Badania naukowe

Antropologia

Badania koncentrują się na problemach: biologii rozwoju człowieka; rozwoju płodowego; rozwoju fizycznego noworodków, dzieci i młodzieży; ekologii populacyjnej człowieka; biologii populacji ludzkich; biologii i ekologii populacji subfosylnych; biologicznych i kulturowych czynników determinujących zachowanie człowieka; ekologicznych warunków ewolucji biokulturowej człowieka; teorii ewolucji człowieka.

Biologia eksperymentalna

Badania dotyczą przede wszystkim problemów: eksperymentalnej embriologii roślin; cytologicznych i cytochemicznych aspektów wpływu niektórych czynników antropogenicznych na komórkę; struktury i funkcji komórek i narządów u bezkręgowców; regulacji wzrostu i rozwoju roślin i zwierząt; udziału hormonów w regulacji metabolizmu roślin i zwierząt; struktury i molekularnej organizacji aparatu fotosyntetycznego; metabolizmu azotowego u roślin motylkowych; syntezy i aktywności biologicznej peptydów - regulatorów fizjologicznych funkcji u bezkręgowców; fizjologicznych aspektów mechanizmów obronnych organizmów zwierzęcych i roślin przed czynnikami stresowymi; roli białek szoku termicznego w komórkach roślinnych; taksonomii i genetyki populacji roślin; zróżnicowania proweniencyjnego i polimorfizmu u drzew iglastych; systematyki i genetyki mszaków, drzew iglastych i turzyc; biologicznej charakterystyki bakterii z rodziny Vibrionaceae.

Biologia molekularna i biotechnologia

Badania koncentrują się na problemach: charakterystyki i organizacji molekularnej organellarnych i jądrowych genomów u roślin; ekspresji genów organelli komórkowych; genetycznej transformacji u roślin; mechanizmów ochrony roślin przy udziale ochronnych transgenów; struktury i funkcji eukariotycznych kwasów nukleinowych, ich potranskrypcyjnej modyfikacji i splicingu; molekularnych podstaw procesów bioenergetycznych oraz transdukcji energii w błonach biologicznych mitochondriów; metabolizmu roślin motylkowych; zależności pomiędzy ludzkimi wirusami papilloma a nowotworami.

Biologia środowiska

Badania związane są z trzema dziedzinami: botaniką zoologią i hydrobiologią. Problemy badawcze dotyczą:
badań systematycznych, filogenetycznych, florystycznych i faunistycznych;
chorologii: flory i rośliności Afryki Centralnej; florystycznych i taksonomicznych badań flory Polski: glony, mszaki, okrytonasienne; badań mykologicznych; badań fauny Polski: mięczaki, wije, roztocze, pająki, owady, patch, ssaki; faunistycznych i filogenetycznych badań roztoczy świata;
aut- i synekologii: populacje roślin wysokogórskich; sukcesji ekologicznej; ekologii ślimaków, owadów i pajęczaków; biologii populacyjnej ptaków; funkcji, ochrony i odnowy ekosystemów wodnych; mechanizmów zmian szaty roślinnej i fauny w środowiskach lądowych i wodnych.
ochrony przyrody; badań interdyscyplinarnych nad naturalną oceną wartości dużych obszarów; ochrony upraw oraz reintrodukcji rzadkich i ginących gatunków roślin; wpływu antropopresji na biotyczne elementy jezior; kompleksowych badań związanych z ochroną środowiska; antropogenicznego zróżnicowania roślin;
zróżnicowania roślinności wywołanego rolnictwem.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.