Stypendium Rektora

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.), zwaną dalej ‘Ustawą’, oraz na podstawie Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zwanego dalej ‘Regulaminem’, doktoranci wszystkich trybów studiów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akad. 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora, zwanego dalej ‘stypendium’.

Stypendium przyznawane jest przez upoważnioną przez JM Rektora UAM Uczelnianą Komisję Stypendialną, pracującą w podkomisjach właściwych dla Wydziałów. W roku akademickim 2021/2022 podstawowy termin składania wniosków mija 17 października 2021 roku.

Formę składania wniosków określą poszczególne Wydziały.
Występując o stypendium doktoranci korzystają z druku Wniosek o przyznanie stypendium rektora.
Stypendium może otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki:

  • uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich,
  • wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej,
  • podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

UWAGA: O stypendium rektora mogą ubiegać się tylko doktoranci, którzy w roku akademickim 2021/2022 będą na 4 roku i na tzw. pierwszym przedłużeniu (4 rok przedłużony).

Stypendium przyznawane jest wyłącznie na wniosek zainteresowanego.

Stypendium doktorant może otrzymywać tylko na jednych studiach doktoranckich i nie przysługuje ono po ukończeniu innych studiów doktoranckich. Zasady te obowiązują niezależnie od wydziału i uczelni, na której odbywane są studia.

Stypendium przyznawane jest na rok akademicki i  wypłacane do lipca włącznie.

Zgodnie z art.  94 ust. 2 Ustawy decyzja o przyznaniu świadczenia, w tym decyzja o przyznaniu stypendium rektora, wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym doktorant został skreślony z listy doktorantów albo ukończył studia, lub utracił prawo do świadczenia w wyniku ukończenia innych studiów doktoranckich.

System składania i rozpatrywania wniosków, ich formularze oraz procedury odwoławcze zostały określone w Regulaminie łącznie z zasadami oceny wniosków  oraz osiągnięć stosowanych  przez:

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIUM REKTORA dla doktorantów
W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022 

Lp. 

Termin 

Etapy postępowania 

 

1.

1.10.2021 r.
godz. 12:00

rozpoczęcie składania wniosków

2.

17.10.2021 r.
godz. 23:59

zakończenie składania wniosków

3.

do 05.11.2021 r.

poprawianie wniosków przez doktorantów, którym cofnięto wniosek do poprawy

4.

do 12.11.2021 r.

utworzenie list rankingowych przez Wydziały

5.

do 18.11.2021 r.

uruchomienie algorytmu stypendialnego

6.

19-26.11.2021 r.

wprowadzenie list do USOS i przekazanie do Biura Szkoły Doktorskiej

7.

do 9.12.2021 r.

zlecenie przelewów za październik, listopad i grudzień

8.

do 15. dnia każdego następnego miesiąca

zlecenie przelewów w kolejnych miesiącach (styczeń-lipiec)