Geografia, specjalność paleoekologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis studiów

Studia magisterskie na kierunku geografia prowadzą do zdobycia pogłębionej wiedzy o zróżnicowaniu procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w różnych skalach przestrzennych: globalnej, regionalnej i lokalnej. W zależności od specjalności student ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań badawczych w takich dziedzinach jak:

 • ekologia miasta – dotyczy badań geoekosystemów miejskich,
 • geografia społeczno- ekonomiczna – dotyczy opracowywania i interpretacji danych z wykorzystaniem metod statystycznych i GIS,
 • kartografia i teledetekcja – dotyczy tworzenia map i interpretacji danych teledetekcyjnych,
 • paleoekologia – dotyczy badania procesów przyrodniczych w przeszłości,
 • hydrologia, klimatologia i meteorologia – dotyczy analizy procesów atmosferycznych i hydrologicznych.

Atuty kierunku

W każdej z wybranych specjalności studenci mogą brać udział w projektach badawczych i wykorzystywać nowoczesną aparaturę pomiarową, zarówno laboratoryjną jak i w kilku stacjach terenowych (m.in. na Wolinie, na Spitsbergenie). Uzyskują także umiejętności zastosowania różnych metod analizy przestrzennej w oparciu o zaawansowane programy komputerowe, co w powiązaniu ze znajomością specjalistycznej terminologii w języku angielskim (lektorat B2+) daje duże możliwości rozwoju zawodowego.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geograficzne aspekty globalizacji,
 • Metody badań geograficznych,
 • Metody regionalizacji,
 • Geoinformacyjna analiza środowiska,
 • Kartografia internetowa,
 • Ochrona bioróżnorodności,
 • Procesy urbanizacji,
 • Klasyfikacja i kartowanie obszarów mokradłowych,
 • Seminaria magisterskie,
 • Formy indywidualnej przedsiębiorczości.

Praca po studiach

Miejsca pracy to m.in. stanowiska konsultantów i ekspertów w różnych instytucjach, np. w urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, GOPOZ, Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, jednostki Lasów Państwowych, wydawnictwa i firmy kartograficzne, urzędy statystyczne, firmy konsultingowe, geomarketingowe, nauczyciele geografii.