Analityka Żywności

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów 

Analityka żywności jest kierunkiem międzyuczelnianym, stanowiącym nową i unikalną w kraju ofertę studiów drugiego stopnia, prowadzonych na Wydziale Chemii UAM wspólnie z Wydziałem Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie gruntownej wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

Atuty kierunku

 • dostęp do wykładowców i laboratoriów obu Uniwersytetów,
 • interdyscyplinarne wykształcenie czyni absolwentów specjalistami w dziedzinie analityki, z uwzględnieniem specyfiki przemysłu żywnościowego i różnorodności badań żywności,
 • absolwenci otrzymują, ceniony przez pracodawców, tytuł magistra inżyniera.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych,
 • Projektowanie procesów w przemyśle spożywczym,
 • Biochemia i chemia żywności,
 • Analityka chemiczna,
 • Fizykochemiczne i sensoryczne właściwości żywności,
 • Biotechnologia żywności,
 • Metrologia,
 • Metody biologiczne w analizie żywności,
 • Autentyczność i identyfikowalność żywności,
 • Chemia związków biologicznie aktywnych.

Praca po studiach

Absolwent może zostać zatrudniony przez:

 • instytucje naukowo-badawcze,
 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria analityczne i kontroli jakości produktów spożywczych,
 • zakłady zajmujące się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.