prof. Maria Górska-Zabielska, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Imię: Maria

Nazwisko: Górska-Zabielska

Tytuł naukowy: prof. UAM dr hab.

Wydział: Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Instytut: Instytut Geoekologii i Geoinformacji

Zakład: Zakład Geomorfologii

Obszary zainteresowań badawczych:

  • georóżnorodność Wielkopolski i Pomorza Środkowego w świetle analizy głazów narzutowych, w tym pomników przyrody nieożywionej;
  • kamienna architektura świeckiego i sakralnego dziedzictwa kulturowego Polski pn.-zach. w świetle analizy skandynawskich eratyków przewodnich;
  • geozasoby plejstoceńskich stref glacjomarginalnych Wielkopolski i Pomorza Środkowego - ich rozpoznanie, ochrona i upowszechnienie;
  • petrografia żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych późnego pleni vistulianu w pn.-zach. Polsce (Wielkopolska, Pomorze Zachodnie i Środkowe) oraz w pn.-wsch. Niemczech (Meklemburgia i Pomorze Przednie);
  • fennoskandzkie eratyki przewodnie osadów akumulacji glacjalnej fazy leszczyńskiej, poznańskiej i pomorskiej pleni vistulianu NW Polski i NE Niemiec;
  • charakterystyka wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich).

Krótki opis zainteresowań badawczych:
Moje zainteresowania badawcze skoncentrowane są wokół następujących zagadnień:
- petrografii żwirów średnioziarnistych osadów lodowcowych,
- fennoskandzkich eratyków przewodnich osadów akumulacji glacjalnej,
- charakterystyki wybranych cech teksturalnych osadów glacjalnych,
- warunków sedymentacji w strefie glacjomarginalnej,
- geoochrony.
W opracowaniach związanych z problematyką skał narzutowych dążyłam do:
- rozpoznania zróżnicowania petrograficznego żwirów średnioziarnistych i gruboziarnistych wchodzących w skład osadów akumulacji glacjalnej i glacjofluwialnej vistulianu,
- wyznaczenia prawdopodobnych torów wędrówki lądolodu północno-polskiego na teren Wielkopolski podczas fazy leszczyńskiej oraz na teren lobu Odry podczas fazy pomorskiej vistulianu,
- określenia dynamiki ostatniego lądolodu fazy pomorskiej jako efektu zróżnicowania skandynawskich ośrodków alimentacyjnych osadów lodowcowych lobu Odry i obszarów przyległych,
- oceny przydatności osadów akumulacji glacjofluwialnej do badań petrograficznych.
Ponadto w pracach badawczych zmierzałam do:
- scharakteryzowania wskaźnikowych cech teksturalnych (granulometria, obróbka, obtoczenie i zmatowienie powierzchni ziarn kwarcu, skład minerałów ciężkich) osadów lodowcowych lobu Odry i terenów przyległych,
- określenia warunków sedymentacji osadów w strefie glacimarginalnej i na zapleczu fazy pomorskiej vistulianu północno-wschodnich Niemiec,
- objęcia ochroną elementów przyrody nieożywionej (=geostanowisk) na Pomorzu Środkowym i na tej podstawie waloryzacji georóżnorodności tego regionu.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.