Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Student na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych nabywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie modułu treści ogólnych, modułu treści podstawowych oraz treści kierunkowych wraz z praktyką zawodową i plenerem dające praktyczne umiejętności artystyczne.

Moduł treści kierunkowych umożliwia studentowi kształcenie ogólne - plastyczne we wszystkich pracowniach artystycznych, a więc: malarstwa, rysunku, grafiki, rzeźby, struktur wizualnych, projektowania graficznego, projektowania wstępnego, fotografii, multimediów i intermediów. Po II roku student wybiera jedną z pracowni, która staje się Wybraną Pracownią Artystyczną – dyplomowąPracownię Artystyczną – wspomagającą spośród następujących: Malarstwo, Rysunek, Grafika/Grafika Cyfrowa, Rzeźba, Projektowanie Graficzne, Multimedia, Intermedia i Fotografia, Sztuki Projektowe, Tkanina Artystyczna i Struktury Wizualne. Pracownie artystyczne proponują stale aktualizowaną ofertę programową, co w rezultacie pozwala absolwentowi na wielokierunkowe poruszanie się na rynku pracy.

Student uzyskuje umiejętności językowe na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Jest przygotowany do odbycia studiów II stopnia.

Atuty kierunku

Studia mają wyjątkowy charakter, ponieważ pozwalają zapoznać się z szerokim zakresem sztuk plastycznych w stopniu umożliwiającym pracę artystyczną. Umożliwiają to zajęcia artystyczne: ćwiczenia o charakterze warsztatowym oraz wykłady. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów-plastyków, teoretyków i pedagogów sztuki plastycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą. Zajęcia artystyczne prowadzone są w małych, nawet 2-osobowych grupach, odbywających się w profesjonalnych, świetnie wyposażonych pracowniach artystycznych. W trakcie studiów zapewniane są możliwości prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, plenerów, wystaw i praktyk studenckich.

Specjalności w ramach kierunku

 • Artystyczna

Wybrane przedmioty na studiach

 • Rysunek,
 • Malarstwo,
 • Rzeźba,
 • Grafika/ Grafika cyfrowa,
 • Multimedia,
 • Intermedia,
 • Fotografia,
 • Projektowanie graficzne,
 • Projektowanie wstępne,
 • Struktury wizualne,
 • Sztuki projektowe,
 • Tkanina artystyczna,
 • Historia Sztuki.

Praca po studiach

 • Domy kultury,
 • Galerie,
 • Muzea i ośrodki edukacji pozaszkolnej,
 • Mass media,
 • Struktury promocyjne i reklama.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Na II stopniu student nabywa szerokie umiejętności artystyczne w dyscyplinie sztuk pięknych – zarówno tradycyjnych jak i nowych mediów i wspomagająco projektowych. Posiada pogłębioną wiedzę oraz umiejętności artysty plastyka, aktywnego twórcy w zakresie sztuk plastycznych oraz uczestnika i animatora kultury współczesnej. Program kształcenia, poprzez stale aktualizowane treści daje studentowi szeroką wiedzę oraz umiejętności pozwalające wielokierunkowo poruszać się na rynku pracy - krajowym i zagranicznym. Student w zależności od Wybranej Pracowni Artystycznej – dyplomowej oraz Pracowni Artystycznej - wspomagającej tworzy w wybranych przez siebie dziedzinach sztuk plastycznych. Pracownie artystyczne Malarstwo, Rysunek, Grafika/Projektowanie Graficzne, Rzeźba, Multimedia/Fotografia, Sztuki Projektowe/Tkanina Artystyczna proponują szeroki zakres działań artystycznych o charakterze warsztatowym.

Student uzyskuje umiejętności językowe na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Atuty kierunku

Studia mają wyjątkowy charakter, ponieważ pozwalają pogłębiać wiedzę i umiejętności w wybranych przez studenta dziedzinach sztuk plastycznych w stopniu umożliwiającym pracę artystyczną. Umożliwiają to zajęcia artystyczne: ćwiczenia o charakterze warsztatowym oraz wykłady. Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych zajęcia prowadzi wykwalifikowana, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów-plastyków, teoretyków i pedagogów sztuki plastycznej, którzy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem zdobytym w kraju i za granicą. Zajęcia artystyczne prowadzone są w małych, nawet 2 osobowych grupach, odbywających się w profesjonalnych, świetnie wyposażonych pracowniach artystycznych. W trakcie studiów zapewniane są możliwości prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, plenerów i wystaw.

Specjalności w ramach kierunku

 • Artystyczna

Wybrane przedmioty na studiach

 • Wybrana Pracownia Artystyczna - dyplomowa oraz Pracownia Artystyczna - wspomagająca: Rysunek, Malarstwo, Rzeźba, Grafika/ Grafika cyfrowa, Fotografia/Multimedia, Projektowanie graficzne, Sztuki projektowe, Tkanina artystyczna,
 • Projekty twórcze,
 • Marketing sztuki,
 • Współczesna krytyka artystyczna.

Praca po studiach

 • Galerie sztuki i muzea,
 • Ośrodki i domy kultury,
 • Telewizja, mass media,
 • Handel i agencje reklamowe,
 • Pośrednictwo pomiędzy twórcą a odbiorcą sztuki,
 • Własna działalność artystyczno – projektowa.