Centra badawcze i laboratoria

Infrastruktura badawcza na UAM jest niesamowicie rozwinięta. Liczne centra badawcze prowadzą skomplikowane projekty, których efekty znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia i nauki, a uczelniane laboratoria wyposażone są w najwyższej klasy sprzęt i oprogramowanie.

Centrum NanoBioMedyczne (CNBM) jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) powołaną w partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Politechniką Poznańską i rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku.

Głównym celem CNBM jest prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej w obszarze nanonauki i nanotechnologii w ujęciu interdyscyplinarnym na poziomie doktoranckim, a także magisterskim. Interdyscyplinarny profil działalności CNBM opiera się na łączeniu nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych, medycznych oraz inżynierii materiałowej w ramach nanotechnologii. Problematyka badawcza realizowana w CNBM obejmuje wytwarzanie oraz pełną charakterystykę nanomateriałów oraz badanie ich potencjału aplikacyjnego w m.in. diagnostyce oraz inżynierii tkankowej, celowanej terapii, konwersji i magazynowaniu energii, katalizie, sensorach i nanoelektronice.

Kierownik: prof. dr hab. Stefan Jurga

Siedziba:

ul. Umultowska 85
61-614 Poznań
tel.: 618296704
e-mail: cnbmadm@amu.edu.pl

Zobacz podstronę Centrum NanoBioMedycznego UAM

Centrum Badania Jakości Życia

Centrum prowadzi badania naukowe określające problemy miasta oraz nadzoruje działania, które ulepszają funkcjonowanie Poznania poprawiają jakość życia mieszkańców.

Szczególną uwagę naukowcy poświęcają m.in. bezpieczeństwu, oświacie, komunikacji miejskiej i środowisku. Na podstawie analiz sporządzają oni listę wskaźników, dzięki którym oceniają stan miasta i planują kierunki jego rozwoju.

Kierownik: prof. UAM dr hab. Ryszard Cichocki

Siedziba

Instytut Socjologii 
ul. Szamarzewskiego 89 
60-568 Poznań 
tel.: 618292260

Centrum Badawcze Ultraszybkiej Spektroskopii Laserowej UAM

Centrum jest jednostką międzywydziałową, utworzoną w maju 2000 roku. Tego rodzaju ważna i nowoczesna placówka naukowa mogła powstać dzięki przychylności władz naszej uczelni, ale przede wszystkim dzięki rozpoczętej wiele lat wcześniej, współpracy pomiędzy grupą fizyków i chemików, zaangażowanych w badania ultraszybkich procesów fotofizycznych i fotochemicznych. Instytucja, od samego początku swej działalności była (i nadal pozostaje) jednostką otwartą i dostępną dla wszystkich zainteresowanych grup badawczych z UAM oraz innych jednostek naukowych z kraju i z zagranicy.

Dyrektor: dr Jerzy Krolczak

Siedziba

Wydział Fizyki UAM
ul. Umultowska 85
61-614 Poznań

Centrum ,,Instytut Wielkopolski''

Celem Centrum "Instytut Wielkopolski" jest stworzenie i realizowanie szerokiego interdyscyplinarnego programu badań nad dziejami, dziedzictwem oraz obecnym rozwojem społeczno-gospodarczym i kulturalnym Wielkopolski. Do jego zadań należy także inicjowanie współpracy oraz integrowanie działań różnych instytucji i środowisk mających na celu stworzenie wizji zrównoważonego rozwoju regionu wielkopolskiego.

Dyrektor: prof. dr hab. Witold Molik

Siedziba

Collegium Martineum 
ul. Św. Marcin 78 
61-809 Poznań 
tel.: 618294741 
e-mail: instwkpl@amu.edu.pl  
kontakt - Agnieszka Baszko

Humanistyczne Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy"

Celem Humanistycznego Centrum Badań "Dyskurs Wielokulturowy" jest wypracowanie synergetycznego modelu badań w humanistyce, reprezentowanej przez językoznawstwo, historię kultury, filozofię i literacko-kulturową jedność neofilologicznego myślenia. Do zadań centrum należy m. in. integrowanie działalności badawczej w humanistyce, a w szczególności w odniesieniu do następujących problemów: załamaniasię idei państwa jednokulturowego (sytuacja Polski po latach 90-tych),kształtowania się statusu wieloobecności i wielogłosowości w miejscu kulturowej monoglosii oraz zróżnicowanego rozumienia wielokulturowości w kontekście przemian jednoczącej się Europy. Centrum zajmuje się także kierowaniem procesem wydawniczym materiałów naukowo-dydaktycznych.

Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE

Uniwersyteckie Centrum Edukacji Międzynarodowej AMU-PIE, czyli AMU-PIE (Programmesfor International Exchange) inicjuje i koordynuje prace związane z realizacją uniwersyteckich programów dydaktycznych w językach obcych dla studentów polskich i zagranicznych oraz w języku polskim kierowanych do studentów zagranicznych. Programy obejmują nauki humanistyczne i społeczne oraz nauki matematyczno-przyrodnicze.

Dyrektor: prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

Ośrodek Koordynacyjno-Programowy Kształcenia Nauczycieli