Priorytety

kl
10 PRIORYTETÓW PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 10 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym (cały kraj) i regionalnym (województwa), których dokładne omówienie znajduje się w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL zobacz od razu link z tego napisu zamiast zobacz

PRIORYTET I: Zatrudnienie i integracja społeczna
Cel Priorytetu

 • Podniesienie potencjału instytucji działających w obszarze rynku pracy, integracji i pomocy społecznej
 • Upowszechnienie i wdrażanie ogólnopolskich i ponadregionalnych programów wspierających zatrudnienie i integrację społeczną
 • Wsparcie metodyczno - techniczne dla publicznych służb zatrudnienia i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej


PRIORYTET II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących
Cel Priorytetu

 • Podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez zwiększenie inwestowania w kapitał ludzki przedsiębiorstw
 • Poprawa jakości i dostępności usług szkoleniowo-doradczych wspierających rozwój przedsiębiorczości
 • Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez opracowywanie programów profilaktycznych, podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego, oraz programów wspierających powrót do pracy


PRIORYTET III: Wysoka jakość systemu oświaty
Działania w ramach Priorytetu III koncentrują są na podwyższaniu jakości i efektywności systemu oświaty oraz ukierunkowaniu kształcenia na dziedziny o znaczeniu kluczowym dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Powyższy cel osiągnięty zostanie poprzez:

 • Doskonalenie podstaw programowych;
 • Opracowanie innowacyjnych programów dotyczące kształcenia (również w formie e-learningu);
 • Modernizację systemu nadzoru pedagogicznego; 
 • Usystematyzowanie oraz opis kompetencji i kwalifikacji występujących na rynku pracy w ramach Krajowego Systemu Kwalifikacji; 
 • Ogólnopolskie kampanie propagujące uczenie się przez całe życie; 
 • Rozwój instrumentów służących badaniom i analizom systemu oświaty.


PRIORYTET IV: Szkolnictwo wyższe i nauki
Priorytet IV koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania instytucji szkolnictwa wyższego, zarówno poprzez stworzenie korzystnych warunków systemowo - organizacyjnych dla efektywnego zarządzania szkolnictwem wyższym, jak też poprzez wywołanie impulsów rozwojowych wpływających na dostępność i rozwój tych kierunków kształcenia, których znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy jest największe.
Celem głównym jest rozwój szkolnictwa wyższego i nauki.
Cele szczegółowe:

 • Dostosowanie kształcenia na poziomie wyższym do potrzeb gospodarki i rynku pracy.
 • Poprawa jakości oferty edukacyjnej szkół wyższych. 
 • Podniesienie atrakcyjności kształcenia w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych na poziomie wyższym.
 • Podniesienie kwalifikacji kadr sektora B+R w zakresie współpracy z gospodarką oraz marketingu i komercjalizacji badań naukowych.


PRIORYTET V: Dobre rządzenie
Cel Priorytetu

 • Podniesienie potencjału administracji publicznej w obszarze stanowienia prawa oraz wzmacnianie zdolności administracji publicznej i wymiaru sprawiedliwości do świadczenia usług wysokiej jakości.
 • Wspieranie współpracy administracji publicznej i sektora pozarządowego w zakresie realizacji zadań publicznych.


PRIORYTET VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Cel Priorytetu  

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie.
 • Promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 
 • Podniesienie zdolności do zatrudnienia oraz mobilności przestrzennej i zawodowej osób zamieszkujących na obszarach wiejskich poprzez przygotowanie ich do podjęcia pracy w zawodach pozarolniczych oraz wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich.


PRIORYTET VII: Promocja integracji społeczne
Cel Priorytetu  

 • Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie.
 • Poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i rozwijanie sektora ekonomii społecznej.
 • Wsparcie dla rozwoju inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych, przyczyniające się do realizacji strategii rozwoju kapitału ludzkiego na terenach wiejskich.


PRIORYTET VIII: Regionalne kadry gospodarki
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego 
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce 
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy 
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa 
 • Wzrost spójności terytorialnej.


PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Cel Priorytetu

 • wyrównanie szans edukacyjnych na każdym etapie kształcenia oraz
 • wsparcie placówek realizujących proces kształcenia.

Wspierane będą  obszary i środowiska, które napotykają na największe bariery w dostępie do wysokiej jakości usług edukacyjnych

PRIORYTET X: Pomoc techniczna
Cele Priorytetu

 • zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • zapewnienie adekwatnego potencjału administracyjnego dla zarządzania funduszami UE,
 • wsparcie procesów zarządzania i wdrażania programu oraz również efektywne wykorzystanie zasobów UE i krajowych, zgodnie z prawem i polityką Wspólnoty, poprzez:
  • utrzymanie wysokiej jakości i spójności działań związanych z wdrażaniem Programu
  • zagwarantowanie zgodności wdrażanych projektów z regulacjami i polityką Wspólnot
  • wprowadzenie i realizację odpowiednich procedur zarządzania i kontroli, zgodnych ze standardami Komisji Europejskiej
  • organizację systemu informacji, promocji i szkoleń  
  • wdrożenie i organizację systemu narzędzi informatycznych dla sprawnego zarządzania i wdrażania działań.


© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.