Zadania DPE

Zgodnie z § 1 Zarządzenia Nr 176/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zadań Działu Programów Europejskich UAM, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Działu Współpracy z Zagranicą UAM, Działu Księgowości i Kosztów UAM w zakresie programów europejskich oraz obowiązków Kierownika/Koordynatora Projektu Dział Programów Europejskich UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie:

 1. Ewidencji planowanych projektów (własnych bądź partnerskich), zgłoszonych na obowiązującym "Formularzu zgłoszenia  projektu współfinansowanego ze środków UE"(załącznik nr 1) oraz informowania o decyzji Władz Uczelni w tym zakresie. Do zgłoszenia projektu zobowiązana jest osoba, która planuje złożenie wniosku w instytucjach finansujących w kraju lub zagranicą. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować odmową podpisania wniosku i ewentualnej umowy o dofinansowanie projektu przez władze Uczelni. Zgłoszenie projektu winno nastąpić na min. 14 dni przed upływem terminu składania wniosku.
 2. Ewidencji wniosków aplikacyjnych.
 3. Prowadzenia zestawień i statystyk dotyczących składanych wniosków i realizowanych projektów.
 4. Doradztwa i konsultacji pomysłów projektów (w oparciu o formularz stanowiący załącznik nr 1 - zgłoszenia wymagają zarówno projekty, w których uczelnia jest wnioskodawcą, jak i partnerem).
 5. Udostępniania dokumentacji konkursowej, aktualnych wytycznych, np. w zakresie promocji, sprawozdawczości, kwalifikowalności wydatków.
 6. Informowania o aktualnych konkursach i zasadach programu (m.in. AMU-NET, newsletter, spotkania informacyjne).
 7. Informowania o procedurach wyboru partnerów w projektach.
 8. Przygotowania niezbędnych informacji potrzebnych w procesie pisania wniosków dla zainteresowanych z UAM (np. potencjał wnioskodawcy w zakresie danych zagregowanych - tabelka dot. realizowanych projektów na UAM za dany okres).
 9. Pomocy w uzyskaniu wymaganych załączników (m.in. pełnomocnictwo, wyciąg ze statutu, dokumenty potwierdzające założenie UAM, informacja nt. VAT, bilans zysków i strat).
 10. Oceny poprawności formalnej przygotowania aplikacji przed złożeniem podpisów przez Rektora i Kwestora (o ile projekt zostanie złożony na 7 dni roboczych przed upływem terminu złożenia wniosku) oraz pomocy w uzupełnieniu dokumentacji w trakcie oceny formalnej wniosku. Niedotrzymanie ww terminu może skutkować odmową podpisania wniosku przez władze Uczelni.
 11. Współpracy w procesie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu między UAM a Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą (pomoc w zebraniu niezbędnych podpisów i załączników na etapie podpisywania umowy).
 12. Przekazywanie Koordynatorowi/Kierownikowi projektu korespondencji z Instytucją Zarządzającą/Pośredniczącą.
 13. Obiegu umów cywilno-prawnych realizowanych w ramach projektów wymienionych w zależności od danego Działu w pkt. 2, 3, 4, tj. komunikacji między odpowiednimi jednostkami administracji centralnej (tzn. przekazanie umówi i rachunków zatwierdzonych pod względem merytorycznym i formalnym przez Kierownika/Koordynatora projektu do podpisu Rektora i Kwestora; a następnie do Działu Płac i Stypendiów do realizacji; a drugiego egzemplarza umowy/kopii Kierownikowi/Koordynatorowi Projektu, z zachowaniem kserokopii a/a).

Zgodnie z § 2 Zarządzenia Nr 176/2010/2011 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zadań Działu Programów Europejskich UAM, Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Działu Współpracy z Zagranicą UAM, Działu Księgowości i Kosztów UAM w zakresie programów europejskich oraz obowiązków Kierownika/Koordynatora Projektu Dział Programów Europejskich UAM udziela pomocy pracownikom UAM w zakresie wymienionym w § 1 w przypadku aplikowania o środki:

 1. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  1.1. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  (Pod)działania: PO IG 1.1.1, PO IG 1.1.2, PO IG 2.1, PO IG 2.2, PO IG 2.3
  Sprawy związane z realizacją Poddziałania PO IG 1.2 wdrażanego przez Fundację Nauki Polskiej obsługuje Dział Nauki i Programów Krajowych
  1.2. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny
  Działania: WRPO 1.4 Schemat II, WRPO 1.5, WRPO 1.6, WRPO 2.7, WRPO 3.2, WRPO 3.3, WRPO 3.7, WRPO 4.1, WRPO 4.2, WRPO 5.1, WRPO 5.2, WRPO 6.2. 2.
 2. Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
  Działanie: POIiŚ 9.3, POiIŚ 13.1
 3. Europejskiego Funduszu Społecznego:
  Program Operacyjny Kapitał Ludzki
  (Pod)działania: PO KL 2.1.1, PO KL 3.3.2, PO KL 3.3.4, PO KL 3.4.3, PO KL 4.1.1, PO KL 4.1.2, PO KL 4.2, PO KL 6.1.1, PO KL 7.2.1, PO KL 8.1.1, PO KL 8.1.2, PO KL 9.4
 4. 7 Programu Ramowego
   Działania: 1. Cooperation, 2. Ideas, 3. People, 4. Capacities
 5. Szwajcarskiego Instrumentu Finansowego:
  Polsko-Szwajcarski Program Współpracy - w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.
 6. Mechanizmu Norweskiego - w zakresie projektów badawczych.
 7. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) w zakresie Programu na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT PSP) oraz Programu Inteligenta energia Program dla Europy (IEE)
 8. Innych programów europejskich niewymienionych w § 3 i 4 w zakresie projektów badawczych i infrastrukturalnych.

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.