Zasady postępowania rekrutacyjnego

Zasady ogólne postępowania rekrutacyjnego:

 1. maksymalna liczba punktów do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjnym to 100 punktów;
 2. warunkiem przyjęcia do szkoły doktorskiej jest znalezienie się na liście rankingowej, w obrębie limitu miejsc dla danej dyscypliny naukowej i uzyskanie minimum 60 punktów z całości postępowania rekrutacyjnego;

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone w formie dwuetapowej, zgodnie z załącznikiem do niniejszych zasad rekrutacji. W takim przypadku:

 1. w pierwszym etapie ocenia się projekt badawczy oraz aktywność naukową i inne osiągnięcia opisane w CV kandydata, a także uwzględnia się ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich; maksymalna liczba punktów do osiągnięcia wynosi 50;
 2. w drugim etapie oceniana jest rozmowa kwalifikacyjna; do drugiego etapu dopuszcza się kandydatów, którzy otrzymali nie mniej niż 60% maksymalnej liczby punktów możliwej do uzyskania w pierwszym etapie z zastrzeżeniem, że liczba dopuszczonych do tego etapu kandydatów nie może być większa niż dwukrotność liczby dostępnych miejsc w szkole w danej dyscyplinie. Liczba dopuszczonych kandydatów ulega odpowiedniemu zwiększeniu w przypadku uzyskania identycznej liczby punktów przez kilku kandydatów.

W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:

 1. ocenę z dyplomu studiów II stopnia lub jednolitych magisterskich, nie więcej niż 10 pkt;
 2. ocenę dotychczasowej aktywności naukowej oraz osiągnięć naukowych kandydata na podstawie CV i listu motywacyjnego; kandydat wskazuje do oceny maksymalnie trzy udokumentowane osiągnięcia naukowe (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 15 pkt;
 3. inną udokumentowaną działalność kandydata, na podstawie wskazanych przez kandydata maksimum trzech osiągnięć (załączona lista osiągnięć); nie więcej niż 5 pkt;
 4. wynik rozmowy kwalifikacyjnej, przy czym zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje:
  a) wiedzę oraz kompetencje kandydata istotne dla planowanych badań oraz właściwe dla wskazanej dyscypliny naukowej,
  b) elementy metodologii badań właściwe dla wskazanej dyscypliny.
  Za rozmowę kwalifikacyjną można otrzymać nie więcej niż 50 pkt; maksymalny czas trwania rozmowy kwalifikacyjnej może wynieść 30 minut.
 5. ocenę przygotowanego na potrzeby rekrutacji projektu badawczego (nie więcej niż 20 pkt), ze szczególnym uwzględnieniem:
  a) umiejętności sformułowania celu badań oraz przedstawienia problemu badawczego;
  b) pomysłu badawczego oraz umiejętności zaproponowania sposobu rozwiązania;
  c) metodologii właściwej dla wskazanej dyscypliny;
  d) znajomości stanu badań wraz z podstawową bibliografią