Filologia romańska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość jęz. francuskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się jęz. francuskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur frankofońskich na świecie. Poprzez możliwość poznania innych języków romańskich oraz rozwijających się w nich literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Pozwalają również doskonalić znajomość jęz. angielskiego. Zapoznają ze specyfiką procesu nabywania i nauczania jęz. obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.

Filologia romańska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50/ 30

Opis studiów

Studia magisterskie uzupełniają i poszerzają kompetencje filologiczne absolwentów studiów I stopnia. Zapewniają możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego na poziomie C1 i C2, również w zakresie jęz. specjalistycznych. Zapoznają z różnorodnymi praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają rozwijać ich znajomość. Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata frankofońskiego w jego różnorodnych wymiarach: m.in.językowym, literackim i kulturowym, a także dają możliwość rozwijania znajomości innych jęz. romańskich oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie i techniki pozwalające na dalszy, samodzielny rozwój.

Atuty kierunku

Możliwość doskonalenia znajomości języka francuskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2, bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne; możliwość zdobycia dalszych kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, możliwość prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

  • Językoznawstwo,
  • Literaturoznawstwo,
  • Dydaktyka,
  • Traduktologia.

Wybrane przedmioty na studiach

  • Praktyczna nauka języka francuskiego,
  • Nauka drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym (angielski, włoski, hiszpański),
  • Seminarium magisterskie (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
  • Seminarium specjalizacyjne (dydaktyczne, językoznawcze, literaturoznawcze, traduktologiczne),
  • Interdyscyplinarność (kultura i przekład, literaturoznawstwo, dydaktyka/język i komunikacja).

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka francuskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, włoskiego, hiszpańskiego), organizacje państwowe, dyplomacja, biura tłumaczy, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język francuski.