Regulamin Szkoły Doktorskiej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Tekst ujednolicony uwzględniający uchwałę nr 293/2018/2019 Senatu UAM z dnia 27 maja 2019 roku oraz uchwałę nr 421/2019/2020 Senatu UAM z dnia 27 kwietnia 2020 roku

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako uczelnia akademicka prowadzi kształcenie doktorantów w ramach szkoły doktorskiej.
 2. Kształcenie doktorantów przygotowuje do uzyskania stopnia doktora i odbywa się na podstawie programu kształcenia oraz indywidualnego planu badawczego.
 3. Możliwe jest również przygotowanie rozprawy doktorskiej w trybie eksternistycznym (poza szkołą doktorską) zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności ustawy.
 4. Uniwersytet jest podmiotem doktoryzującym w rozumieniu ustawy.

§ 2

 1. Szkoła działa pod nazwą: Szkoła Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu.
 2. Anglojęzyczna nazwa szkoły brzmi: Doctoral School of Adam Mickiewicz University, Poznań.

§ 3

 1. Szkoła prowadzi kształcenie doktorantów w dyscyplinach naukowych i artystycznych określonych zgodnie z rozporządzeniem, których wykaz zawiera załącznik do regulaminu.
 2. Stopień doktora może być nadany w dziedzinie nauki w sytuacjach wskazanych w ustawie.
 3. Stopień doktora w danej dyscyplinie nadaje rada naukowa tej dyscypliny, a w dziedzinie nauki stopień doktora nadaje senat.
 4. Za kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej nie pobiera się opłat.
 5. W przypadku zaprzestania kształcenia doktorantów w danej dziedzinie lub dyscyplinie uniwersytet zapewni doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską możliwość kontynuowania kształcenia w innej szkole doktorskiej. W miarę możliwości uniwersytet uwzględni szkoły doktorskie wskazane przez doktoranta.

§ 4

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. ustawa – Ustawę z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 2. rozporządzenie – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych;
 3. uniwersytet – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 4. statut – statut Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwalony na podstawie przepisów ustawy;
 5. prorektor – prorektora kierującego Szkołą Doktorską Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 6. szkoła – Szkołę Doktorska Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 7. senat – Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 8. doktorant – osobę kształcąca się w szkole i wpisaną na listę doktorantów, która złożyła ślubowanie;
 9. regulamin – Regulamin Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu;
 10. opiekun naukowy – promotor lub promotorzy albo promotor i promotor pomocniczy spełniający warunki określone w ustawie, sprawujący opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej;
 11. rektor – rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 12. samorząd – Samorząd Doktorantów UAM w Poznaniu;
 13. sąd koleżeński – Sąd koleżeński Samorządu Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II. Organizacja szkoły doktorskiej

§ 5

 1. Szkołą doktorską kieruje prorektor.
 2. W ramach szkoły doktorskiej funkcjonują, jako jej sekcje, szkoły doktorskie szkół dziedzinowych lub środowiskowe szkoły doktorskie.
 3. W ramach szkoły doktorskiej mogą funkcjonować szkoły doktorskie prowadzone wspólnie
  z podmiotami określonymi w ustawie.
 4. Szkoła sprawuje administracyjny nadzór nad działalnością sekcji.
 5. Szkołą doktorską szkoły dziedzinowej oraz szkołą doktorską określoną w ust. 3 kieruje kierownik.
 6. Kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej powołuje rektor na wniosek prorektora po zasięgnięciu opinii senatu oraz po zasięgnięciu opinii rady szkoły dziedzinowej, o ile została powołana.
 7. Kierownikiem szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej może być osoba zatrudniona
  w uniwersytecie i posiadająca co najmniej stopień doktora habilitowanego.
 8. Do zadań prorektora należy w szczególności:
  1. sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów, w tym nad realizacją programu kształcenia i indywidualnego planu badawczego, oraz nad osobami ubiegającymi się
   o stopień doktora w trybie eksternistycznym;
  2. organizowanie procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej;
  3. monitorowanie jakości kształcenia w szkole doktorskiej oraz jakości opieki naukowej;
  4. wydawanie decyzji administracyjnych związanych z kształceniem doktorantów
   w zakresie określonym przez rektora;
  5. dysponowanie środkami finansowymi w ramach przyznanych środków oraz udzielonego upoważnienia, zgodnie z zasadami określonymi przez rektora;
  6. powoływanie komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą naukową dyscypliny;
  7. sprawowanie nadzoru nad sposobem przeprowadzania ocen śródokresowych;
  8. podejmowanie rozstrzygnięć związanych z kształceniem doktorantów;
  9. współpraca z radami naukowymi dyscyplin i dziekanem w zakresie związanym
   z kształceniem doktorantów oraz procesem wyznaczania opiekuna naukowego;
  10. współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie kształcenia doktorantów;
  11. wspieranie aktywności grantowej oraz mobilności krajowej i międzynarodowej doktorantów;
  12. sprawowanie nadzoru nad studiami doktoranckimi rozpoczętymi przed rokiem akademickim 2019/2020;
  13. koordynowanie prac rady naukowej szkoły doktorskiej;
  14. przygotowanie szkoły doktorskiej do ewaluacji;
  15. współpraca z samorządem doktorantów.

§ 6

 1. W szkole doktorskiej działa rada naukowa szkoły doktorskiej.
  2. Radę naukową szkoły doktorskiej powołuje rektor.
  3. Członkami rady naukowej szkoły doktorskiej są:
  1) właściwy prorektor jako przewodniczący;
  2) kierownik szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej;
  3) kierownik szkoły doktorskiej, o której mowa w § 5 ust. 3;
  4) po jednym przedstawicielu każdej szkoły dziedzinowej, wybranym przez senat; przedstawicielem może być osoba, która posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego;
  5) przedstawiciel samorządu doktorantów.
  4. Członkami rady naukowej szkoły doktorskiej mogą być ponadto osoby spoza Uniwersytetu, posiadające co najmniej stopień doktora, w liczbie nie większej niż 30% składu rady.
  5. Rektor powołuje członków rady naukowej, o których mowa w ust. 4 na wniosek prorektora.

§ 7

Do zadań rady naukowej szkoły doktorskiej należy:

 1. opracowanie oraz monitorowanie realizacji strategii rozwoju oraz zasad funkcjonowania szkoły doktorskiej;
 2. dbałość o zapewnienie wysokiej jakości procesu kształcenia doktorantów oraz przygotowywanych rozpraw doktorskich;
 3. wyrażanie opinii w sprawie regulaminu szkoły doktorskiej;
 4. wyrażanie opinii w sprawie liczby osób przyjmowanych do szkoły doktorskiej;
 5. dbałość o wysoką jakość procesu rekrutacji do szkoły doktorskiej, w szczególności wyrażanie opinii w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji;
 6. wyrażanie opinii dla senatu w sprawach dotyczących kształcenia doktorantów, w tym w sprawie programów kształcenia oraz w sprawie kwalifikacji nauczycieli akademickich prowadzących kształcenie w szkole doktorskiej;
 7. określanie wytycznych oraz zasad sporządzania indywidualnego planu badawczego doktorantów, a także sposobu jego zatwierdzania;
 8. wyrażanie opinii w sprawie zasad przeprowadzania oceny śródokresowej;
 9. rozpatrywanie odwołania doktoranta od negatywnej oceny śródokresowej.

§ 8

1. Do zadań kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej należy w szczególności:
1) sprawowanie nadzoru nad kształceniem doktorantów w szkole doktorskiej szkoły dziedzinowej;
2) określenie specyficznych dla dziedziny lub dyscypliny szczegółowych zasad rekrutacji w celu wykonania uchwały senatu, a także nadzór nad procesem rekrutacji;
3) proponowanie kadry do poszczególnych przedmiotów programu kształcenia oraz ustalanie harmonogramu zajęć, który zostanie podany do wiadomości doktorantów do 30 września każdego roku w porozumieniu z radą szkoły dziedzinowej, o ile została utworzona;
4) współpraca z dziekanami oraz z radami dyscyplin naukowych w zakresie wskazywania kandydatów na opiekuna naukowego;
5) wskazywanie kandydatów do komisji ocen śródokresowych w porozumieniu z właściwą radą naukową dyscypliny;
6) współpraca z samorządem.
2. Kierownik szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej za wykonywanie powierzonych obowiązków odpowiada przed prorektorem.
3. Do kierownika szkoły doktorskiej, określonej w § 5 ust. 3, postanowienia ust. 1 i ust. 2 stosują się odpowiednio.

III. Prawa i obowiązki doktoranta

§ 9

 1. Rekrutacja do szkoły odbywa się w drodze konkursu na zasadach określonych przez senat.
 2. Przyjęcie do szkoły doktorskiej następuje po rozstrzygnięciu konkursu, o którym mowa
  w ust. 1 w drodze wpisu na listę doktorantów.
 3. Osoba przyjęta do szkoły doktorskiej nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o treści określonej w statucie.
 4. Odmowa przyjęcia do szkoły doktorskiej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
  Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

§ 10

Prawa i obowiązki doktoranta określone są w:

 1. ustawie oraz innych przepisach powszechnie obowiązujących;
 2. statucie lub innych aktach wewnętrznych uniwersytetu;
 3. regulaminie,

przy czym postanowienia statutu, należy interpretować zgodnie z ustawą lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi, a postanowienia regulaminu dodatkowo nie mogą być interpretowane z naruszeniem przepisów statutu oraz innych aktów wewnętrznych uniwersytetu.

§ 11

Doktorant ma w szczególności prawo do:

 1. tworzenia samorządu doktorantów na zasadach określonych w statucie;
 2. przygotowania i złożenia rozprawy doktorskiej w celu wszczęcia postępowania
  w sprawie nadania stopnia doktora;
 3. otrzymywania świadczeń na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
  w szczególności stypendium doktoranckiego;
 4. zakwaterowania w domu studenckim uniwersytetu na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach;
 5. ubiegania się o kredyt studencki na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 6. otrzymania legitymacji doktoranta;
 7. przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej na zasadach określonych
  w regulaminie;
 8. uzyskania wsparcia finansowego Uniwersytetu w prowadzeniu badań naukowych na zasadach określonych w przepisach prawa;
 9. korzystania z infrastruktury uniwersytetu na zasadach równorzędnych z pracownikami naukowymi;
 10. zmiany promotora lub promotorów;
 11. zrzeszania się w organizacjach doktorantów na zasadach określonych w statucie;
 12. rezygnacji z kształcenia w trybie wskazanym w regulaminie.

§ 12

Doktorant ma w szczególności obowiązek:

 1. przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, statutu, aktów wewnętrznych uniwersytetu, regulaminu oraz roty ślubowania;
 2. przygotowania oraz realizacji indywidualnego planu badawczego w ustalonych terminach;
 3. terminowej realizacji programu kształcenia;
 4. corocznego składania opiekunowi naukowemu sprawozdań z postępów w realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 2 i 3;
 5. składania oświadczenia na potrzeby ewaluacji działalności naukowej, o ile zostanie włączony do ewaluacji uniwersytetu;
 6. udostępniania informacji niezbędnych do wywiązywania się przez uniwersytet
  z obowiązku wprowadzania danych do systemu POL-on, o którym mowa w ustawie,
  w terminach umożliwiających wykonywanie tych obowiązków;
 7. współpracy z opiekunem naukowym;
 8. poddania się ocenie śródokresowej;
 9. złożenia rozprawy doktorskiej;
 10. kształcenia się wyłącznie w jednej szkole doktorskiej;
 11. bezzwłocznego informowania o zmianie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres).

§ 13

1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.
2. Doktoranta skreśla się z listy doktorantów w przypadku:
1) negatywnego wyniku oceny śródokresowej;
2) niezłożenia rozprawy doktorskiej w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym;
3) rezygnacji z kształcenia.
3. Doktorant może być skreślony z listy doktorantów w przypadku:
1) niezadowalającego postępu w przygotowaniu rozprawy doktorskiej;
2) postępowania niezgodnego z regulaminem lub braku postępów w realizacji programu kształcenia oraz indywidualnego programu badawczego;
4. Skreślenie z listy doktorantów następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy;
5. rezygnację doktoranta z kształcenia w szkole doktorskiej składa się prorektorowi kierującemu szkołą doktorską.

§ 14

 1. Doktorant składa sprawozdanie z przebiegu realizacji programu kształcenia i postępów prac ujętych w indywidualnym planie badawczym do dnia 15 września każdego roku akademickiego kierownikowi szkoły dziedzinowej szkoły doktorskiej
 2. Sprawozdanie zatwierdza opiekun naukowy.

IV. Sposób wyznaczania i zmiany promotora lub promotorów albo promotora
i promotora pomocniczego

§ 15

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez co najmniej jednego promotora.
  2. W terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia kształcenia właściwa rada naukowa dyscypliny wyznacza, na wniosek doktoranta, opiekuna naukowego.
  3. W przypadku, gdy rozprawa doktorska będzie przygotowana w dziedzinie nauki, opiekuna naukowego wyznacza senat, na wniosek doktoranta.
  4. Doktorant składa wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, za pośrednictwem kierownika właściwej szkoły doktorskiej.
  5. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 i 3, zawiera:
  1) propozycję osób do objęcia opieką naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej wraz z uzasadnieniem;
  2) zgodę osób wskazanych w pkt 1 na objęcie funkcji opiekuna naukowego.
  6. Rada naukowa dyscypliny wyznacza osobę lub osoby do sprawowania opieki naukowej, wybierając spośród osób, które wyraziły zgodę i mogą wykazać się odpowiednim dorobkiem.
  7. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 5 pkt 2, odpowiednio rada naukowa dyscypliny albo senat wyznacza osobę do pełnienia funkcji promotora.
  8. W przypadku zmiany opiekuna naukowego, tryb określony w ust. 5-7 stosuje się odpowiednio.
  9. Przewodniczący rady naukowej dyscypliny albo senatu niezwłocznie informuje prorektora o wyznaczeniu opiekuna naukowego.

§ 16

(uchylony)

V. Warunki przedłużania terminu złożenia rozprawy doktorskiej

§ 17

 1. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej, w terminie określonym w indywidualnym planie badawczym.
  2. Prorektor w porozumieniu z kierownikiem szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej na wniosek doktoranta i po zasięgnięciu opinii promotora lub promotorów albo promotora i promotora pomocniczego może jednorazowo przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej o okres uzasadniony udokumentowanymi okolicznościami, nie dłużej jednak niż o 2 lata, uwzględniając:
  1) czasową niezdolność do odbywania kształcenia spowodowaną chorobą,
  2) konieczność sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
  3) sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 4,
  4) inne okoliczności uzasadniające przedłużenie a uniemożliwiające lub znacznie utrudniające złożenie rozprawy w terminie, w szczególności związane z opóźnieniami realizacjami indywidualnego planu badawczego.
  3. Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej składa się ze stosowną dokumentacją, uzasadnieniem oraz określeniem przewidywanego terminu złożenia rozprawy doktorskiej, jednak nie krócej, niż 6 miesięcy przed planowanym terminem złożenia rozprawy doktorskiej.
  4. W uzasadnionych przypadkach rektor może przedłużyć termin złożenia rozprawy doktorskiej ponownie, z zastrzeżeniem, że wszystkie okresy przedłużenia nie przekraczają łącznie 2 lat.

VI. Przebieg kształcenia w szkole doktorskiej

§ 18

 1. Kształcenie w szkole doktorskiej trwa 8 semestrów.
 2. Program kształcenia ustala senat po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów
 3. Ramowy plan kształcenia w szkole doktorskiej obejmuje katalog modułów zajęć wraz
  z określeniem harmonogramu oraz sposobu ich realizacji oraz weryfikacji efektów uczenia się.
 4. Ramowy plan kształcenia obejmuje moduły obowiązkowe, moduły obowiązkowe do wyboru oraz moduły fakultatywne.
 5. Doktorant zobowiązany jest w terminie miesiąca od rozpoczęcia roku akademickiego do ustalenia indywidulanej ścieżki kształcenia z aktualnie oferowanych przez szkołę przedmiotów w ramach ramowego planu kształcenia.
 6. Doktorant, po uzyskaniu zgody promotora oraz kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej może realizować zajęcia poza macierzystą jednostką organizacyjną uniwersytetu.
 7. Elementem programu kształcenia jest także aktywny udział doktoranta w „forum doktoranckim” po zakończeniu każdego roku w ciągu pierwszych trzech lat kształcenia na zasadach określonych przez prorektora kierującego szkołą doktorską.
 8. Ramowy plan kształcenia wraz z aktualnie oferowanymi przez szkołę doktorską przedmiotami jest podawany do wiadomości doktorantów w formie elektronicznej na stronach internetowych szkoły oraz są̨ dostępne w formie drukowanej w administracji szkoły.
 9. Egzaminy i zaliczenia z przedmiotów objętych programem kształcenia mogą kończyć się oceną dwustopniową „zaliczony” lub „niezaliczony”, albo oceną według następującej skali:
 10. bardzo dobry (5),
 11. dobry plus (4+),
 12. dobry (4),
 13. dostateczny plus (3+),
 14. dostateczny (3),
 15. niedostateczny (2).

W przypadku zastosowania oceny dwustopniowej, ocena zaliczony jest tożsama z oceną bardzo dobry (5), a niezaliczony z oceną niedostateczną (2).

 1. Wyniki egzaminów oraz zaliczeń, o których mowa w ust. 7 podaje się do wiadomości doktorantów najpóźniej w terminie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia, na piśmie lub poprzez wprowadzenie oceny do właściwego systemu informatycznego.
 2. W przypadku uzyskania oceny „niedostatecznej” lub oceny „niezaliczony”, doktorantowi przysługuje zaliczenie lub egzamin poprawkowy, który nie może być́ przeprowadzony wcześniej niż̇ po upływie siedmiu dni od daty podania do wiadomości wyników pierwszego egzaminu lub zaliczenia.
 3. Nadzór merytoryczny nad ofertą przedmiotów oferowanych w ramach ramowego planu kształcenia sprawuje rada naukowa szkoły.
 4. Doktorant, w uzgodnieniu z opiekunem naukowym, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go prorektorowi kierującemu szkołą doktorską̨ w terminie
  12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.
 5. Jeżeli rozprawa doktorska obejmuje zagadnienia naukowe z więcej niż jednej dyscypliny,
  w planie wskazuje się propozycję dyscypliny, w której nadany miałby zostać stopień doktora lub informacje, że nie jest możliwe wskazanie takiej dyscypliny wraz z uzasadnieniem.
 6. Indywidualny plan badawczy obejmuje opis zadań badawczych wraz z ich harmonogramem, wykaz proponowanych staży krajowych lub zagranicznych oraz plan przygotowania publikacji naukowych, wystąpień konferencyjnych, aplikacji grantowych oraz określa termin złożenia rozprawy doktorskiej.
 7. Doktorant w porozumieniu z opiekunem naukowym może wnioskować do prorektora
  o zmianę indywidualnego planu badawczego.
 8. Zmiana indywidualnego planu badawczego wymaga zatwierdzenia w trybie określonym przez radę naukową szkoły doktorskiej.

§ 19

Wniosek w sprawie przeniesienia doktoranta do szkoły z innej szkoły doktorskiej rozpatruje prorektor uwzględniając:

 1. realizowany program kształcenia;
 2. indywidualny plan badawczy, o ile został sporządzony;
 3. dotychczasowe osiągnięcia naukowe doktoranta.

VII. Sposób przeprowadzania oceny śródokresowej

§ 20

 1. Ocenę śródokresową przeprowadza się z końcem czwartego semestru okresu kształcenia, na zasadach określonych przez prorektora, z uwzględnieniem postanowień statutu
  i niniejszego regulaminu.
 2. Ocenę śródokresową przeprowadzają komisje ds. ocen śródokresowych, działające
  w ramach dziedzinowej szkoły doktorskiej.
 3. Kryteria oceny śródokresowej określa prorektor w uzgodnieniu z właściwą radą naukową dyscypliny.
 4. Komisje ds. oceny śródokresowej powołuje prorektor, w porozumieniu z dziekanem/ przewodniczącym właściwej rady naukowej dyscypliny, spośród kandydatów zgłoszonych przez radę naukową dyscypliny.
 5. W posiedzeniach komisji ds. oceny śródokresowej może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel Samorządu Doktorantów UAM.
 6. W ramach oceny śródokresowej oceniana jest realizacja indywidualnego planu badawczego doktoranta.
 7. Wraz z oceną śródokresową jest także dokonywana ocena postępów w realizacji programu kształcenia.
 8. Ocena śródokresowa kończy się wynikiem pozytywnym albo negatywnym. Wynik oceny wraz z uzasadnieniem jest jawny i podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 9. Doktorant może odwołać się od negatywnej oceny śródokresowej do rady naukowej szkoły doktorskiej w terminie 14 dni od dnia udostępnienia wyników oceny.

VIII. Tryb eksternistyczny

§ 21

(uchylony)

IX. Sposób dokumentowania przebiegu kształcenia

§ 22

 1. Dokumentację przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej stanowią:
  1) „teczka doktoranta” zawierająca m.in. dokumenty wymagane od kandydata, dokumenty dotyczące przebiegu kształcenia, dokumenty dotyczące pomocy materialnej oraz dokumenty związane z ukończeniem kształcenia;
  2) uchwały senatu i zarządzenia rektora;
  3) decyzje prorektora kierującego szkołą doktorską oraz kierownika szkoły doktorskiej szkoły dziedzinowej oraz kierownika szkoły doktorskiej, określonej w § 5 ust.3;
  4) uchwały i inne dokumenty rady naukowej szkoły;
  5) dokumentacja uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów i uczelnianej odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów;
  6) inne dokumenty związane z realizacją zadań określonych w § 5 ust.8.
 2. Dokumentowanie przebiegu kształcenia w szkole doktorskiej prowadzone jest przez właściwe jednostki administracji centralnej określone w regulaminie organizacyjnym z uwzględnieniem obowiązku aktualizowania, archiwizowania oraz usuwania danych w Zintegrowanym Systemie o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.

§ 23

 1. 1. Zadania administracji szkoły obejmują miedzy innymi:
  1) obsługę administracyjną zadań realizowanych przez prorektora kierującego szkołą doktorską;
  2) obsługę administracyjną kierowników szkoły doktorskiej szkół dziedzinowych oraz obsługę korespondencji w związku z działalnością szkoły;
  3) przygotowanie niezbędnej dokumentacji dla senatu;
  4) obsługę posiedzeń rady naukowej szkoły;
  5) obsługę posiedzeń komisji dyscyplinarnych dla doktorantów;
  6) współpraca z Pełnomocnikiem Rektora ds. Pomocy Materialnej (FMP);
  7) współpraca z Pełnomocnikiem UAM ds. Doktorantów Zagranicznych;
  8) prowadzenie sprawozdawczości (USOS, POLon, rankingi etc.);
  9) współpraca z dziekanatami/sekretariatami rad dyscyplin naukowych;
  10) współpraca z samorządem doktorantów;
  11) nadawanie numerów albumów w systemie USOS;
  12) obsługa ubezpieczeń zdrowotnych uczestników studiów doktoranckich (ZUS);
  13) współpraca z właściwym podmiotem w obszarze dotyczącym wydawania elektronicznej legitymacji doktoranta (ELD);
  14) wsparcie Działu Socjalnego w zakresie przydziału miejsc/pokoi w domach studenckich;
  15) organizacja, we współpracy z Inspektoratem BHP szkolenia dla doktorantów.

X. Przepisy końcowe i przejściowe

§ 24

 1. Do doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 stosuje się Regulamin studiów doktoranckich w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 października 2015 roku oraz przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo
  o szkolnictwie wyższym, do czasu zakończenia tych studiów jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 roku, z zastrzeżeniem przepisów wprowadzających ustawę.
 2. Zasady ustalanie wysokości opłaty za postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora
  w trybie eksternistycznym oraz zwalniania z tej opłaty określi senat w odrębnej uchwale uwzględniając możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed 1 października 2019 r. Zwolnienie z opłaty może dotyczyć wyłącznie okresu do 31 grudnia 2024.
 3. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi od dnia 1 października 2019 roku sprawuje prorektor.
 4. Szczegółowe zasady funkcjonowania samorządu w obrębie szkoły doktorskiej i studiów doktoranckich określa Regulamin Samorządu Doktorantów UAM.
 5. Do czasu uchwalenia regulaminu funkcjonowania samorządu w obrębie szkoły doktorskiej, samorząd funkcjonuje na zasadach dotychczasowych.

Obowiązuje od 1.10.2020 roku

Załącznik do Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 roku

Wykaz dyscyplin

Dziedzina nauk humanistycznych w dyscyplinach:

- archeologia

- filozofia

- historia

- językoznawstwo

- literaturoznawstwo

- nauki o kulturze i religii

- nauki o sztuce

Dziedzina nauk społecznych w dyscyplinach:

- geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

- nauki o komunikacji społecznej i mediach

- nauki o polityce i administracji

- nauki o bezpieczeństwie

- nauki prawne

- nauki socjologiczne

- pedagogika

- psychologia

Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinach:

- astronomia

- informatyka

- matematyka

- nauki biologiczne

- nauki chemiczne

- nauki fizyczne

- nauki o Ziemi i środowisku

Dziedzina nauk teologicznych w dyscyplinie:

- nauki teologiczne

Regulamin Szkoły Doktorskiej

Regulamin Szkoły DoktorskiejObowiązujący
PDF
Pobierz PDF Regulamin Szkoły Doktorskiej (742.2 KB)