Wymagane dokumenty

§ 7

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej jest zobowiązana do dokonania rejestracji elektronicznej w trybie Internetowej Rejestracji Kandydatów.
 2. Do obowiązków osoby ubiegającej się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej należy w szczególności:
 1. wypełnienie formularza rejestracyjnego;
 2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji;
 3. załączenie zdjęcia w wersji elektronicznej o wymiarach 20 mm x 25 mm
  w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
 4. wprowadzenie wyników z dyplomu ukończenia studiów albo zaświadczenia
  o ukończeniu studiów;
 5. wskazanie w formularzu IRK kraju, w którym kandydat uzyskał dyplom ukończenia szkoły wyższej;
 6. określenie dyscypliny naukowej, w której będzie przygotowywana rozprawa doktorska;
 7. sprawdzanie terminów składania dokumentów oraz rozmów kwalifikacyjnych;
 8. złożenie dokumentów określonych w ust. 3.
 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej składa następujące dokumenty:
 1. wydrukowany formularz rejestracyjny z systemu Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK);
 2. list motywacyjny wraz ze wskazaniem dyscypliny naukowej, w której chciałaby uzyskać stopień doktora;
 3. wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej w języku innym niż język polski
  z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 4. wniosek o przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej za pomocą środków porozumiewania się na odległość z uzasadnieniem (jeśli dotyczy);
 5. CV wraz z udokumentowanymi osiągnięciami:
  1. naukowymi,
  2. innymi osiągnięciami,
  3. propozycję autorskiego projektu badawczego przygotowanego na potrzeby rekrutacji
   (do 8 stron standardowego maszynopisu max 15000 znaków ze spacjami),
  4. można dołączyć opinię pracownika naukowego;
 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzający uzyskanie kwalifikacji drugiego stopnia, a w przypadku absolwentów z roku akademickiego 2019/2020 zaświadczenie
  o uzyskaniu kwalifikacji drugiego stopnia. W przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” decyzja MNiSW o przyznaniu środków na realizowanie projektu badawczego,
 2. suplement do dyplomu (jeśli studia mają charakter dwustopniowy – to suplement
  ze studiów I stopnia i suplement ze studiów II stopnia),
 3. jedno kolorowe zdjęcie o wymiarach 35 mm x 45 mm,
 4. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej.
 1. Osoby, które uzyskały niezbędne wykształcenie poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej, składają dodatkowo:
 1. skan dokumentu poświadczającego wykształcenie – dyplom z suplementem studiów
  I stopnia (Bachelor degree) i dyplom z suplementem studiów II stopnia (MSc, MA)
  w języku oryginalnym i w poświadczonym tłumaczeniu na język angielski lub na język polski,
 2. skan/kserokopię paszportu.

Do pobrania

Oświadczenie Kandydata nieposiadającego dyplomu studiów wyższychObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Oświadczenie Kandydata nieposiadającego dyplomu studiów wyższych (340.3 KB)