Podstawowe informacje o 7 PR

logo 7PR

7. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (7PR) jest największym mechanizmem finansowania i kształtowania badań naukowych na poziomie europejskim.
Jest to program siedmioletni (2007-2013) o budżecie wynoszącym prawie 54 miliardów euro, co przy obecnych kosztach stanowi wzrost o około 63% w porównaniu z 6PR.

7PR jest podstawowym instrumentem realizacji celu strategicznego jaki wyznaczyła w marcu 2000 roku w Lizbonie Rada Europejska: przekształcenie UE w najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną, opartą na wiedzy gospodarkę na świecie, zdolną do zapewnienia trwałego wzrostu gospodarczego, stworzenia liczniejszych i lepszych miejsc pracy oraz zagwarantowania większej spójności społecznej. Trójkąt wiedzy, który tworzą edukacja, badania i innowacje, jest niezbędny do osiągnięcia tego celu.

Biorąc pod uwagę wyzwania stojące przed Europą 7PR ma następujące cele:

 • wspieranie współpracy ponadnarodowej we wszystkich obszarach badań i rozwoju technologicznego,
 • zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach nauki,
 • wzmocnienie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału i infrastruktury badawczej, wzrost uznania dla zawodu naukowca oraz zachęcenie badaczy do mobilności i rozwijania kariery naukowej,
 • zintensyfikowanie dialogu miedzy światem nauki i społeczeństwem w Europie celem zwiększenia społecznego zaufania do nauki,
 • wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej, finansowanej ze środków publicznych.


Wnioskodawcy
Ogólne informacje dotyczące zasad uczestnictwa w 7. Programie Ramowym znajdują się w dokumencie KE zatytułowanym "Zasady uczestnictwa (Rules for participation) http://ec.europa.eu/research/fp7/documents_en.html. Opisane są także na stronach CORDIS: Participate in FP7 http://cordis.europa.eu/fp7/participate_en.html

W projektach finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego.

Przykładowymi jednostkami biorącymi udział w projektach są:

 • uczelnie wyższe
 • organizacje badawcze (w tym instytuty PAN, jednostki badawczo-rozwojowe) 
 • osoby prawne utworzone na mocy prawa wspólnotowego (w tym Wspólnotowe Centrum Badawcze - JRC) 
 • organizacje międzynarodowe 
 • instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie 
 • przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: 
  • zatrudnia nie więcej niż 250 osób, 
  • posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln euro lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln euro,
  • jest niezależne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu,
  • nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową.

Struktura
7PR składa się z czterech programów szczegółowych, uzupełnionych o program szczegółowy obejmujący badania nuklearne (EURATOM) i działania Wspólnotowego Centrum Badawczego (JRC).

COOPERATION (WSPÓŁPRACA)

Program ma na celu wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w wybranych dziesięciu obszarach tematycznych:

 • Zdrowie,
 • Żywność, rolnictwo, rybołówstwo i biotechnologia, 
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne, 
 • Nanonauki, nanotechnolgie, materiały i nowe technologie produkcyjne, 
 • Energia, 
 • Środowisko (łącznie ze zmianami klimatycznymi), 
 • Transport (łącznie z aeronautyką), 
 • Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne, 
 • Przestrzeń kosmiczna, 
 • Bezpieczeństwo.

IDEAS (POMYSŁY)

Program będzie wspierał badania znajdujące się na granicy wiedzy (frontier research) inicjowane przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki.

PEOPLE (LUDZIE)

Celem programu jest ilościowe i jakościowe wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i rozwoju technologicznego w Europie oraz zachęcanie do mobilności międzynarodowej i międzysektorowej.

CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)

Program ma na celu wspieranie kluczowych aspektów europejskiego potencjału w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji takich, jak infrastruktury badawcze, regionalne klastry badawcze, rozwój pełnego potencjału badawczego we wspólnotowych regionach konwergencji i regionach najbardziej oddalonych, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, problemy budowy społeczeństwa opartego na wiedzy, koordynacja polityki badawczej oraz horyzontalne działania w zakresie współpracy międzynarodowej.

JOINT RESEARCH CENTRE (WSPÓLNOTOWE CENTRUM BADAWCZE) JRC

7PR będzie wspierał działania naukowe i technologiczne prowadzone przez JRC nie należące do obszaru badań jądrowych. JRC uzupełnia działania prowadzone przez w państwach członkowskich związane z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, zwłaszcza w przemyśle, rolnictwie i edukacji, ochronie środowiska.

EURATOM

Program ma na celu wspieranie działań badawczo-szkoleniowych z zakresu energetyki jądrowej.

Budżet
BUDŻET 7PR na lata 2007-2013

Program SzczegółowyBudżet w mln euro
COOPERATION (WSPÓŁPRACA)32 413
1. Zdrowie6 100
2. Żywność1 935
3. Technologie informacyjne9 050
4. Nanonauki
3 475
5. Energia2 350
6. Środowisko1 890
7. Transport4 160
8. Nauki społeczno-ekonomiczne623
9. Przestrzeń Kosmiczna1 430
10. Bezpieczeństwo1 400
IDEAS (POMYSŁY)7 510
PEOPLE (LUDZIE)4 750
CAPACITIES (MOŻLIWOŚCI)4 097
1. Infrastruktury badawcze1 715
2. Badania na rzecz MŚP1 336
3. Regiony wiedzy126
4. Potencjał badawczy
340
5. Nauka w społeczeństwie
330
6. Spójny rozwój polityk badawczych70
7. Współpraca międzynarodowa180
Nienuklearne działania JRC1 751
Budżet 7PR50 521
EURATOM2 751

Więcej na stronie:  http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

Informacja zaczerpnięta ze strony www.kpk.gov.pl

 

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.