Stypendium Rektora

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2020/2021 podstawowy termin składania wniosków mija 27 listopada 2020 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie łącznie z zasadami oceny wniosków  oraz osiągnięć stosowanych  przez:

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI PODCZAS POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA DOKTORANTÓW NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

16.11.2020r. - 27.11.2020r. - składanie wniosków przez doktorantów na poszczególne wydziały

do 04.12.2020r. - utworzenie list rankingowych przez wydziały

od 08.12.2020r. - 09.12.2020r. - uruchomienie algorytmu stypendialnego

do 11.12.2020r. - wprowadzenie list do USOS i przekazanie do Biura Szkoty Doktorskiej

15.12.2020r. - zlecenie przelewów za październik, listopad, grudzień

do dnia 15 każdego kolejnego miesiąca - zlecanie przelewów w kolejnych miesiącach

Harmonogram (plik graficzny)