Filologia, specjalność filologia włoska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Wszechstronne studia nad językiem, literaturą, kulturą i historią świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach. Zapewniają praktyczną znajomość języka włoskiego i umiejętność jej wykorzystania w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Zapoznają z procesami kształtowania się języka włoskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także bogactwem i różnorodnością literatury i kultury włoskiej. Poprzez możliwość poznania języka francuskiego oraz rozwijających się w nim literatur i kultur otwierają drogę do pogłębionego zrozumienia rzeczywistości świata romańskiego. Zapoznają również ze specyfiką procesu nabywania i nauczania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

Atuty kierunku

Możliwość zdobywania oraz pogłębiania znajomości języka włoskiego na poziomie C1, bogata oferta przedmiotów filologicznych zapewniająca uzyskanie niezbędnych kompetencji przyszłym filologom, możliwość zdobycia kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty, praktyki zawodowe zwiększające możliwości odniesienia sukcesu na rynku pracy, realizowane w firmach, zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka włoskiego oraz języka francuskiego, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język włoski.

Filologia, specjalność filologia włoska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia II stopnia zapewniają możliwość dalszego doskonalenia znajomości praktycznej nauki języka włoskiego na poziomie C1 i C2, również w zakresie języków specjalistycznych. Zapoznają z praktykami tłumaczeniowymi i pozwalają doskonalić ich znajomość. Pogłębiają zrozumienie rzeczywistości świata włoskiego w jego różnorodnych wymiarach: językowym, literackim, kulturowym, historycznym, artystycznym, a także dają możliwość rozwijania znajomości innych języków romańskich oraz kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej. Rozwijają zdolność adaptacji, otwartość, kreatywność, umiejętności komunikacyjne i interpersonalne. Przygotowują do prowadzenia samodzielnych badań i rozwijają strategie i techniki pozwalające na dalszy, samodzielny rozwój.

Atuty kierunku

Możliwość doskonalenia znajomości języka włoskiego i osiągnięcie poziomu biegłości C2, bogata oferta przedmiotów specjalistycznych pogłębiających wykształcenie filologiczne; możliwość zdobycia dalszych kwalifikacji do nauczania w szkołach polskiego systemu oświaty oraz prowadzenia badań pod opieką specjalistów.

Specjalności w ramach kierunku

  • Językoznawstwo,
  • Literaturoznawstwo.

Wybrane przedmioty na studiach:

  • Praktyczna nauka j. włoskiego,
  • Nauka drugiego języka obcego na poziomie zaawansowanym (angielski, francuski),
  • Seminarium magisterskie (językoznawcze, literaturoznawcze),
  • Seminarium specjalizacyjne (językoznawcze, literaturoznawczo-tłumaczeniowe),
  • Współczesny język włoski,
  • Wybrane zagadnienia z kultury i sztuki Włoch.

Praca po studiach

Firmy rekrutujące osoby posiadające zaawansowaną znajomość języka włoskiego oraz innych języków obcych (angielskiego, francuskiego), organizacje państwowe, dyplomacja, biura tłumaczy, wydawnictwa, szkoły, w których nauczany jest język włoski.