Bałkanistyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Bałkanistyka jest kierunkiem unikatowym prowadzonym w Polsce jedynie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Absolwent studiów I stopnia otrzymuje tytuł zawodowy licencjata w zakresie bałkanistyki. Językami kierunkowymi są: język albański, język rumuński, język macedoński oraz język turecki.

Lektoraty prowadzą doświadczeni w pracy dydaktycznej i nauczaniu języka jako obcego native speakerzy, a pozostałe zajęcia wyspecjalizowani pracownicy naukowo-dydaktyczni.

Atuty kierunku

Absolwent posiada wiedzę z zakresu praktycznej znajomości trzech języków regionu – z grupy języków słowiańskich: macedońskiego, serbskiego i bułgarskiego (B1) oraz z grupy języków niesłowiańskich: rumuńskiego, tureckiego i albańskiego (B1). Poza językami kierunkowymi, studenci kontynuują naukę jednego z języków zachodnich (B2). Dodatkowo uzyskują wszechstronną wiedzę kulturoznawczą, a także wiedzę z zakresu literatury i historii krajów bałkańskich.


Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach dyplomatycznych, kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.

Bałkanistyka

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 12

Opis studiów

Bałkanistyka to nie tylko studia humanistyczne, ale przede wszystkim kulturowe. Jako kierunek studiów mieści się w obszarze nauk humanistycznych oraz społecznych ze względu na swój przedmiot, metodologię oraz efekty naukowo-badawcze, których wymiernym kształtem jest wpływ na krzewienie kultury bałkańskiej w Polsce.

Studia bałkanistyczne II stopnia koncentrują się na uzyskiwaniu zaawansowanej kompleksowej wiedzy i umiejętności w dziedzinie słowiańskich oraz niesłowiańskich języków bałkańskich, historii Bałkanów, antropologii i etnologii Półwyspu Bałkańskiego i literatury bałkańskiej w ich ujęciach narodowych, modelowych i porównawczych, historii narodów oraz państw bałkańskich i na zróżnicowaniu etnicznym oraz kulturowym Półwyspu Bałkańskiego.

Atuty kierunku

Celem kształcenia na kierunku bałkanistyka jest stworzenie studentom możliwości zapoznania się z najnowszymi ustaleniami naukowymi dotyczącymi kultur, literatur krajów bałkańskich oraz zdobycia umiejętności językowych (w zakresie słowiańskich i niesłowiańskich języków bałkańskich), dzięki którym będą mogli znaleźć w przyszłości zatrudnienie w ośrodkach kultury, turystyki, firmach handlowych, placówkach dyplomatycznych, wydawnictwach, instytucjach samorządowych i w różnego typu mediach.

Specjalności w ramach kierunku

  • Translatorska,
  • Bałkanistyka kultur południowo- i zachodniosłowiańskich.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Lektorat słowiańskiego nowożytnego języka regionu,
  • Lektorat  niesłowiańskiego nowożytnego języka regionu,
  • Współczesne systemy polityczno-ustrojowe na Bałkanach,
  • Bałkany we współczesnych dyskursach naukowych i publicznych,
  • Komunikacja międzykulturowa dla translatorów,
  • Wydawniczy i medialny kontekst pracy tłumacza,
  • Nacjonalizm - teorie a praktyka na Bałkanach,
  • Rozwój myśli politycznej na Bałkanach.


Praca po studiach

Osoba, która ukończyła bałkanistykę będzie miała kompetencje pozwalające na wykonywanie analiz kulturowych i społecznych przydatnych w pracy w administracji rządowej, samorządowej, instytucjach krajowych, organach Unii Europejskiej, placówkach kulturalnych, oświatowych, wydawniczych, organizacjach pozarządowych, fundacjach, instytucjach gospodarczych i środkach masowego przekazu.