Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

logo-iis 

Celem programu jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
Z PO IiŚ można otrzymać dotacje na duże projekty (nawet 50 mln EUR) z zakresu energetyki, dostarczania wody, usuwania ścieków i odpadów oraz transportu. Obszar realizacji projektu winien obejmować więcej niż jedno województwo. Dla wspierania działań na rzecz mieszkańców na poziomie gminy lub powiatu służą programy regionalne.
Z uwagi na swój charakter PO IiŚ szczególnie wspiera inwestycje z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Dofinansowanie z POIiŚ obejmuje również projekty z zakresu promocji kultury, nauki oraz zdrowia (m.in. na ochronę zabytków i innych obiektów o dużej historycznej wartości, na działalność i wyposażenie szkół artystycznych oraz innych uczelni, a także na polepszenie warunków szpitalach oraz na poprawę jakości usług pogotowia ratunkowego).