Zasady postępowania rekrutacyjnego

§ 8

Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego:

 1. maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym to 100 punktów;
 2. warunkiem przyjęcia do Szkoły Doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej,
  w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskanie minimum
  60 punktów z całości postępowania kwalifikacyjnego;
 3. rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona w innym języku niż język polski;
 4. rozmowa w uzasadnionych przypadkach może być przeprowadzona za pomocą środków porozumiewania się nad odległość wskazanych przez komisję rekrutacyjną.

§ 9

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 1. ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt;
 2. ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej
  niż 15 pkt;
 3. inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt;
 4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
 1. wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,
 2. elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny.

Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt; maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut.

 1. ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego (nie więcej
  niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:
 1. umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;
 2. pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;
 3. metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;
 4. znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią