

Cel działania jest wzrost potencjału społeczno-ekonomicznego ponadlokalnych i lokalnych ośrodków rozwoju poprzez rewitalizację obszarów problemowych w miastach i dostosowanie ich do wymogów współczesności. Nadanie nowych funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanym obszarom miejskim oraz rewitalizacja tych obszarów dla zwiększenia ich atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz poprawy warunków życia mieszkańców.
Działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych
Celem działania jest zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej oraz stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia na obszarach poprzemysłowych i powojskowych związane z nadaniem im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, zdrowotnych, rekreacyjnych, kulturalnych lub turystycznych.

Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego

Celem działania jest zwiększenie dostępności i poprawa jakości kształcenia na poziomie wyższym, wzmocnienie pozycji szkół wyższych i przygotowanie ich do odegrania kluczowej roli w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki regionalnej, zwiększeniu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzeniu warunków do wzrostu zatrudnienia.
Działanie 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
Celem działania jest poprawa warunków kształcenia, unowocześnienie i wzbogacenie bazy regionalnych placówek oświatowych na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, a także kształcenia ustawicznego oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji podstawowej i średniej uczniów z terenów wiejskich.
Działanie 6.2. Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
Celem działania jest poprawa dostępności mieszkańców Wielkopolski do dóbr i usług kultury poprzez inwestycje w infrastrukturę i poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury, a także ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Zakres merytoryczny Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wg § 3 pkt 1.2 Zarządzenia Nr 96/2009/2010 Rektora UAM) to Działania: WRPO 1.4 Schemat I, WRPO 1.5, WRPO 1.6.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.