Biologia, specjalność nauczanie biologii i przyrody

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 45

Opis studiów

Kształcenie na kierunku biologia ze specjalnością nauczanie biologii i przyrody wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły podstawowej. Absolwenci tej specjalności potrafią:

 • opisywać, analizować i wyjaśniać złożone zjawiska przyrodnicze,
 • zaprojektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, posługiwać się aparaturą badawczą,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych,
 • realizować działania wychowawcze dla uczniów szkół podstawowych,
 • przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne w zakresie biologii i przyrody w szkole podstawowej oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

Atuty kierunku

Absolwenci biologii ze specjalnością nauczanie biologii i przyrody są przygotowani do podejmowania pracy zarówno w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Wszechstronne wprowadzenie do wymogów rynku pracy, w tym do pracy z ludźmi, zapewniają liczne realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe w szkołach i innych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą. Absolwenci są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy teoretyczne biologii,
 • Budowa roślin i zwierząt,
 • Różnorodność roślin i grzybów,
 • Szata roślinna Wielkopolski – zajęcia terenowe,
 • Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Dydaktyka biologii w szkole podstawowej,
 • Technologia informacyjna w szkole,
 • Emisja głosu.

Praca po studiach

 • szkoła podstawowa – nauczyciel przyrody i biologii,
 • centra edukacyjne, np. Laboratorium Szkoły Przyszłości, Laboratorium Wyobraźni,
 • działy dydaktyczne ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • ośrodki, muzea edukacji ekologicznej, przyrodniczej, leśnej,
 • firmy realizujące projekty z zakresu edukacji,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • jednostki rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe (NGO) zajmujące się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.