Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia przeznaczone są dla pasjonatów różnych gatunków muzyki, posługujących się podstawową wiedzą muzyczną, słuchem muzycznym, poczuciem rytmu, podstawowymi umiejętnościami w zakresie śpiewu oraz gry na dowolnym instrumencie. Przygotowują do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Zajęcia prowadzi wykwalifikowana, przyjazna, otwarta na poszukiwania artystyczne kadra artystów muzyków: dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów oraz teoretyków i pedagogów sztuki muzycznej.

Atuty kierunku

Od kandydatów nie jest wymagane ukończenie szkoły muzycznej, wystarczą podstawowe predyspozycje muzyczne zdobyte również na drodze samokształcenia. Nasze doświadczenia pokazują, że nawet niewielkie umiejętności muzyczne poparte prawdziwą pasją i systematyczną pracą prowadzą do wszechstronnego rozwoju muzycznego. Umożliwiają to zajęcia w małych, nawet dwuosobowych grupach artystycznych, a także różnorodne formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, warsztaty. W ramach studiów zapewniamy także możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, koncertów i praktyk studenckich. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej, bogato wyposażonego studia nagrań, a najzdolniejszym studentom przygotowanie koncertu dyplomowego z chórem i orkiestrą. Do sukcesów naszych studentów można zaliczyć liczne nagrody zdobywane na konkursach chóralnych, udział w programach telewizyjnych: Mam Talent, The Voice of Poland, X Factor, Must be the Music.

Specjalności w ramach kierunku

 • Muzyka estradowa (wokalna/instrumentalna)
 • Muzyka organowa i sakralna
 • Dyrygentura chóralna

Wybrane przedmioty na studiach

 • Dyrygowanie,
 • Fortepian,
 • Warsztaty Orffa,
 • Czytanie partytur,
 • Kształcenie słuchu z harmonią,
 • Nauka akompaniamentu,
 • Zajęcia muzyczno-ruchowe,
 • Emisja głosu z metodyką,
 • Zespoły wokalne z metodyką,
 • Szkolne zespoły instrumentalne z metodyką.

Praca po studiach

Absolwent studiów I stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Posiada uprawnienia do prowadzenia przedmiotu muzyka w szkole podstawowej. Uzyskuje kwalifikacje do prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych. Absolwent jest przygotowany do działalności upowszechniającej muzykę w instytucjach kultury i mediach, animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, jak również do organizowania i realizacji koncertów, imprez kulturalnych oraz projektów artystycznych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent, który ukończył specjalność Dyrygentura chóralna jest przygotowany do pełnienia funkcji dyrygenta. Uzyskał kwalifikacje niezbędne do organizowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej zmierzającej do realizowania własnych koncepcji artystycznych.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka organowa i sakralna jest przygotowany do pełnienia funkcji organisty i kantora, w obrębie wyznania rzymskokatolickiego. Uzyskał kwalifikacje niezbędne do działalności muzycznej w społecznościach parafialnych.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka estradowa wokalna jest przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – wokalisty, w tym do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze solisty oraz członka zespołów muzycznych. Uzyskał kwalifikacje pozwalające na inicjowanie oraz rozwijanie własnych koncepcji artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka estradowa instrumentalna jest przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – instrumentalisty, w tym do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze solisty oraz członka zespołów muzycznych. Uzyskał kwalifikacje pozwalające na inicjowanie oraz rozwijanie własnych koncepcji artystycznych w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej.

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarnie

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia II stopnia powalają uzyskać kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym. Przygotowują do podejmowania działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach, do aktywności w ramach animacji kultury muzycznej w społeczeństwie, realizacji różnego typu projektów artystycznych, koncertów, imprez kulturalnych, jak również organizacji konkursów i festiwali muzycznych.

Atuty kierunku

W zależności od wybranej specjalności studenci rozwijają swoje umiejętności i zdobywają kompetencje zawodowe. Absolwenci są wysoko cenieni w środowisku muzycznym i znajdują miejsca pracy w szkołach i ośrodkach kultury. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków i pedagogów sztuki muzycznej, odbywają się w małych, nawet dwuosobowych grupach artystycznych. W ramach studiów zapewniamy możliwość prezentacji własnych osiągnięć, realizacji różnorodnych projektów artystycznych, koncertów i praktyk studenckich. Umożliwiamy dostęp do nowoczesnej auli koncertowej, bogato wyposażonego studia nagrań, a najzdolniejszym studentom przygotowanie koncertu dyplomowego z chórem i orkiestrą. Do sukcesów naszych studentów można zaliczyć liczne nagrody zdobywane na konkursach chóralnych, udział w programach telewizyjnych: Mam Talent, The Voice of Poland, X Factor, Must be the Music.

Specjalności w ramach kierunku

 • Muzyka estradowa (wokalna/instrumentalna)
 • Muzyka organowa i sakralna
 • Dyrygentura chóralna

Wybrane przedmioty na studiach

 • Fortepian i akompaniament,
 • Kształcenie słuchu,
 • Kontrapunkt,
 • Specjalistyczna literatura muzyczna,
 • Interpretacja tekstu literackiego z dykcją,
 • Dyrygowanie,
 • Improwizacja fortepianowa,
 • Propedeutyka kompozycji i aranżacji,
 • Zespoły wokalne z metodyką,
 • Seminarium prelekcji i krytyki muzycznej.

Praca po studiach

Absolwent studiów II stopnia kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej otrzymuje tytuł zawodowy magistra sztuki. Posiada ogólną wiedzę humanistyczną, umiejętności oraz kompetencje muzyczne, a także przygotowanie pedagogiczne, pozwalające na kompleksową realizację zadań artystycznych. Uzyskuje kwalifikacje do samodzielnego prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej w charakterze członka zespołów muzycznych. Absolwent jest przygotowany do podejmowania działalności muzycznej w instytucjach kultury i mediach oraz aktywności w ramach animacji kultury muzycznej w społeczeństwie. Dysponuje umiejętnościami przygotowywania i realizacji różnego typu projektów artystycznych, koncertów, imprez kulturalnych, jak również organizacji konkursów i festiwali muzycznych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Absolwent, który ukończył specjalność Dyrygentura chóralna jest przygotowany do pełnienia funkcji dyrygenta. Uzyskał kwalifikacje niezbędne do samodzielnego organizowania oraz prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim ruchu muzycznym, a także do podejmowania aktywności artystycznej, opartej na pogłębionej analizie i interpretacji dzieła muzycznego.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka organowa i sakralna jest przygotowany do pełnienia funkcji organisty i kantora wyznania rzymskokatolickiego. Uzyskał kwalifikacje do gry liturgicznej, a także do samodzielnej działalności muzycznej w społecznościach parafialnych, obejmującej prowadzenie zespołów muzyki kościelnej.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka estradowa wokalna jest przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – wokalisty w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej. Uzyskał kwalifikacje do samodzielnej działalności artystycznej jako członek zespołów instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych, a także jako aranżer muzyki estradowej i rozrywkowej.

Absolwent, który ukończył specjalność Muzyka estradowa instrumentalna jest przygotowany do pełnienia funkcji muzyka – instrumentalisty w zakresie muzyki rozrywkowej i estradowej. Uzyskał kwalifikacje do samodzielnej działalności artystycznej jako członek zespołów instrumentalnych oraz wokalno-instrumentalnych, a także jako aranżer muzyki estradowej i rozrywkowej.

Absolwent, który ukończył Moduł nauczycielski uzyskuje uprawnienia do prowadzenia przedmiotu muzyka we wszystkich typach szkół (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela – Dz. U. z 2012 r. poz. 131).