Biologia

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 160

Opis studiów

Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do poruszania się po zmiennym rynku pracy.

Atuty kierunku

Absolwent stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy. Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z nauk biologicznych i pokrewnych. Ma umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biologia Komórki,
 • Budowa i Fizjologia Roślin,
 • Świat zwierząt,
 • Monitoring przyrodniczy,
 • Maszyny molekularne,
 • Podstawy neurobiologii,
 • Genetyka cech wielogenowych u człowieka,
 • Genotoksykologia,
 • Historia życia na ziemi,
 • Przygotowanie do pracy zawodowej,
 • Elementy niespecjalistyczne w pracy absolwenta.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • monitoringu badań klinicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia założenie własnej firmy.

Biologia

Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 65

Opis studiów

Studia II stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Student wyposażony jest w umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Student, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru oraz krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, może, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sam kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące go obszary wiedzy.

Atuty kierunku

Absolwent ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę i umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Potrafi pozyskiwać i rozliczać fundusze na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych. Ma znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej. Zna metody biologii eksperymentalnej i jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin.

Specjalności w ramach kierunku

 • Biologia molekularna,
 • Biologia komórki i organizmu,
 • Biologia populacji,
 • Ekologia krajobrazu,
 • Biologia ewolucyjna,
 • Biologia człowieka.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Diagnostyka mikrobiologiczna,
 • Surowce roślinne w farmacji i kosmetyce,
 • Mikroorganizmy w ochronie roślin,
 • Ekologia behawioralna,
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii krwi,
 • Wielkie epidemie,
 • Migracje zwierząt,
 • Modelowanie procesów biologicznych,
 • Kreatywność i przedsiębiorczość,
 • Journal Club.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku biologia są przygotowani do pracy w:

 • placówkach naukowo-badawczych,
 • laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • monitoringu badań klinicznych,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • redakcjach czasopism naukowych i popularnonaukowych,
 • uzyskana w trakcie studiów wiedza ułatwia założenie własnej firmy.