Podstawowe informacje i kontakty

Fundusz szwajcarski wspiera partnerstwa podmiotów polskich i szwajcarskich. Współpraca może polegać na wymianie doświadczeń, know - how, rozwiązań technologicznych, najlepszych praktyk, we wszystkich obszarach programu.

Nawiązywanie partnerstw w ramach projektów finansowanych ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy nie jest obowiązkowe, jednak zachęca się wszystkich potencjalnych beneficjentów do czerpania z doświadczeń szwajcarskich. Informacja o udziale podmiotów szwajcarskich w projekcie powinna zostać zawarta we wniosku o dofinansowanie.
Ponadto, dla jednostek samorządowych oraz partnerów społecznych istnieje możliwość dofinansowania działań mających na celu budowanie i wzmacnianie partnerstw z instytucjami szwajcarskimi w ramach Grantu Blokowego dla organizacji pozarządowych.


Wsparcie będzie można uzyskać na następujące projekty:

 • bezpieczeństwo, stabilność, wsparcie reform:
  inicjatywy na rzecz rozwoju regionalnego regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych
  zwiększenie ochrony wschodnich granic Unii Europejskiej
 • środowisko i infrastruktura:
  odbudowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury środowiskowej oraz poprawa stanu środowiska (m.in. zarządzanie odpadami stałymi, systemy energii odnawialnej, poprawa wydajności energetycznej poprawa publicznych systemów transportowych; bioróżnorodność i ochrona ekosystemów oraz wsparcie transgranicznych inicjatyw środowiskowych
 • sektor prywatny:
  poprawa środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) rozwój sektora prywatnego i promocja eksportu MŚP
 • rozwój społeczny i zasobów ludzkich:
  ochrona zdrowia (m.in. profilaktyka i kampanie promocji zdrowia oraz poprawa opieki społecznej) badania i rozwój (m.in. Fundusz Stypendialny, projekty badawcze)

Poziom finansowania:

 • do 60 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu/programu
 • do 85 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów/programów otrzymujących dodatkowe środki finansowe z budżetu jednostek administracji publicznej szczebla centralnego, regionalnego lub lokalnego
 • do 90 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe
 • do 100 proc. całkowitych kosztów w przypadku projektów dotyczących budowy zdolności instytucjonalnych oraz pomocy technicznej

 

Procedura wyboru projektów
Fundusz szwajcarski przewiduje dwie podstawowe procedury naboru wniosków: konkursową oraz pozakonkursową.
Proces wnioskowania podlega dwustopniowej procedurze – przygotowanie Zarysu Projektu oraz opracowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Pozytywna decyzja ws. akceptacji Zarysu Projektu jest równoznaczna z wystąpieniem do wnioskodawcy z prośbą o przygotowanie Kompletnej Propozycji Projektu. Zarówno w sprawie Zarysu Projektu, jak i Kompletniej Propozycji Projektu, wnioski oceniane są przez instytucje polskie i szwajcarskie. Ostateczną decyzję w sprawie przyznania dofinansowania podejmuje strona szwajcarska.
Składając Zarys Projektu można ubiegać się o środki z Funduszu na Przygotowanie Projektu. Fundusz ten zapewnia wsparcie finansowe procesu przygotowania Kompletnych Propozycji Projektów (np. studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko itd.).

Więcej informacji na stronie www.programszwajcarski.gov.pl

Kontakt:

Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego nt. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Ewentualne pytania dotyczące Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy prosimy kierować na adres: sppw@mrr.gov.pl 

Krajowa Instytucja Koordynująca:
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Departament Programów Pomocowych i Pomocy Technicznej,
ul. Wspólna 2/4,
00-926 Warszawa

Sekretariat Departamentu:
tel.: 22 273 78 00
fax: 22 273 89 13

 

Biuro Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Ambasada Szwajcarii w Polsce

Aleje Ujazdowskie 27

00-540 Warszawa

tel: 22 533 89 20

mail: warsaw@sdc.net

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.