Świadczenia pomocy socjalnej

 • COVID-19 a wnioskowanie o świadczenia

  Niniejszym zawiadamiamy, że w związku z ogłoszonym stanem epidemicznym i zawieszeniem zajęć na Uczelni spowodowanym wprowadzeniem zasad zwalczania epidemii COVID-19, zmianie uległy zasady składania wniosków o przyznanie pomocy materialnej i ich rozpatrywania. Uniknięcie zagrożenia epidemiologicznego dla pracowników i doktorantów wymaga zmiany sposobu ubiegania się o świadczenia, wykluczającego dwustronne zagrożenie dla doktorantów i pracowników Uczelni.

  Odpowiednie procedury zostały omówione w komunikacie Prorektor ds. studenckich z dnia 25 marca, z którym można zapoznać się tutaj. Podczas konsultacji przeprowadzonych przez Prorektora kierującego Szkołą Doktorską i przedstawicieli samorządu doktoranckiego ustalono, że w przypadku doktorantów znajdą one zastosowanie, z następującymi zmianami:

  1. adresatami wiadomości elektronicznych zawierających załączone pliki PDF, są Przewodniczący Zespołów Uczelnianej Komisji Stypendialnej właściwych do spraw doktoranckich, a nie koordynatorzy Biur Obsługi Studentów,
  2. wiadomości elektroniczne z załączonymi dokumentami mogą być kierowane wyłącznie z adresów w systemie poczty elektronicznej dla studentów (st.amu.edu.pl) lub dla pracowników (amu.edu.pl),
  3. informacji udziela dr Przemysław Rachowiak, Pełnomocnik Rektora ds. pomocy materialnej (61 829 24 89, rachp@amu.edu.pl).

  PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁÓW PODKOMISJI WYDZIAŁOWYCH:

  Wydział Anglistyki - dr Joanna Śmiecińska

  Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa - prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz

  Wydział Archeologii - dr Ewa Schreiber

  Wydział Biologii - prof. UAM dr hab. Małgorzata Wojtkowska

  Wydział Chemii - prof. UAM dr hab. Hanna Wójtowicz-Rajchel

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - mgr Michał Kucharski

  Wydział Filozoficzny - dr Mariusz Szynkiewicz

  Wydział Fizyki - mgr Anna Kolańczyk-Marszałek

  Wydział Historii - dr Ewa Schreiber

  Wydział Matematyki i Informatyki - dr Jolanta Grala-Michalak

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych - prof. UAM dr hab. Jacek Michniewicz

  Wydział Nauk o Sztuce - dr Ewa Schreiber

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa - dr Adam Jaskulski

  Wydział Neofilologii - mgr Patrycja Masłowska

  Wydział Prawa i Administracji - prof. UAM dr hab. Anna Musiała

  Wydział Psychologii i Kognitywistyki - prof. UAM dr hab. Dorota Leszczyńska-Jasion

  Wydział Socjologii - dr Agnieszka Jeran

  Wydział Studiów Edukacyjnych - mgr Marzena Wodzińska

  Wydział Teologiczny - mgr Maria Polniak

  wyszukiwarka pracowników

 • Zakwaterowanie w Domach Studenckich

  HARMONOGRAM WNIOSKOWANIA I PRZYDZIAŁÓW

  Obowiązują następujące terminy:
  • 28 VI - wyłączenie tury generowania wniosków w USOSweb
  • 29 VI - ostatni dzień zawiadamiania o zarejestrowaniu formularzy w USOSweb
  • ok. 8 VII - systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów
  • do 15 VII - potwierdzanie przyjęcia przydziałów
  • 22 VII - odrzucenie wniosków doktorantów, którzy nie potwierdzili przydziałów
  • do 16 VIII - zgłaszanie w systemie USOSweb rezygnacji z przyznanych miejsc

  Na kompletne podanie składa Wniosek o przyznanie miejsca w Domu Studenckim (dalej Wniosek).

  Treść i forma Wniosku są wynikiem wprowadzonych danych.


  W związku z panującą pandemią przyjęto uproszczony sposób wnioskowania, nie wymagający od wnioskodawców osobistego dostarczenia Wniosku lub dostarczenia go przesyłką pocztową. Oznacza to, że zastosowana zostaje procedura zbliżona do wykorzystywanej podczas ubiegania się w okresie pandemii o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogę, przedstawiona w komunikacie Prorektor ds. studenckich z dnia 25 marca 2020 roku.

  W szczególności oznacza to, że doktorant generuje w systemie Wniosek, a po jego zarejestrowaniu wysyła z adresu w systemie poczty elektronicznej dla pracowników i doktorantów (amu.edu.pl) lub dla studentów (st.amu.edu.pl) do pracownika-członka Podkomisji Wydziałowej Uczelnianej Komisji Stypendialnej (osoba zajmująca się sprawami socjalno-bytowymi doktorantów) właściwej dla kierunku studiów zawiadomienie o zarejestrowaniu Wniosku, dołączając do zawiadomienia plik PDF wydrukowanego i podpisanego formularza.


  Instrukcja!

  Wraz z uruchomieniem systemu wnioskowania została udostępniona Instrukcja wypełniania i składania przez studentów Wniosku o przyznanie miejsca w Domu Studenckim. Z jej zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosków systemu USOSweb.


  Przydziały miejsc we wskazanych przez wnioskodawców Domach Studenckich wynikają z możliwości technicznych, z uwzględnieniem kolejnych - zaznaczonych we wniosku - preferencji przydziału.

  O uzyskaniu przydziału miejsca system automatycznie powiadomi – w terminie przewidzianym w harmonogramie ("systemowe rozpatrzenie wniosków i dokonanie przydziałów") – wpisem w profilu doktoranta w USOS. oraz w formularzu Wniosku. Nie przewiduje się innych sposobów informowania, w związku z czym należy śledzić stan elektronicznego formularza Wniosku.

  Miejsce w Domu Studenckim przyznawane jest na rok akademicki.

  Doktorant może ubiegać się o przyznanie miejsca również dla małżonka i dzieci.


  W związku z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącymi użytkowania Domów Studenckich w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wydanymi w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym GIS), przydziały w akcji wnioskowania dokonywane są do pokojów jednoosobowo, niezależnie od ich nominalnego standardu. Jeżeli zostaną przez MNiSW wprowadzone złagodzone wytyczne uzgodnione z GIS, Uczelnia zastrzega sobie prawo do wykorzystania pełnej liczby miejsc, wynikających z nominalnych standardów pokojów.

  Prosimy o zwrócenie uwagi na omówione wyżej różnice w procedurze składania Wniosku, wynikające z wnioskowania w czasie pandemii.


  Potwierdzenie przyjęcia lub rezygnacja z przydziału do Domu Studenckiego

  Niezależnie od przyznania miejsca w systemie, należy regularnie sprawdzać stan elektronicznego formularza Wniosku, bowiem systemowe przyznanie miejsca jest jedynie pierwszym etapem decyzyjnej fazy procedury

  Po przyznaniu miejsca należy potwierdzić (lub odrzucić) przydział lub - gdy przewidywana jest taka możliwość (np. z powodu wyjazdu uniemożliwiającego objęcie miejsca do 8 października) - przedłużyć ważność skierowania. Jedynie w ten sposób można uzyskać pewność, że po 8 października lub przyjeżdżając po tej dacie, doktorantnie utraci przydziału.

  W przypadku problemów lub błędów podczas przedłużania ważności skierowania (opcja czynności pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego podania) należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej (st.amu.edu.pl lub amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z przedłużeniem ważności skierowania).

  Doktorant, któremu zostało przyznane miejsce zobowiązany jest do potwierdzenia przyjęcia przydziału. Informacja na ten temat znajduje się na stronie 3 Instrukcji. Ostateczny termin systemowego potwierdzenia przyjęcia przydziału miejsca wyznaczony został na 15 lipca 2020 roku. Przydziały nie potwierdzone zostaną anulowane dnia 22 lipca 2020 roku. Jeżeli zostanie przeoczony termin systemowego potwierdzania przydziałów, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej (st.amu.edu.pl lub amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: przeoczony termin potwierdzenia przydziału).

  Rezygnacja z przydziału miejsca może zostać dokonana przez wybór opcji, która pojawi się w formularzu pozytywnie rozpatrzonego wniosku.  W przypadku problemów lub błędów podczas systemowej rezygnacji z miejsca, należy - korzystając z adresu w systemie poczty elektronicznej (st.amu.edu.pl lub amu.edu.pl) - skontaktować się z Sekcją Spraw Studenckich, kierując wiadomość na adres dn@amu.edu.pl (temat: problem z rezygnacją z miejsca).

  Ostateczny termin zgłaszania rezygnacji z przyznanych miejsc upływa dnia 14 sierpnia 2020 roku.


  Doktorant ponosi pełną odpłatność za miejsce w Domu Studenckim, ustaloną przez Władze Uczelni w porozumieniu z Samorządem Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stawki odpłatności za miejsca ogłaszane są corocznie w decyzjach Prorektora ds. studenckich. Z ich treścią można zapoznać się w serwisie Uczelni (stawki odpłatności za miejsca w DS w roku akad. 2019/2020). Odpłatność za miejsca w roku akad. 2020/2021 zostanie podana w terminie późniejszym.

  Stawki odpłatności nie ulegają zmianie w trakcie roku akademickiego, stanowiąc element umowy zawieranej przez Uczelnię ze studentem, regulującej szczegóły korzystania z zakwaterowania, w tym obowiązki i prawa studenta.

 • RODO

  W związku z wejściem w życie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przed przystąpieniem do wypełniania formularzy i przed złożeniem dokumentów w Biurach Obsługi Studentów należy zapoznać się z klauzulą informacyjną, która dostępna jest tutaj.

 • Informacje dla doktorantów ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej

  Występując o świadczenia pomocy socjalnej należy zapoznać się z Informacjami dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy socjalnej.

  Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akad. 2019/2020. Z tego powodu wewnętrznym aktem prawnym dotyczącym świadczeń pomocy materialnej dla tych doktorantów jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 • Formy pomocy

  Zgodnie z art. 281 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą. Jednocześnie od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do tych doktorantów. Na tej podstawie doktoranci, o których mowa wyżej, mogą korzystać ze świadczeń socjalnych, którymi są następujące formy pomocy:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zapomoga.

  Oprócz ww. świadczeń doktoranci mogą korzystać mogą ze

  • stypendium rektora,
  • stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców.

  Zasady przyznawania tych stypendiów określają odrębny Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odrębny oraz Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Szczegółowe informacje o stypendium ministra, w tym formularze wniosków, zasady kwalifikacji oraz wykazy rodzajów uznawanych osiągnięć i sposób ich oceny, dostępne są w serwisie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Niezależnie od ww. form, doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu mogą ubiegać się o inne formy pomocy stypendialnej, o których mowa w art. 212 i 213 Ustawy oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze. Ubieganie się o ww. świadczenia nie zależy od otrzymywania świadczeń wymienionych w art. 86 Ustawy i nie ma wpływu na decyzje podejmowane w sprawie ich przyznania. Świadczenia wymienione w art. 212 Ustawy (stypendia przyznawane przez jednostki samorządu terytorialnego) nie mają wpływu na uprawnienia do stypendium socjalnego.

  Świadczenia pomocy materialnej (stypendia i zapomogi) są przyznawane przez uczelnianą komisję stypendialną pracującą w podzespołach wydziałowych (I instancja), w związku z czym wszystkie wnioski o ww. (poza stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców należy składać w Biurach Obsługi Studentów. Dokumenty można również przesyłać pocztą na adresy tych Biur, z dopiskiem „sprawy socjalno-bytowe” - adresy Wydziałów można odnaleźć w zakładce 'Struktura UAM'.

 • Tura generowania wniosków

  STAŁA TURA WNIOSKOWANIA

  Dnia 26 listopada 2019 roku została uruchomiona na stałe tura generowania i składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. Można dokończyć generowanie, poprawianie, rejestrowanie i drukowanie wcześniej rozpoczętych formularzy oraz rozpocząć nowe, gdy w wyniku zmiany sytuacji materialnej i socjalnej zachodzi potrzeba wystąpienia o świadczenia pomocy materialnej. Tura będzie otwarta do dnia 31 lipca 2020 roku, tj do końca regulaminowo wyznaczonego 10-miesięcznego okresu, na który mogą zostać przyznane stałe formy pomocy materialnej.

  Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

  Na podstawie art. 281 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669, z późn. zm.) regulaminy świadczeń dla studentów stosuje się odpowiednio do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akad. 2019/2020. Z tego powodu wewnętrznym aktem prawnym dotyczącym świadczeń pomocy materialnej dla tych doktorantów jest Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Przed przystąpieniem do wypełniania formularzy elektronicznych należy zapoznać się z instrukcjami dostępnymi na pierwszym ekranie modułu wnioskowania oraz w dalszej części niniejszej strony.

 • Zmiany w zasadach ustalania dochodu

  W wyniku nowelizacji ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2220, z późn. zm.) zmianie uległy zasady ustalania dochodu w przypadku działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu i w formie karty podatkowej. Z tego powodu zaleca się zapoznanie z informacjami na ten temat zawartymi w ww. pliku PDF. W przypadku działalności opodatkowanej w formie ryczałtu zaświadczenie Urzędu Skarbowego MUSI zawierać zarówno wysokość przychodu, jak i stawkę opodatkowania!!!

  W związku ze zmianami druk oświadczenia o dochodzie uzyskiwanym z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu lub karty podatkowej może być wykorzystany wyłącznie w przypadku opodatkowanej w ten sposób działalności gospodarczej rozpoczętej w 2019 roku.

 • Stypendium socjalne

  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium socjalnego występuje o świadczenie generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami w Biurze Obsługi Studentów.

  Podczas rozpatrywania wniosków uwzględniane są następujące kryteria:

  • sytuacja materialna,
  • sytuacja socjalna.

  Stypendium socjalne przyznawane jest na podstawie sytuacji materialnej doktoranta. Podczas ustalania wysokości dochodu uprawniającego doktoranta do ubiegania się o przyznanie pomocy socjalnej uwzględnia się dochody osiągane przez:

  • doktoranta,
  • małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek,
  • rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do ukończenia 25. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek.

  W związku z przepisami o ochronie danych osobowych pełnoletni członkowie rodziny (w tym doktorant-wnioskodawca) zobowiązani są udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych oraz danych osób niepełnoletnich pozostających pod ich opieką. Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego bez złożonych oświadczeń nie jest kompletny i nie może zostać rozpatrzony; brak oświadczeń może skutkować cofnięciem do poprawy wniosku i oświadczenia o dochodach.

  Formularz oświadczenia dostępny jest tutaj.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium socjalnego. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Podczas rozpatrywania wniosków złożonych po pierwszym wyznaczonym w październiku terminie, możliwość przyznania stypendium może zależeć od tego, czy po terminie, o którym mowa, nastąpiły zmiany sytuacji materialnej wnioskodawcy z przyczyn wskazanych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Forma wniosku zależy od jego zawartości (źródeł dochodów członków rodziny oraz rodzaju i liczby załączników).

  • wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
  • oświadczenie o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w 2018 roku,
  • dokumenty, na podstawie których zostało złożone oświadczenie o dochodach.

  Szczegółowy wykaz dokumentów, które - zależnie od przypadku i źródeł dochodów - można przedstawiać, zawiera tekst Informacje dla osób ubiegających się o przyznanie pomocy materialnej (v. 20191009).

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w roku bazowym

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów oświadczenia o dochodach uzyskanych przez członków rodziny w roku bazowym. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenia mogą zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

  Podstawą ustalania sytuacji materialnej są zaświadczenia Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych przez członków rodziny i samego doktoranta w roku bazowym (dla roku akad. 2019/2020 rokiem bazowym jest rok podatkowy 2018). Ponadto potrzebne będą zaświadczenia instytucji ubezpieczenia społecznego (ZUS, KRUS) o składkach na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone w roku bazowym podatników-członków rodziny doktoranta i samego doktoranta. W zależności od sytuacji i składu rodziny przedstawić można zaświadczenia ze szkół rodzeństwa, wydane przez Urzędy Gminne zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych, wyroki alimentacyjne, decyzje o świadczeniach alimentacyjnych).

  Zmiany sytuacji, jakie wystąpiły w 2019 roku wobec stanu z 2018 roku będzie można przedstawić i udokumentować załącznikami. Dotyczy to przypadków wymienionych w art. 3 pkt. 23 i 24 Ustawy o świadczeniach rodzinnych.

  Dokumenty można przedstawić w kopiach, pod warunkiem okazania podczas
  składania wniosku ich oryginałów (do wglądu).

  Stypendium socjalne doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

  Decyzja o przyznaniu stypendium socjalnego wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innego kierunku studiów równorzędnego stopnia.

  Kryteria rozpatrywania wniosków, wysokość stypendium socjalnego i zwiększenia z tytułu zamieszkania na rok akad. 2019/2020 zostaną ustalone przez Rektora i samorządy studentów i doktorantów  na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz sytuacji materialnej wnioskodawców.

  W roku akad. 2018/2019 stypendium socjalne przyznawane było w wysokości równej różnicy między dochodem/os., umożliwiającym przyznanie doktorantowi UAM stypendium socjalnego (1051 PLN), a dochodem/os. wynikającym z wniosku doktoranta, w kwocie zaokrąglonej w dół do pełnych 10 PLN, jednak w wysokości nie niższej niż 300 PLN, będącej stawką podstawową stypendium. Zwiększenie stypendium socjalnego z tytułu zakwaterowania przyznawane było w wysokości 300 PLN na każdą z uprawnionych osób.

  Stypendium socjalne przyznawane jest na rok akademicki, maksymalnie od października do lipca.

 • Stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Doktorant ubiegający się o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych występuje o przyznanie świadczenia, generując wniosek w USOSweb, po czym składa składa go razem z załącznikami w Biurze Obsługi Studentów.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Podczas rozpatrywania wniosków jedynym stosowanym kryterium jest ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne orzeczenie o niezdolności do pracy, wystawione przez uprawnione zespoły ds. orzekania.

  Na kompletne podanie składają się:

  • wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

  Orzeczenie można przedstawić w kopii, pod warunkiem okazania podczas składania wniosku oryginału (do wglądu).

  Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie uprawnienia do świadczenia, nie może być rozpatrzony pozytywnie.

  Wygenerowanie wniosku o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych możliwe jest również przy braku informacji w systemie o ważnym orzeczeniu o niepełnosprawności, jednak w tym wypadku nie ma możliwości dokonywania wypłat przyznanego świadczenia. Zaleca się sprawdzenie z pomocą Biura Obsługi Studentów, czy w systemie znajdują się wymagane informacje. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie w okresie ważności orzeczenia.

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych nie przysługuje po ukończeniu innych studiów doktoranckichZasady te obowiązują niezależnie od kierunku, wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych doktorant może otrzymywać wyłącznie na jednych, wskazanych przez siebie studiach. Ponieważ wszystkie komisje stypendialne realizują jednolite zasady i kryteria rozpatrywania wniosków, nie ma powodu, by doktorant studiujący na więcej niż jednych studiach składał więcej niż jeden wniosek o przyznanie stypendium. Zasady te obowiązują niezależnie od kierunku i wydziału.

  Stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane jest na rok akademicki, ale na czas nie dłuższy niż do końca okresu ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do otrzymywania stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa w następnym miesiącu po utracie ważności orzeczenia, na podstawie którego przyznane zostało świadczenie. Decyzja o przyznaniu stypendium dla osób niepełnosprawnych wygasa również z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów lub ukończył studia, na których pobierał świadczenie, lub utracił prawo do świadczenia po ukończeniu innych studiów doktoranckich.

  Wysokość stypendium dla osób niepełnosprawnych na rok akad. 2019/2020 zostanie ustalona przez Rektora i samorządy studencki i doktorancki na początku roku akademickiego, na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (stypendium socjalne).

  W roku akad. 2019/2020 stypendium dla osób niepełnosprawnych przyznawane było w wysokości 550 PLN.

 • Zapomoga

  Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy dla doktoranta, udzielanej w formie pieniężnej. O przyznanie zapomogi może ubiegać się doktorant, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej..

  Zapomoga przyznana może być wyłącznie na wniosek doktoranta. Doktorant ubiegający się o przyznanie zapomogi występuje o nią generując wniosek w USOSweb, po czym składa go razem z załącznikami dotyczącymi powodów wystąpienia w Biurze Obsługi Studentów.

  Instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi

  Została udostępniona instrukcja wypełniania i składania przez doktorantów wniosku o przyznanie zapomogi. Przed zadaniem pytań należy zapoznać się z zawartością dokumentu udostępnionego tutaj! Z jego zawartością można zapoznać się również poprzez link znajdujący się w module generowania wniosku.

  Zapomoga jest przyznawana w ramach możliwości funduszu stypendialnego, po wypłaceniu stypendiów i ich podwyższeń. Doktorant może otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w roku.

  Wysokość zapomogi ustala komisja stypendialna, po uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na przejściowo trudną sytuację doktoranta. Maksymalną wysokość zapomogi corocznie ustala Rektor w porozumieniu z samorządami studenckim i doktoranckim na podstawie wielkości funduszu stypendialnego, liczby wniosków oraz innych ustawowych wydatków funduszu (inne świadczenia pomocy materialnej).

  Zapomogi doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługują one po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni oraz instytucji naukowej, w której odbywane są studia.

  W roku akad. 2018/2019 zapomogi wypłacane były w wysokości do 2000 PLN.

 • Stypendium rektora

  Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

  Niezależnie od w.w. stypendium doktoranci Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza mogą ubiegać się o inne rodzaje stypendiów, w tym o wymienione w Ustawie oraz w innych ustawach. Warunki, tryb przyznawania i wypłacania oraz wysokości tych świadczeń przyznawanych poza systemem prowadzonym przez Uczelnię określają ustawy oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze.

  Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akad. 2019/2020 podstawowy termin składania wniosków mija 22 października 2019 roku. Zgodnie z Regulaminem wyznaczony został również drugi, dodatkowy termin składania wniosków (29 października 2019 roku), przeznaczony wyłącznie dla doktorantów, którzy z ważnych przyczyn losowych lub na skutek zaistnienia przeszkód formalnych, lub z powodu odbywania studiów poza granicami kraju, nie mogą złożyć wniosku w terminie podstawowym.

  Wnioski należy składać za pośrednictwem właściwych Dziekanatów lub Sekretariatów. Dopuszcza się przesyłanie wniosków na adresy Dziekanatów z dopiskiem „stypendia doktorantów”.

  Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.

  Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

  Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

  Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckichnie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckichZasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

  Stypendium przyznawane jest na rok akademicki, a wypłacane co miesiąc, od października do lipca włącznie.

  Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

  System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie. Integralną częścią Regulaminu są właściwe dla Wydziałów Załączniki nr 2*, w których podane zostały zasady dokumentowania osiągnięć, jak i kryteria oceny wniosków opracowane odrębnie dla każdego Wydziału. Zindywidualizowany Załącznik nr 2 zawiera zasady oceny wniosków i osiągnięć stosowane przez:

  Wydział Anglistyki

  - Wydział Archeologii

  Wydział Biologii

  Wydział Chemii

  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

  - Wydział Filozoficzny

  Wydział Fizyki

  - Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej

  Wydział Historii

  Wydział Matematyki i Informatyki

  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

  - Wydział Nauk o Sztuce

  Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

  Wydział Neofilologii

  Wydział Prawa i Administracji

  - Wydział Psychologii i Kognitywistyki

  - Wydział Socjologii

  Wydział Studiów Edukacyjnych

  Wydział Teologiczny

 • Uwagi!

  Ze stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora i zapomogi mogą korzystać wyłącznie doktoranci, którzy studia doktoranckie rozpoczęli przed rokiem akad. 2019/2020, a więc będący na roku drugim i latach starszych.

  Wniosek niekompletny nie może być rozpatrzony pozytywnie. Świadczenie stypendialne może zostać przyznane (bez spłaty) wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

  Utrata uprawnień do wszystkich form pomocy materialnej przyznanej na UAM następuje, jeśli doktorant:

  • został ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej w drodze orzeczenia o zawieszeniu prawa do świadczeń pomocy materialnej,
  • uzyskał pomoc materialną na podstawie nieprawdziwych danych,
  • został skreślony z listy doktorantów.

  W przypadku utraty uprawnień z powodów, o których mowa w lit. b), doktorant ponownie nabywa prawo do otrzymania pomocy materialnej w następnym roku akademickim. W przypadku zawieszenia świadczeń na mocy orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej, przywrócenie uprawnień następuje w terminie wskazanym w tym orzeczeniu.

 • Formularze
 • Podstawy prawne

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 • Zarządzenie Nr 123/2009/2010 w spr. wprow. "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych UAM

  Zarządzenie Nr 123/2009/2010
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 20 stycznia 2010 roku
  w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /tekst jednolity: Dz. U. z 1996 roku, Nr 70, poz. 335, z późn. zm./ 
  z zachowaniem postanowień art. 66 ust. 1 i 2, art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym /Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm. / oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych /tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 79, poz. 854, z późn. zm.).

  zarządzam:

  § 1

  Wprowadza się "Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2

  Określone regulaminem, o którym mowa w § 1, uprawnienia Rektora przekazuje się właściwemu Prorektorowi.

  § 3

  Traci moc:
  Zarządzenie Nr 61/2006/2007 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 19 grudnia 2006 roku w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu".

  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2010 roku.

  REKTOR
  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak
 • Zarządzenie zmieniające zarz. w spr. wprow. „Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych"

  Zarządzenie Nr 301/2011/2012
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"

  Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.), art. 66 ust. 1 i 2 i art. 157 ust. 1, 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, z późn. zm.) zarządzam:

  § 1


  W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 123/2009/2010 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w sprawie wprowadzenia "Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu" wprowadza się następujące zmiany:

  1 ) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Do świadczeń z Funduszu uprawnieni są:
  a)    pracownicy zatrudnieni w UAM co najmniej 3 miesiące w poprzednim roku kalendarzowym, zwani dalej "pracownikami";
  b)    emeryci i renciści - byli pracownicy UAM, którzy prawa emerytalne lub rentowe nabyli w UAM, zwani dalej "emerytami lub rencistami";
  c)    współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście; 
  d)    osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne;
  e)    uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich, począwszy od drugiego roku studiów, zwani dalej "doktorantami";
  f)    dzieci osób wymienionych pod lit. a) - e), zwane dalej "dziećmi".   
  2. Dziećmi, o których mowa w ust. 1 lit. f) są dzieci własne, przysposobione, przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej osób, o których mowa w ust. 1 lit. a) - e):
  a) na które pobierany był zasiłek rodzinny lub  zasiłek  pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  b) na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny,
  c) pozostałe dzieci, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  d) dzieci po zmarłym pracowniku, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia,
  e) dzieci po zmarłym emerycie lub renciście, do czasu ukończenia nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia.
  3. Uprawnienia osób wymienionych w ust. 1 lit. b), które nabyły prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy u innego pracodawcy niż UAM, a następnie w czasie zatrudnienia w UAM nabyły prawa do emerytury, potwierdza Rektor. 
  4. W celu aktywizacji zawodowej kobiet pracownice, zatrudnione w UAM w co najmniej połowie wymiaru etatu, są uprawnione do dofinansowania opieki nad dziećmi w żłobkach oraz w przedszkolach. Dofinansowanie nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego udzielonego na wniosek pracownicy oraz w okresie urlopu wychowawczego pracownicy.
  5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uprawnionymi do dofinansowania, o którym mowa w ust. 4, mogą być inne osoby."

  2) § 11 otrzymuje następujące brzmienie:
  "Osoby, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 otrzymują świadczenia z funduszu socjalnego według następujących zasad:
  1)    pracownicy, którzy nie posiadają  dzieci, otrzymują świadczenie w wysokości 100 % ustalonej kwoty,
  2)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek rodzinny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo na które pobierany jest dodatek pielęgnacyjny, otrzymują świadczenie w wysokości 140 % ustalonej kwoty,
  3)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, na które pobierany był zasiłek pielęgnacyjny przez cały poprzedni rok kalendarzowy, do czasu ukończenia przez dziecko nauki w szkole średniej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, otrzymują świadczenie w wysokości 130 % ustalonej kwoty,
  4)    pracownicy, którzy posiadają dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c), otrzymują świadczenie w wysokości 120 % ustalonej kwoty, 
  5)    pracownicy, o których mowa w pkt 4, którzy posiadają więcej niż dwoje uprawnionych dzieci, mogą otrzymać podwyższone  świadczenie do wysokości 150 % ustalonej kwoty,
  6)    doktoranci otrzymują świadczenie w wysokości 80 % ustalonej kwoty,
  7)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. a) i b), otrzymują świadczenie w wysokości 60 % ustalonej kwoty, 
  8)    dzieci, wymienione w § 7 ust. 2 lit. c) - e), otrzymują świadczenie w wysokości 50 % ustalonej kwoty,
  9)    osoby, które posiadają dzieci wymienione w § 9 ust. 1 lit. c) lub w § 10 ust. 1 lit. c), mogą otrzymać dodatkowe świadczenie w wysokości 150 % ustalonej kwoty, 
  10)  osoby, których dzieci korzystają z wypoczynku, o którym mowa w § 9 ust.  1 lit. b) lub w § 10 ust. 1 lit. b) otrzymują tylko świadczenie w wysokości określonej w pkt 7 - 8,
  11) emeryci, renciści, współmałżonek po zmarłym pracowniku albo emerycie lub renciście oraz osoby pobierające świadczenie rehabilitacyjne otrzymują świadczenie w wysokości odpowiadającej kwocie wyliczonej zgodnie z § 10 ust. 1 podzielonej przez ilość uprawnionych osób,
  12)  w przypadku małżonków zatrudnionych w UAM świadczenia wymienione w pkt 7 - 8 przysługują każdemu z nich."

  6) § 25 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. Pożyczek z funduszu mieszkaniowego nie udziela się:
  a)    w okresie zawieszenia spłaty pożyczki,
  b) przed spłatą wcześniej przyznanej pożyczki.
  2. Okres zawieszenia spłaty pożyczki dolicza się do okresu częstotliwości, o którym mowa w § 20 i w § 22, jeżeli pożyczka jest spłacana  dłużej niż to zostało określone w umowie pożyczki."

  7) W § 33 dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
  "4. Spłata pożyczki następuje przez potrącenie z wynagrodzenia ze stosunku pracy, chyba że postanowienia Regulaminu stanowią inaczej."

  8) § 40 otrzymuje następujące brzmienie:
  "1. W indywidualnych, szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych, może podjąć decyzję o zawieszeniu spłaty pożyczki. 
  2. Zawieszenie spłaty pożyczki może nastąpić na okres nie dłuższy niż  6 miesięcy pod warunkiem, że pożyczkobiorca nie zalega ze spłatą pożyczki.
  3. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty tej samej pożyczki nie może być podjęta więcej niż 3-krotnie. 
  4. Decyzja Rektora o zawieszeniu spłaty pożyczki wymaga wniosku pożyczkobiorcy oraz zgody poręczycieli."

  9) § 41 otrzymuje brzmienie:
  "1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak ciężka choroba pożyczkobiorcy, śmierć pożyczkobiorcy lub jego współmałżonka, niespłacona pożyczka otrzymana na cel, o którym mowa w § 17 pkt 2 - 9, może być decyzją Rektora umorzona w części lub w całości, po zasięgnięciu opinii Międzyzwiązkowego Zespołu ds. mieszkaniowych.
  2. W przypadku śmierci pożyczkobiorcy, nie spłacona pożyczka na remont lokalu mieszkalnego zostaje umorzona w całości na podstawie decyzji Rektora."

  10)W § 46 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego na dofinansowanie opieki nad dziećmi, o której mowa w § 7 ust. 4 dokonuje się na wniosek pracownicy, złożony w danym roku kalendarzowym. Do wniosku dołącza się dokument potwierdzający sprawowanie opieki nad dzieckiem w formie określonej w § 7 ust. 4."

  § 2


  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

  REKTOR

  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak

Kredyty studenckie dla doktorantów

 • Zarządzenie w spr. kryt. wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą...

  Zarządzenie Nr 181A/2010/2011
  Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  z dnia 1 października 2010 roku
  w sprawie kryteriów wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich, którzy mogą się ubiegać o umorzenie 20% pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego doktorantom UAM

  Na podstawie §17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 maja 2010r./ Dz. U. Nr 87, poz. 560/

  zarządzam:


  §
  1

  Listę najlepszych absolwentów studiów doktoranckich ustala, każda jednostka organizacyjna prowadząca studia doktoranckie.

  § 2

  Grupę 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich w danej jednostce organizacyjnej ustala się według następujących kryteriów:
  1. Zrealizowanie przez 4 lata pełnego programu studiów doktoranckich przewidzianego dla danej jednostki organizacyjnej. Należy uwzględnić możliwość przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich:
  a)    o czas trwania urlopu macierzyńskiego,
  b)    o czas potrzebny do prowadzenia niezbędnych badań naukowych (maksymalnie 1 rok),
  c)    o czas choroby, sprawowania osobistej opieki nad członkiem rodziny lub dzieckiem  (łącznie nie więcej niż rok).
  2. Złożenie pracy doktorskiej w okresie, o którym mowa w §2.1.
  3. Złożenie sprawozdania z dorobku naukowego uzyskanego w trakcie trwania studiów doktoranckich. Punktacje za osiągnięcia naukowe ustala się w oparciu o kryteria przyjęte do sporządzania listy rankingowej do stypendium doktoranckiego, obowiązujące w danej jednostce prowadzącej studia doktoranckie.
  4. Zdarzenia o których mowa w §2.1 i 2.3 muszą mieć miejsce w tym samym roku akademickim.

  § 3

  Jeżeli w grupie 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich znajduje się osoba korzystająca z pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego, może się ona ubiegać o umorzenie 20% pożyczki lub kredytu.

  § 4

  W przypadku, gdy w danej jednostce organizacyjnej prowadzone są studia doktoranckie stacjonarne i niestacjonarne wyłania się wspólną grupę 5% najlepszych absolwentów.

  § 5

  Zarządzenie wchodzi w życie od roku akademickiego 2010/2011.

  REKTOR

  Prof. dr hab. Bronisław Marciniak