Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 25

Opis studiów

Studia na kierunku geografia prowadzą do zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno-ekonomicznych, a także umożliwiają szczegółowe poznanie szeregu relacji człowiek – środowisko. Specjalnie dopasowana struktura programu studiów zapewnia studentom możliwość rozwijania wiedzy ze wszystkich działów geografii, m.in. kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa. Ważną częścią studiów są także ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego. Studia rozwijają również wiele umiejętności badawczych, takich jak m.in. gromadzenie i przetwarzanie materiału empirycznego za pomocą nowoczesnych technik komputerowych np. GIS.

Atuty kierunku

Studia umożliwiają zapoznanie się z różnymi zjawiskami i procesami w środowisku geograficznym, nie tylko podczas zajęć wykładowych, ale także podczas ćwiczeń terenowych w różnych regionach Polski. Studenci nabywają także umiejętności pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz zaawansowanych systemów informacji geograficznej (GIS). Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu edukacyjnego i zdobycia kompetencji nauczyciela.

Specjalności w ramach kierunku

 • Ekologia miasta,
 • Geoanaliza społeczno- gospodarcza,
 • Geo-grafika - specjalność wyróżniona certyfikatem Studia z Przyszłością 2019
 • Hydrologia, meteorologia i klimatologia,
 • Moduł edukacyjny – możliwy do realizacji równolegle z każdą specjalnością.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Kartografia i topografia,
 • Geomorfologia,
 • Klimatologia i meteorologia,
 • Hydrologia i oceanografia,
 • Kształtowanie i ochrona środowiska,
 • Geografia rolnictwa i przemysłu,
 • Geografia ludności i osadnictwa,
 • Geografia polityczna,
 • Systemy informacji geograficznej GIS,
 • Geografia regionalna Polski i świata.

Praca po studiach

Miejsca pracy dla absolwentów to m.in.:

 • wydziały ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje związane z ochroną przyrody i edukacją przyrodniczą, np. Parki Narodowe, stacje ekologiczne,
 • ośrodki analityczno- badawcze, np. zajmujące się badaniami atmosfery, hydrosfery, bądź badaniami społecznymi, statystycznymi,
 • nauczyciele geografii i przyrody (po zrealizowaniu bloku pedagogicznego).

Geografia, specjalność hydrologia, meteorologia i klimatologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Studia magisterskie na kierunku geografia prowadzą do zdobycia pogłębionej wiedzy o zróżnicowaniu procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w różnych skalach przestrzennych: globalnej, regionalnej i lokalnej. W zależności od specjalności student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych w takich dziedzinach jak:

 • ekologia miasta – dotyczy badań geoekosystemów miejskich,
 • geografia społeczno- ekonomiczna – dotyczy opracowywania i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i GIS,
 • kartografia i teledetekcja – dotyczy tworzenia map i interpretacji danych teledetekcyjnych,
 • paleoekologia – dotyczy badania procesów przyrodniczych w przeszłości,
 • hydrologia, klimatologia i meteorologia – dotyczy analizy procesów atmosferycznych i hydrologicznych.

Atuty kierunku

W każdej z wybranych specjalności studenci mogą brać udział w projektach badawczych i wykorzystywać nowoczesną aparaturę pomiarową, zarówno laboratoryjną jak i w kilku stacjach terenowych (m.in. na Wolinie, na Spitsbergenie). Uzyskują także umiejętności zastosowania różnych metod analizy przestrzennej w oparciu o zaawansowane programy komputerowe, co w powiązaniu ze znajomością specjalistycznej terminologii w języku angielskim (lektorat B2+) daje duże możliwości rozwoju zawodowego.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geograficzne aspekty globalizacji,
 • Metody badań geograficznych,
 • Metody regionalizacji,
 • Geoinformacyjna analiza środowiska,
 • Kartografia internetowa,
 • Ochrona bioróżnorodności,
 • Procesy urbanizacji,
 • Klasyfikacja i kartowanie obszarów mokradłowych,
 • Seminaria magisterskie,
 • Formy indywidualnej przedsiębiorczości.

Praca po studiach

Miejsca pracy to m.in. stanowiska konsultantów i ekspertów w różnych instytucjach, np. w urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, GOPOZ, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, jednostki Lasów Państwowych, wydawnictwa i firmy kartograficzne, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe, geomarketingowe, nauczyciele geografii.