Badania naukowe na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

ZAKŁAD KLIMATOLOGII:

  • Zmiany termiczne klimatu w II połowie XX wieku (Polska i Europa) (prof. dr hab. A. Woś)
  • Zmienność typów pogody na obszarze Polski w latach 1951 - 2000 (prof. dr hab. A. Woś) 
  • Klimat Poznania (prof. dr hab. A. Woś)
  • Pokrywa śnieżna w Polsce i na obszarze Europy Środkowej (dr E. Bednorz) 
  • Burze na obszarze Polski (dr L. Kolendowicz) 
  • Zmienność czasowa i przestrzenna stosunków nefologicznych na obszarze Polski (dr K. Szyga-Pluta)

ZAKŁAD HYDROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ:

  • Problemy wodne obszarów miejskich na przykładzie Poznania (prof. dr hab. A. Kaniecki)
  • Hydrologia regionalna obszarów lądowych (prof. dr hab. A. Kaniecki)
  • Długo i krótkookresowe zmiany warunków obiegu wody pod wpływem czynników naturalnych i rosnącej antropopresji na obszarze dorzecza warty i rzek Przymorza (prof. dr hab. A. Kaniecki, prof. UAM dr hab. J. Rotnicka)
  • Wpływ antropopresji na jeziora (prof. dr hab. A. Choiński)
  • Matematyczne modele krążenia wód podziemnych (prof. UAM dr hab. M. Marciniak)
  • Warunki krążenia potamicznych wód podziemnych w wybranych zlewniach Niziny Wielkopolskiej (dr R. Graf)
  • Związki wód powierzchniowych i podziemnych w dolinach rzecznych w warunkach naturalnych i wymuszonych antropopresją (dr M. Kostecki)
  • Odpływ rzeczny i jego przyrodnicze uwarunkowania w różnych strefach klimatycznych Europy (dr D. Wrzesiński)

INSTYTUT GEOGRAFII SPOŁECZNO - EKONOMICZNEJ I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ:

  • Teoria i metodologia geografii i gospodarki przestrzennej
  • Metody analizy regionalnej, modelowanie przestrzenne
  • Zmiany struktury społeczno-ekonomicznej Polski, regionu wielkopolskiego i aglomeracji poznańskiej
  • Przestrzenne konsekwencje transformacji systemowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  • Uwarunkowania, instrumenty i efekty polityki regionalnej w Polsce i Unii Europejskiej
  • Zrównoważony rozwój regionalny i lokalny
  • Budowanie gospodarki opartej na wiedzy w regionach; regionalne strategie innowacyjne
  • Podstawy planowania przestrzennego w skali regionalnej i lokalnej
  • Struktury terytorialno-administracyjne i ich reformowanie

INSTYTUT GEOLOGII:

Zakład Geologii Dynamicznej i Regionalnej:

  • Geologia i ochrona środowiska wysadów solnych
  • Wybrane zagadnienia z petroarcheologii Eurazji
  • Stratygrafia i paleoekologia epikontynentalnego triasu Polski 
  • Kras kopalny Europy Środkowej 
  • Geologia regionalna Polski 
  • Historia geologii w Polsce

Zakład Geologii Środowiskowej:

  • Materia pozaziemska i skutki jej upadku; Extraterrestrial material and impact structures in Poland and Estonia
  • Geologiczne i morfogenetyczne uwarunkowania stanowisk archeologicznych Kadero oraz Nagaa (Sudan), współpraca z Muzeum Archeologicznycm w Poznaniu i Służbą Starożytności Sudanu 
  • Geneza drobnych zagłębień bezodpływowych na Wysoczyźnie Koźmińskiej 
  • Sedymentacja stref glacimarginalnych: sedymentacja glacilimniczna, osady tuneli i wrót lodowcowych, formy i osady szczelin lodowych
  • Sedymentologia klastycznych serii fluwialnych dolnego Triasu w Krasiejowie k. Opola 
  • Deformacje osadów nieskonsolidowanych
  • Geomorfologia fluwialna

Zakład Hydrologii i Ochrony Wód:

  • ocena zasobów i warunków eksploatacji wód podziemnych przy wykorzystaniu techniki modelowania matematycznego;
  • ocena warunków hydrochemicznych, zanieczyszczeń antropogenicznych i prognozowanie jakości wód podziemnych;
  • monitoring wód podziemnych (np. w rejonach składowisk odpadów stałych i płynnych);
  • prognozowanie migracji zanieczyszczeń w wodach podziemnych;
  • ochrona wód podziemnych;
  • rozpoznawanie procesów kolmatacji filtrów studziennych i złóż wodonośnych ze szczególnym uwzględnieniem ujęć infiltracyjnych.

Zakład Mineralogii i Petrologii:

  • Mineralogia i geochemia osadów szelfowych.
  • Współczesne procesy sedymentacyjne w środowisku morskim. 
  • Zapis zmian środowiskowych w osadach. 
  • Kolmatacja osadów na infiltracyjnych ujęciach wody. 
  • Zastosowanie metod sedymentologicznych i mineralogicznych do badań osadów będących medium porowym dla ujęć wody. 
  • Procesy zachodzące pomiędzy wodami porowymi, a składnikami osadu. 
  • Badania mineralogiczne meteorytu Morasko. 
  • Skały granitoidowe z Gór Kaczawskich. 
  • Metamorfizm skał wulkanogenicznych. 
  • Topienie skał w warunkach facji eklogitowej. 
  • Minerały akcesoryczne skał granitoidowych. 
  • Zróżnicowanie facjalne górnokredowych skał w Sudetach. 
  • Paleogeografia niecki śródsudeckiej i północnosudeckiej w późnej kredzie. 
  • Ichnofabrics i ichnofacje drobnoziarnistych skał drobnoziarnistych z obszaru Gór Stołowych. 
  • mechanizmy i uwarunkowania transportu eolicznego na plażach i wydmach nadmorskich (polskie wybrzeże środkowe oraz północno-wschodnie wybrzeże Brazylii). 
  • Surowce ilaste Wielkopolski.
  • Mineralogia i zróżnicowanie geochemiczne neogeńskich osadów na Niżu Polskim. 
  • Mineralizacja w osadach ilastych. 
  • Mineralizacja kruszcowa i zmienność geochemiczna w minerałach siarczkowych złóż miedzi.

Zakład Paleontologii i Stratygrafii:

  • paleobiologia, paleoekologia, paleogeografia i stratygrafia koralowców paleozoicznych
  • podmorskie wypływy hydrotermalne w dewonie Maroka (fauna i jej paleoekologia, sedymentologia, geochemia, stratygrafia)
  • paleooceanografia dewonu (skład izotopowy (Nd) wody morskiej, rekonstrukcja cyrkulacji i wahań poziomu morza) 
  • archeozoologiczne badania ssaków

INSTYTUT GEOEKOLOGII I GEOINFORMACJI

Zakład Biogeografii i Paleoekologii:

  • Geologia i paleoekologia zbiorników wodnych i torfowiskowych Pomorza i Wielkopolski.
  • Paleoekologia Polski północno - wschodniej.

Zakład Geoekologii:

  • Współczesne procesy geomorfologiczne w różnych strefach morfoklimatycznych - uwarunkowania, przebieg, skutki w środowisku przyrodniczym.
  • Funkcje morfodynamiczne rzeźby na obszarze Pomorza Zachodniego. 
  • Krążenie materii mineralnej w lądowym geoekosystemie Zatoki Admiralicji; Antarktyka. 
  • Morfodynamika stoków na obszarach młodoglacjalnych. 
  • Wykształcenie i ewolucja sieci rzecznej na obszarach młodoglacjalnych. 
  • Zmiany użytkowania ziemi w dolinie Parsęty. 
  • Zróżnicowanie erozji wodnej gleb na stokach użytkowanych rolniczo. 
  • Wpływ roślinności na procesy denudacji chemicznej (Pomorze Zachodnie). 
  • Funkcjonowanie geoekosystemu zlewni jeziora Gardno (wyspa Wolin). 
  • Charakter i funkcjonowanie zagłębien bezodpływowych w krajobrazie strefy młodoglacjalnej (Pomorze Zachodnie, górna Parsęta).
  • Sezony morfogenetyczne Pomorza Zachodniego w świetle występowania typów pogody. 
  • Morfodynamika wybrzeży klifowych na wyspie Wolin.  
  • Zróżnicowanie przebiegu i skutków procesów eolicznych na obszarach młodoglacjalnych. 
  • Analiza funkcji morfodynamicznych rzeźby na obszarze młodoglacjalnym z zastosowaniem GIS.

Zakład Geologii i Paleogeografii Czwartorzędu:

  • Stratygrafia vistulianu i holocenu.
  • Paleohydrologia fluwialna. 
  • Bilans transportu eolicznego materiału piaszczystego na plaży Mierzei Gardnieńsko-Łebskiej. 
  • Stratygrafia glin i struktura glacitektoniczna gardnieńskiej moreny czołowej (Pobrzeże Słowińskie). 
  • Zastoisko fazy gardnienskiej w dolinie dolnej Łupawy. 
  • Historia zmian litoralnej strefy Bałtyku Południowego w świetle analizy okrzemkowej. 
  • Historia zmian litoralnej strefy Bałtyku Południowego w świetle analizy geochemicznej. 
  • Powstanie jeziora Gardno i jego zmiany paleoekologiczne a holoceńska transgresja Bałtyku Południowego w świetle badań okrzemek.
  • Przemiana środowiska lagunowego w jeziorze na przykładzie jeziora Sarbsko.

Zakład Geomorfologii:

  • Morfogeneza Wielkopolski południowo zachodniej a świetle analizy litofacjalnej.
  • Geomorfologia i osady stref litoralnych wybranych jezior sandru Brdy. 
  • Zróżnicowanie ośrodków alimentacyjnych eratyków przewodnich osadów lodowcowych lobu Odry. 
  • Rozwój geomorfologiczny Pradoliny Głogowsko-Baruckiej. 
  • Głazy rzeźbione przez wiatr jako wskaźniki różnowiekowych stref peryglacjalnych 
  • Model sedymentacji lądolodu vistuliańskiego na Nizinie Wielkopolskiej 
  • Późnoplejstoceńskie osady lessowe na wybranych seriach glacjalnych północnozachodniej Polski oraz ich paleogeograficzne znaczenie.
  • Rzeźba plejstoceńskich i współczesnych stref morfogenetycznych w Polsce Zachodniej

Pracownia Dydaktyki Geografii i Edukacji Ekologicznej

  • Kształtowanie pojęć geograficznych w aspekcie edukacji dwujęzycznej.
  • Zajęcia terenowe w edukacji regionalnej.
  • Projektowanie i wykorzystanie ścieżek dydaktycznych.
  • Aplikacja GIS w nauczaniu geografii i przyrody.
  • Edukacja regionalna i ekologiczna.
  • Metodyka organizowania i prowadzenia wycieczek.
  • Ocena przydatności terenu do szkolnych zajęć terenowych.
  • Ewaluacja procesu kształcenia.


Projekty zamawiane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (dawny KBN):

  • Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka)". Koordynator: prof. dr hab. Jacek Jania (UŚ)
    • Zadanie 3.2. Weryfikacja, uzupełnienie i ujednolicenie istniejących baz danych. Koordynator: dr Alfred Stach
    • Zadanie 5.5. Pojezierza. Koordynator: dr Zbigniew Zwoliński
  • Struktura, ewolucja i dynamika litosfery, kriosfery i biosfery w europejskim sektorze Arktyki oraz w Antarktyce ". Koordynator: prof. dr hab. Aleksander Guterch (Instytut Geofizyki PAN) 
    • Zadanie II.2 i 7. Badania terenowe geoekosystemów na Spitsbergenie. Koordynator: dr Grzegorz Rachlewicz 
    • Zadanie II.5. Badania terenowe geoekosystemów w Antarktyce. Korydnator: dr Zbigniew Zwoliński
Program badań na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w Ministerstwie Środowiska:
  • Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego w Polsce. Koordynator: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski
    • Program P1 Pokrycie terenu i użytkowanie ziemi. Koordynator: dr Zbigniew Zwoliński (wspólnie z prof. dr hab. Janem R. Olędzkim, Zakład Teledetekcji Środowiska Przyrodniczego UW)

Zakład Centrum Turystyki i Rekreacji:

Centrum Edukacyjne Ochrony Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju:

  1. Problemy zarządzania środowiskiem w Polsce
  2. Badanie ładu ekologicznego i przestrzennego w aglomeracji poznańskiej
  3. Problemy ochrony środowiska i rozwoju krajobrazu Wielkopolski
  4. Dynamika geosystemów strefy polarnej

© Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | tel. centrala +48 (61) 829 40 00, NIP: 777-00-06-350, REGON: 000001293

Ten serwis używa plików "cookie" zgodnie z Polityką Cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.