Uwaga, aktualne wzory umowy zlecenia, umowy o dzieło i rachunku można pobrać ze strony http://pracownicy.amu.edu.pl/tresci/dokumenty-uam/wszystkie-kategorie/do-pobrania/wzory-umow-i-rachunku

 

Zarządzenie nr 95/2009/2010
Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
z dnia 24 września 2009 roku
w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi
w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

Na podstawie art.66 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 59, ust.1 Statutu UAM

§ 1

 1. Umowy cywilno - prawne z osobami fizycznymi muszą być zawarte przed podjęciem wykonania czynności w nich określonych. W celu umożliwienia dochowania terminów zgłoszeniowych do ZUS umowy powinny być zawierane nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem pracy.
 2. Każdej umowie musi być nadany numer wynikający z rejestrów prowadzonych przez jednostki organizacyjne, a w przypadku dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich z rejestru prowadzonego przez Kierownika/Koordynatora Projektu.
 3. Umowa musi zawierać informacje o niestosowaniu bądź stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

§ 2

 1. Umowy cywilnoprawne zawiera Rektor lub właściwi Prorektorzy w zakresie kompetencji określonych w zarządzeniu Rektora nr 1/2008/2009 w sprawie zakresu obowiązków prorektorów w kadencji 2008-2012.
 2. Umowy w ramach działalności administracyjnej zawiera Kanclerz lub Zastępcy Kanclerza według kompetencji, zgodnie z § 189, ust. 2 Statutu.
 3. Kwestor zatwierdza umowy pod względem finansowym.
 4. Przed podpisaniem przez uprawnione osoby, każda umowa i rachunek musi być zatwierdzona czytelnym podpisem przez dysponenta środków, jak również przez Kierownika działu administracji, o którym mowa w §5, ust. 2, pkt a)-f) pod względem formalnym z wyłączeniem umów i rachunków dotyczących projektów finansowanych ze środków europejskich, które po zatwierdzeniu przez Kierownika/Koordynatora Projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i formalnym są przekazywane do właściwych jednostek wymienionych w §5, ust. 2. celem zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów.

§ 3

 1. Do umowy zawartej z osobą, która podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu (§ 6 i § 9 zarządzenia) należy sporządzić formularz o symbolu „ZUS ZUA” („Zgłoszenie do ubezpieczeń”).
 2. Do umowy, która jest tytułem tylko obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego (§ 7 zarządzenia) należy sporządzić formularz o symbolu „ZUS ZZA” („Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego”).
 3. W przypadku wygaśnięcia umowy zawartej z osobą, która została zgłoszona do ubezpieczenia społecznego należy sporządzić formularz o symbolu „ZUS ZWUA” („Zgłoszenie wyrejestrowania”).
 4. W przypadku zawarcia umowy cywilnoprawnej następującej bezpośrednio (tzn. bez 1. dnia przerwy) po wygaśnięciu umowy będącej dotychczasowym tytułem do ubezpieczeń, nie występuje obowiązek wyrejestrowania i ponownego zarejestrowania do ubezpieczeń.
 5. Jeśli zleceniobiorca był zgłoszony tylko do ubezpieczenia zdrowotnego nie dokonuje się wyrejestrowania po ustaniu tytułu do tego ubezpieczenia.

§ 4

 1. Umowy oraz dokumenty zgłoszeniowe (lub wyrejestrowujące) ZUS, przekazywane są do Działu Płac i Stypendiów najpóźniej w terminach:

  - 3 dni od daty zawarcia umowy (nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania umowy),
  - w dniu wygaśnięcia tytułu do ubezpieczeń.

  • Oryginały umów i formularzy zgłoszeniowych ZUS, podpisane przez obie strony umowy, są przechowywane w Kwesturze - Dziale Płac i Stypendiów. Kopia umowy jest przechowywana w jednostce organizacyjnej sporządzającej umowę i gdzie prowadzony jest rejestr umów.
  • W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych z pracownikami UAM wymaga się potwierdzenia bezpośredniego przełożonego, iż prace zostaną wykonane poza zakresem obowiązków pracowniczych.
  • Wzór umowy zlecenia / o dzieło zawierają załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

 1. Rachunki za prace wykonane na podstawie umów zlecenia lub o dzieło muszą zawierać zatwierdzenie dysponenta środków oraz potwierdzenie wykonania pracy przez określonego w umowie przedstawiciela zamawiającego, którym w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich jest Kierownik/Koordynator Projektu.
 2. Rachunki, o których mowa w ust. 1 należy składać s u k c e s y w n i e do:
  • Działu Nauczania - jeżeli umowa dotyczy zajęć dydaktycznych
  • Działu Nauki i Programów Krajowych - jeżeli umowa dotyczy działalności naukowo-badawczej, funduszy ze źródeł krajowych
  • Działu Programów Europejskich - w zakresie umów związanych z realizacją programów europejskich,
  • Działu Współpracy z Zagranicą – w zakresie umów dotyczących współpracy międzynarodowej innej niż realizowanej przez Dział Programów Europejskich,
  • Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii - w zakresie umów dotyczących współpracy z gospodarką oraz programów europejskich z udziałem przedsiębiorstw,
  • Działu Płac i Stypendiów - jeżeli umowa dotyczy pozostałych spraw.
 3. Jednostki, o których mowa w ust. 2 pkt a)-f) po zatwierdzeniu formalnym zgodności z umową, przekazują rachunki do Kwestora celem zatwierdzenia źródła finansowania i kwoty brutto do realizacji.
 4. Rachunek do wypłaty zatwierdzają:
  • Kwestor,
  • Kierownik Działu Płac i Stypendiów - kwotę do wypłaty tj. po potrąceniu składek ZUS oraz podatku.
 5. Wynagrodzenie będzie wypłacane w terminach:

  a)dla pracowników UAM w terminie wypłaty wynagrodzenia, pod warunkiem złożenia rachunków do Działu Płac i Stypendiów do 20-go dnia danego miesiąca;
  b) dla osób spoza UAM 15-go dnia miesiąca lub pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu, jeżeli 15-ty dzień miesiąca jest dniem wolnym, pod warunkiem dostarczenia rachunku do Działu Płac i Stypendiów do 7-go dnia danego miesiąca.
  c) wynagrodzenia wypłacane ze środków europejskich zarówno pracownikom z UAM, jak i spoza UAM – w dodatkowym terminie do końca danego miesiąca pod warunkiem dostarczenia rachunków do 20-go dnia danego miesiąca.

 6. Wzór rachunku zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6

Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy umów zlecenia, jeżeli zleceniobiorca:

 1. jest pracownikiem UAM,
 2. jest emerytem albo rencistą,
 3. jest zatrudniony poza UAM i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne brutto, niższe od określonego przepisami minimalnego wynagrodzenia* (wymóg wysokości wynagrodzenia nie dotyczy emerytów i rencistów),
 4. nie jest zatrudniony i umowa zlecenia jest jedynym tytułem ubezpieczeń społecznych.

§ 7

Obowiązek naliczania składek tylko na ubezpieczenie zdrowotne dotyczy umów zlecenia, jeżeli zleceniobiorca nie jest pracownikiem UAM, a jednocześnie jest za niego odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne, której podstawa jest nie niższa niż minimalne wynagrodzenie* (wymóg wysokości podstawy nie dotyczy emerytów i rencistów).

§ 8

Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne umowy zlecenia, jeżeli zleceniobiorca nie ukończył 26 lat i jest uczniem szkoły ponadpodstawowej albo studentem, a jednocześnie nie jest pracownikiem UAM.

§ 9

 • Obowiązek naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne dotyczy umów o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie jest pracownikiem UAM.
 • Nie podlegają obowiązkowi naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne umowy o dzieło, jeżeli przyjmujący zamówienie nie jest pracownikiem UAM.

§ 10

Kierownicy jednostek organizacyjnych lub osoby przez nich wyznaczone, a w przypadku projektów finansowanych ze środków europejskich Kierownicy/Koordynatorzy Projektu, są odpowiedzialni za prawidłowe sporządzanie umów zlecenia i umów o dzieło, pozyskiwanie danych identyfikacyjnych, przygotowywanie rachunków i dokumentacji dotyczącej ubezpieczenia oraz terminowego jej przekazywania i prawidłowego obiegu dokumentów.

§ 11

Traci moc zarządzenie Rektora nr 8/2008/2009 z dnia 24 września 2008 roku oraz zarządzenie z dnia 1 marca 2007 roku nr 70/2006/2007 w sprawie zasad zawierania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

*minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2009 roku- 1 276 zł.

REKTOR

Prof. dr hab. Bronisław Marciniak


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.