Filozofia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80

Opis studiów

Studia filozoficzne uczą sprawnie formułować nawet najtrudniejsze myśli oraz zrozumieć poglądy innych. Pytania o kondycję człowieczeństwa, o istotę otaczającej nas rzeczywistości, o sens i znaczenie obserwowanych fenomenów społecznych są zawsze aktualne. Umiejętność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porządkować, a także tłumaczyć świat. Metafizyka? Gender? Polityka? Nie straszymy, wyjaśniamy! Co semestr oferujemy kilkanaście przedmiotów fakultatywnych, umożliwiających rozwój indywidualnych zainteresowań.

Atuty kierunku

Studenci filozofii mają szansę uczestniczyć w konferencjach, kołach naukowych oraz wziąć udział w wymianach stypendialnych MOST i Erasmus+ (29 europejskich uczelni partnerskich). Prowadzimy Studenckie Grupy Badawcze, umożliwiające rozwój zainteresowań pod opieką kadry naukowej. Wydajemy studenckie czasopismo naukowe „Preteksty”. Studia można rozszerzyć o specjalność nauczycielską. Po ukończeniu studiów oferujemy kontynuację nauki na studiach magisterskich w naszym Instytucie.

Specjalności w ramach kierunku

 • Etyka,
 • Zarządzanie wiedzą,
 • Życie publiczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Epistemologia,
 • Estetyka,
 • Etyka,
 • Filozofia Dalekiego Wschodu,
 • Filozofia społeczna i polityczna,
 • Historia filozofii,
 • Logika,
 • Metodologia,
 • Ontologia,
 • Retoryka z erystyką.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku filozofia znajdą zatrudnienie m.in. przy opracowywaniu kodeksów etycznych, pisaniu i redagowaniu tekstów, a także w administracji publicznej i organizacjach pozarządowych. Dzięki umiejętnościom krytycznego myślenia oraz rozwiązywania złożonych problemów sprawdzają się jako liderzy zespołów.

Filozofia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Pyta­nia o kondy­cję człowieczeństwa, o istotę otacza­jącej nas rzeczy­wis­tości, o sens i znacze­nie obser­wowanych fenomenów społecznych są zawsze aktu­alne. Umiejęt­ność znalezienia na nie odpowiedzi pozwala porząd­kować, a także tłu­maczyć świat. Wiedząc, o co pytać, wiemy, dokąd zmierzamy. Od roku akademickiego 2018/2019 rekrutacja na studia II stopnia z Filozofii odbywa się na kierunek studiów Filozofia. Po pierwszym semestrze studenci mogą wybrać jedną z trzech specjalności (Etyka, Komunikacja społeczna, Życie publiczne) lub kontynuować studia na kierunku Filozofia.

Atuty kierunku

Wyposażymy Cię w narzędzia pozwala­jące sprawnie for­mułować najtrud­niejsze nawet swoje myśli, zrozu­mieć myśli innych, przekonać tych innych do myśli swoich. Umiejęt­ność log­icznego, anal­i­ty­cznego myśle­nia, zdol­ność inter­pre­tacji fenomenów kul­tury, świado­mość wyzwań współczes­nego świata, otwartość na dia­log – to wyz­naczniki nowoczes­nego human­isty, a także elasty­cznego i dynam­icznego pra­cown­ika. Wyrazisz siebie i co więcej, zosta­niesz zrozumiany.

Specjalności w ramach kierunku

 • Etyka,
 • Komunikacja społeczna,
 • Życie publiczne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Historyczne korzenie współczesności,
 • Sztuka - konteksty prawdy świata,
 • Feminizm,
 • Współczesne teorie krytyczne,
 • Psychologia w zarządzaniu i komunikacji,
 • Współczesne systemy medialne,
 • Filozofia środowiskowa.

Praca po studiach

Nauczyciel etyki i filozofii w szkołach średnich. Możliwość wejście na rynek pracy w zakresie m.in. PR i marketingu, mediów, HR.