Biologia, specjalność nauczanie biologii

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Kształcenie na kierunku biologia ze specjalnością nauczanie biologii wyposaża studentów w gruntowną wiedzę w dziedzinie biologii oraz w zakresie nauk pedagogicznych w obszarze nauczania na etapie szkoły ponadpodstawowej. Absolwenci tej specjalności potrafią:

 • analizować, opisywać i wyjaśniać zjawiska przyrodnicze,
 • zaprojektować i wykonywać eksperymenty laboratoryjne i terenowe, posługiwać się aparaturą badawczą,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki ogólnej i szczegółowej w działaniach edukacyjnych,
 • realizować działania wychowawcze dla uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • przygotowywać i prowadzić zajęcia edukacyjne  w zakresie biologii w szkole ponadpodstawowej oraz w obszarze kształcenia pozaszkolnego.

Atuty kierunku

Studenci kształtują swój rozwój korzystając z szerokiej propozycji przedmiotów wybieralnych. Absolwenci biologii ze specjalnością nauczanie biologii są przygotowani do podejmowania pracy w obszarze edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz na stanowiskach wymagających wykształcenia biologicznego. Wszechstronne wprowadzenie do wymogów rynku pracy, w tym do pracy z ludźmi, zapewniają realizowane w trakcie studiów praktyki zawodowe w szkołach i innych instytucjach zajmujących się edukacją przyrodniczą.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Biologia interakcji,
 • Analiza filogenetyczna,
 • Metodologia i metodyka badań przyrodniczych,
 • Metody statystyczne w biologii i nauczaniu,
 • Psychologia,
 • Pedagogika,
 • Dydaktyka biologii w szkole ponadpodstawowej,
 • Prawne i etyczne aspekty pracy nauczyciela.

Praca po studiach

 • szkoły: licea, technika, szkoły branżowe, policealne – nauczyciel biologii,
 • ośrodki i muzea edukacji ekologicznej, przyrodniczej i leśnej; np. Laboratorium Szkoły Przyszłości, Laboratorium Wyobraźni,
 • działy dydaktyczne ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • firmy realizujące projekty z zakresu edukacji,
 • parki narodowe i krajobrazowe,
 • wydawnictwa czasopism,
 • jednostki rządowe, samorządowe oraz organizacje pozarządowe (NGO) zajmujące się edukacją przyrodniczą i ekologiczną.