Filologia klasyczna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 15

Opis studiów

Filologia klasyczna oferuje elastyczny, stworzony w oparciu o konsultacje z zewnętrznymi interesariuszami program studiów. Stanowi on odpowiedź na wyzwania związane ze zmieniającą się funkcją badań nad antykiem i z nowym miejscem humanistyki w społeczeństwie. Fundamentem tego programu jest znajomość języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także rozpoznawanie nowych ról kulturowych przypisywanych powyższym zjawiskom, modyfikowanym obecnie na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

Atuty kierunku

Filologia klasyczna ma ambicje kształcenia specyficznej odmiany „pracowników wiedzy” (knowledge workers); ich cechą charakterystyczną będzie nieustanna gotowość do objaśniania tych współczesnych zjawisk, które nie mieszczą się bez reszty w wąsko rozumianej teraźniejszości, wykraczają poza doraźność, są zakorzenione w odległej tradycji.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Praktyczna nauka języka greckiego i łacińskiego,
 • Mitologia Grecji i Rzymu,
 • Literatura grecka i łacińska,
 • Filozofia antyczna,
 • Historia starożytna,
 • Życie codzienne i obyczajowość starożytnej Grecji i Rzymu,
 • Antyk a współczesne teorie literatury,
 • Paleografia łacińska,
 • Wprowadzenie do medio- i neolatynistyki.
 • Motywy i toposy antyczne w literaturze i sztuce.

Praca po studiach

Wydawnictwa, archiwa. biblioteki, wszelkie instytucje, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

Filologia klasyczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:12

Opis studiów

Filologia klasyczna to przede wszystkim studia źródłowe – dostarczają bowiem wiedzy na temat tekstów będących kamieniami milowymi naszej cywilizacji, nośnikami fundamentalnych znaczeń, których ranga nie wygasła do dzisiaj. Języki antyczne bywają więc, paradoksalnie, narzędziami ułatwiającymi rozumienie współczesnego świata. Ponieważ greka i łacina stanowi tradycyjne i nadal niepomijalne zaplecze terminologiczne dla wielu profesjonalnych dyskursów, studia pozwalają na zdobycie umiejętności wynajdywania i wytwarzania nowych kategorii poznawczych i terminów, służących do opisu bieżącej rzeczywistości.

Atuty kierunku

Doskonała znajomość grecki i łaciny, pozwalająca na prowadzenie zaawansowanej działalności translatorskiej i edytorskiej; przygotowanie do podjęcia pracy naukowej; zindywidualizowanie kształcenia; elitarny charakter studiów.

Specjalności w ramach kierunku

 • Translatorsko-edytorska.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Edytorstwo i redakcja tekstu,
 • E-edytorstwo,
 • Teoria przekładu,
 • Krytyka tekstu,
 • Przekład literacki prozy i poezji greckiej i łacińskiej,
 • Tłumaczenia tekstów naukowych z języków nowożytnych.

Praca po studiach

 • wydawnictwa,
 • archiwa,
 • biblioteki,
 • działalność przekładowa i edytorska.