Chemia

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 300

Opis studiów

Kierunek chemia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z podstaw chemii, chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej czy też technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Absolwent kierunku chemia będzie potrafił otrzymywać związki i substancje chemiczne, wykorzystywać różne metody i techniki do ich analizy. Absolwenci będą wiedzieć jak bezpiecznie pracować w laboratorium oraz postępować z odpadami. Ponadto będą posiadać umiejętność interpretacji danych pomiarowych, wyników analiz czy też oszacowania ryzyka.

W kształceniu studentów wykorzystywane są różne formy dydaktyczne (duży udział zajęć praktycznych). Taki sposób kształcenia umożliwia studentom rozwijanie zainteresowań, zdobywanie doświadczenia, planowanie dalszej kariery poprzez świadomy wybór specjalności, zajęć czy opiekunów naukowych.

Atuty kierunku

Chemia jest kierunkiem unikatowym, ponieważ każdy student studiów I stopnia jest studentem indywidualnym, który wybiera własną ścieżkę realizowanych przedmiotów. Każdy student ma swojego indywidualnego tutora (opiekuna).W trakcie I semestru student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach uzupełniających wiedzę z zakresu szkoły średniej. W trakcie II semestru wraz z tutorem wybiera przedmioty, które będzie realizował w ramach wybranej specjalności. Zapewni mu to zdobycie specjalistycznej wiedzy.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym jak i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Absolwenci znajdą pracę w szkolnictwie. Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Chemia umożliwi podjęcie studiów II stopnia na kierunku Chemia lub kierunkach pokrewnych.

Chemia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 150

Opis studiów

Kierunek chemia umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z chemii analitycznej, fizycznej, organicznej, nieorganicznej czy też technologii chemicznej oraz nauk pokrewnych. Interdyscyplinarny charakter zajęć specjalistycznych prowadzi do zdobycia wiedzy oraz umiejętności praktycznych, wykorzystywanych nie tylko w chemii ale i dziedzinach pokrewnych. Znaczącą część programu kształcenia kierunku chemia na II stopniu, stanowią zajęcia laboratoryjne o dużym stopniu zindywidualizowania i dostosowania do wybranej specjalności. Taki sposób kształcenia umożliwia studentom biegłe posługiwanie się nowoczesną bazą instrumentalną, przyczynia się do kreatywnego rozwiązywania problemów, przygotowuje do podejmowania decyzji, krytycznej oceny otrzymanych wyników i posługiwania się literaturą fachową.

Atuty kierunku

Absolwent studiów II stopnia na kierunku chemia (bez względu na specjalność) posiada ugruntowaną wiedzę z wielu dziedzin chemii. Dzięki zaawansowanym kursom i zajęciom praktycznym oferowanym na poszczególnych specjalnościach zdobywa specjalistyczną wiedzę i doświadczenie związane z wybranymi ścieżkami kształcenia. Unikatowość kierunku chemia w głównej mierze wynika z indywidualnego podejścia do studenta, dużej elastyczności w doborze przedmiotów i realizacji interesujących projektów i badań.

Specjalności w ramach kierunku

 • Analityka chemiczna,
 • Chemia biologiczna,
 • Chemia kosmetyczna,
 • Chemia materiałowa,
 • Chemia ogólna,
 • Chemia sądowa.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Chemia produktów naturalnych,
 • Elementy analityki medycznej,
 • Polimery,
 • Krystalografia rentgenowska,
 • Praktyczne aspekty metod instrumentalnych,
 • Spektroskopia,
 • Fotochemia i fotobiologia,
 • Wykłady monograficzne,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym jak i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Absolwenci znajdą pracę w szkolnictwie. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku chemia umożliwi podjęcie studiów III stopnia.

Chemia

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:150

Opis studiów

Niestacjonarne studia drugiego stopnia zostały zaplanowane tak, aby absolwent studiów I stopnia mógł kontynuować studia chemiczne na poziomie magisterskim. Mają one za zadanie przekazanie aktualnej i specjalistycznej wiedzy w zakresie chemii, jak również przygotowanie do twórczej pracy w zawodzie. Kształcenie w kierunku uzyskania tytułu magistra chemii odbywa się bardzo wszechstronnie, co pozwala absolwentowi po uzyskaniu tytułu magistra na pracę indywidualną lub zespołową zarówno w badaniach podstawowych jak i aplikacyjnych.

Atuty kierunku

Absolwent zaocznych studiów drugiego stopnia z chemii, dzięki posiadaniu interdyscyplinarnej wiedzy, będzie osobą dobrze przygotowaną do pracy w laboratoriach chemicznych zarówno jednostek badawczo-rozwojowych jak i przemysłowych, w firmach farmaceutycznych, w działach marketingu i sprzedaży koncernów chemicznych oraz farmaceutycznych, a także w wielu laboratoriach, instytucjach oraz urzędach niekoniecznie związanych z chemią, w zależności od specjalności.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Chemia nieorganiczna,
 • Chemia organiczna,
 • Chemia fizyczna,
 • Chemia teoretyczna,
 • Technologia chemiczna,
 • Analiza instrumentalna,
 • Krystalografia,
 • Spektoskopia,
 • Fakultety,
 • Pracownia magisterska.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku chemia są przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle chemicznym jak i pokrewnych gałęziach gospodarki, w laboratoriach badawczych branży chemicznej, biomedycznej, farmaceutycznej, spożywczej czy kosmetycznej. Absolwenci znajdą pracę w szkolnictwie. Ukończenie studiów II stopnia na kierunku chemia umożliwi podjęcie studiów III stopnia.