Data wydarzenia:

Efektywna Komunikacja Naukowa – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję

Efektywna Komunikacja Naukowa – jak doskonalić sztukę pisania tekstów naukowych oraz ich promocję

Termin: 12 listopada 2018 r.
Miejsce: Poznań, Coll. Maius, godz. 9.30–16.00
Konferencja skierowana jest do naukowców na każdym etapie kariery naukowej, w szczególności do młodych adiunktów i doktorantów zainteresowanych praktyczną wiedzą i doskonaleniem umiejętności z zakresu tworzenia dobrych tekstów naukowych i efektywnego komunikowania badań naukowych.
Obecnie dla autora publikacji naukowej kluczowe znaczenie ma nie tylko umiejętność przygotowania prac o wysokim poziomie merytorycznym i technicznym, wybór odpowiedniego czasopisma czy wydawnictwa naukowego oraz aktualna – w tym momencie nowa – wiedza dotycząca zasad ewaluacji dorobku naukowego. W związku z cyfryzacją przestrzeni komunikacji naukowej konieczna jest praktyczna znajomość systemów, w których funkcjonują czasopisma, umiejętność korzystania z ogromnych zasobów renomowanych baz danych, znajomość zasad legalnego udostępniania on-line wydanych już utworów własnych oraz świadomość, na co pozwalają i do czego obligują podpisywane umowy autorskie. Oprócz wymienionych zagadnień podjęty zostanie także ważny temat drapieżnych czasopism/wydawców i konferencji – wg najnowszych informacji nie będzie można rozliczyć grantu NCN, jeśli publikacja zostanie wydana w predatory journal.
Wszystkie te elementy mają decydującą rolę dla efektywnej komunikacji naukowej i właśnie takiej praktycznej wiedzy ma dostarczyć konferencja.

W programie konferencji:
 1. Dobre publikacje jako główna waluta w świecie naukowym – perspektywa ewaluacji i rozwoju naukowego:
 • Podstawowe sposoby ewaluacji dorobku naukowego.
 • Produktywność polskich naukowców.
 • Jak ewaluacja wpłynęła na polskich badaczy?
 • Jak liczy się publikacje w nowej ewaluacji?
 • Interes instytucji a interes pracownika: gdzie i jak publikować?
  dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM, Scholarly Communication Research Group UAM

  2. Artykuł naukowy od konceptualizacji do publikacji
 • Praktyczne uwagi na temat zgłaszania artykułu i systemy funkcjonowania czasopism – perspektywa redaktora
 • Rodzaje artykułów/typy badań, struktura artykułu (i antyprzykłady)
 • Zbieranie literatury i sposoby cytowania
 • Proces recenzyjny
 • Ponowne zgłoszenie artykułu
  dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ, Instytut Anglistyki UŁ

  3. Dobre praktyki wydawnicze
 • Rola i działalność wydawnictw naukowych: czego autor powinien oczekiwać od rzetelnego wydawcy?
 • Zagrożenia czyhające na naukowców: drapieżne czasopisma i konferencje
 • Etyka wydawnicza
 • Publikowanie danych
 • Jak rozsądnie korzystać ze wskaźników bibliometrycznych?
  dr inż. Katarzyna Gaca-Zając, Elsevier

  4. Legalne udostępnianie tekstów naukowych w sieci – co autor wiedzieć powinien
 • Autorstwo, współautorstwo, inne przypadki współpracy przy publikacjach naukowych
 • Formułowanie umów wydawniczych
 • Wolne i otwarte licencje
  dr Krzysztof Siewicz, Fundacja Nowoczesna Polska / ICM Uniwersytet Warszawski

  5. Wybór odpowiedniego czasopisma naukowego do prezentacji wyników
 • Przegląd istotniejszych kryteriów wyboru czasopism
 • Punktacja czasopism dziś i jutro
 • Praktyczne przykłady wyszukiwania czasopism
  dr hab. Robert Lew, prof. UAM, Wydział Anglistyki UAM

Prelegenci:

dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM – zajmuje się oceną nauki oraz teorią komunikacji. Jest profesorem nadzwyczajnym w Center for Public Policy Studies (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), gdzie kieruje grupą badawczą Scholarly Communication Research Group. Jest przewodniczącym Zespołu ds. wykazów czasopism naukowych i wydawnictw naukowych oraz członkiem Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ostatnio publikował m.in. w „Nature”, „Research Evaluation”, „Journal of Informetrics” and „Scientometrics”.
dr hab. Marta Dynel, prof. UŁ – jest profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się pragmatyką i filozofią języka, szczególnie w zakresie humoru, oszustwa, ironii, modeli partycypacji i niegrzeczności językowej w oparciu o dyskurs (nowych) mediów. Jest autorką dwóch monografii i ponad 90 artykułów recenzowanych, w tym 29 opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz recenzentem i członkiem rad redakcyjnych licznych czasopism językoznawczych (np. „Journal of Pragmatics”). Jest także redaktorem wielu tomów i wydań specjalnych czasopism (w tym 5 z listy JCR), a od dwóch lat pełni funkcję redaktora naczelnego czasopisma „Lingua” (Elsevier) również widniejącego na liście filadelfijskiej.
dr inż. Katarzyna Gaca-Zając – absolwentka University of Strathclyde, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy naukowej i dydaktycznej, specjalizuje się w chemii polimerów oraz w badaniu kinetyki reakcji chemicznych. Obecnie jest Konsultantem Klienta w firmie Elsevier i odpowiada za rejon Europy Środkowo-Wschodniej. Specjalistka w zakresie baz danych oraz rozwiązań firmy Elsevier dla naukowców. Pasjonuje się tematyką etyki w pracy i komunikacji naukowej, a także problematyką szeroko pojętej bibliometrii.
dr Krzysztof Siewicz – doktor nauk prawnych i radca prawny specjalizujący się w prawnych aspektach przetwarzania informacji. Certyfikowany mediator według Porozumienia Bez Przemocy. Jest koordynatorem projektu prawokultury.pl w Fundacji Nowoczesna Polska, w ramach której organizuje m.in. największą w Europie konferencję poświęconą społecznym i ekonomicznym aspektom prawa autorskiego - CopyCamp. Członek zespołu Platforma Otwartej Nauki w ramach ICM Uniwersytetu Warszawskiego, z ramienia którego uczestniczył m.in. w pracach zespołu powołanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracowującego kierunki rozwoju otwartego dostępu do publikacji naukowych. Wykładał na UKSW oraz w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Będąc koordynatorem prawnym Creative Commons Polska przygotował polskie wdrożenie wersji 3.0 licencji CC. Doktorat o ochronie wolności użytkowników oprogramowania obronił na Uniwersytecie w Lejdzie w Holandii, a dyplom LLM uzyskał na Central European University w Budapeszcie. Absolwent WPiA UW. Autor licznych publikacji, głównie zakresu prawa autorskiego, otwartych licencji, otwartego dostępu, ale też korzystania z informacji sektora publicznego ze szczególnym uwzględnieniem informacji przestrzennych. Amatorsko trenuje szermierkę (szpada sportowa).
dr hab. Robert Lew, prof. UAM – jest zatrudniony na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą słowników, a najistotniejszy nurt badań ma na celu opracowanie i przetestowanie skuteczniejszych rozwiązań dla słowników tradycyjnych i cyfrowych. Współtworzył także słowniki m.in. dla: Harper-Collins, Pearson-Longman, Cambridge University Press i Macmillan. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „International Journal of Lexicography”, wydawanego przez Oxford University Press.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Termin konferencji: 12 listopada br. 
Miejsce konferencji: Wydawnictwo Naukowe UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, Sala Śniadeckich
Opłata konferencyjna wynosi 55 zł od osoby (opłata obejmuje udział w konferencji, materiały promocyjno-szkoleniowe, certyfikat uczestnictwa, bufet kawowy).
Liczba miejsc ograniczona
O przyjęciu decyduje kolejność przesyłania zgłoszeń. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość limitowania miejsc do 3 osób dla przedstawicieli danej jednostki.
Zgłoszenia:
Warunkiem udziału w konferencji  jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego poprzez system rejestracji elektronicznej: https://goo.gl/forms/RF4qqCVdCUdcQIp73
oraz uiszczenie opłaty konferencyjnej w wysokości 55 zł.
Po prawidłowym zarejestrowaniu w systemie od 15.10 rozsyłane będą do Państwa informacje zwrotne wraz z numerem rachunku bankowego do uiszczenia opłaty konferencyjnej. Obowiązuje 7-dniowy termin płatności.
Pracownicy oraz doktoranci UAM mają pierwszeństwo w rejestracji na konferencję do dnia 18.10 i po tym terminie formularz rejestracyjny udostępniony zostanie zainteresowanym z innych ośrodków akademickich.
Formularz rejestracyjny dostępny będzie do dnia  02.11.2018 r.
Wszelkie informacje uzyskać można, pisząc na adres mailowy: a.dodot@amu.edu.pl
Komitet organizacyjny:
dr Małgorzata Dąbrowicz (dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
mgr Marzenna Ledzion-Markowska (dyrektor Wydawnictwa Naukowego UAM)
mgr Małgorzata Rychlik (z-ca dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu)
dr hab. Emanuel Kulczycki, prof. UAM (Scholarly Communication Research Group UAM)
mgr Małgorzata Adamczak (Wydawnictwo Naukowe UAM)
mgr Anna Dodot (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu)