Geologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Studia licencjackie na kierunku geologia mają charakter ogólnogeologiczny. Trzon programu stanowią przedmioty z zakresu geologii podstawowej. Student poznaje również w zarysie główne dziedziny geologii stosowanej: hydrogeologię, geologię inżynierską, geologię złóż. Znaczący udział w programie studiów licencjackich stanowią ćwiczenia terenowe, realizowane w odsłonięciach, jak i czynnych kopalniach. Duża waga przykładana jest do kształcenia przy użyciu technik komputerowych, w tym metod GIS-owskich oraz specjalistycznego oprogramowania geologicznego. 30% zajęć wynika z indywidualnego wyboru studenta, spośród szerokiej listy kursów z różnych dziedzin nauk o Ziemi, co pozwala kształtować edukację pod kątem własnych zainteresowań.

Atuty kierunku

Zdobycie szerokiej wiedzy geologicznej stanowiącej klasyczny kanon wykształcenia każdego geologa na świecie. Kontynuacja i rozwinięcie zajęć kameralnych w postaci ćwiczeń terenowych, realizowanych w niewielkich grupach w sezonie letnim. Możliwość samodzielnego kształtowania swojej edukacji oraz rozwijania swoich zainteresowań w ramach kół naukowych. Doskonały punkt wyjścia do studiów drugiego stopnia, umożliwiających rozwijanie pasji naukowej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Mineralogia,
 • Geologia dynamiczna,
 • Sedymentologia,
 • Geologia kenozoiku,
 • Geologia strukturalna,
 • Geologia morza,
 • Geologia historyczna,
 • Wstęp do geofizyki,
 • Geologia regionalna Polski,
 • Kartografia geologiczna.

Praca po studiach

 • administracja geologiczna (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Okręgowe Urzędy Górnicze),
 • instytuty badawcze (Państwowy Instytut Geologiczny),
 • firmy zajmujące się poszukiwaniami i eksploatacją złóż (m. in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, KGHM Polska Miedź SA, Kopalnia Soli Kłodawa SA).

Geologia

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Studia inżynierskie na kierunku geologia mają charakter studiów zawodowych z elementami pracy naukowo-badawczej. Oferta przedmiotów umożliwia studentowi zdobycie wiedzy ogólnogeologicznej, poszerzonej o umiejętności praktyczne z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii. Treści zajęć mieszczą się głównie w obszarze nauk o Ziemi, ale także nauk technicznych (budownictwa). Pierwsze 4 semestry pozwalają na opanowanie podstaw wiedzy i wzbudzenie w sobie zainteresowań specjalistycznych, a w efekcie wybór tematu pracy inżynierskiej oraz dalszej ścieżki kształcenia. Od 5. semestru student, w porozumieniu z promotorem pracy, samodzielnie wybiera ponad 50% zajęć z bogatej puli przedmiotów z zakresu geologii inżynierskiej z elementami geotechniki lub hydrogeologii.

Atuty kierunku

Zdobycie podstaw wiedzy specjalistycznej wymaganej na rynku pracy w zakresie geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii z wykorzystaniem technik komputerowych. Kanon tej wiedzy uzupełniony jest o wybrane elementy najnowszych osiągnięć techniczno-analitycznych. Podczas studiów możliwe jest zdobywanie doświadczenia zawodowego poprzez letnie staże w firmach geologicznych współpracujących z UAM. Zajęcia prowadzą naukowcy z bogatym doświadczeniem praktycznym.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Geologia dynamiczna,
 • Podstawy paleontologii i stratygrafii,
 • Hydrogeologia,
 • Geologia inżynierska,
 • Budownictwo ogólne,
 • Ujęcia wód podziemnych,
 • Projektowanie odwodnień,
 • Fundamentowanie,
 • Specjalistyczna pracownia komputerowa,
 • Systemy informacji przestrzennej.

Praca po studiach

 • Firmy zajmujące się badaniami i pracami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi (m. in. Geoprojekt-Poznań, Menard Polska, Hydrokonsult),
 • Administracja geologiczna (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Okręgowe Urzędy Górnicze),
 • Instytuty badawcze (Państwowy Instytut Geologiczny).

Geologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Studia magisterskie na kierunku geologia mają charakter studiów ogólnogeologicznych, poszerzających wiedzę zdobytą na studiach I stopnia i są wspólne zarówno dla absolwentów studiów licencjackich, jak i inżynierskich. Od roku akademickiego 2021-22 (a więc już w przypadku osób rozpoczynających studia I stopnia w tym roku) studia będą jednak prowadzone według dwóch odrębnych programów. Absolwenci studiów inżynierskich odbędą 3-semestralne studia, uzupełniające i rozwijające ich wiedzę w zakresie hydrogeologii i geologii-inżynierskiej. Z kolei absolwenci studiów licencjackich będą mogli poszerzyć swoją wiedzę w ramach 4. semestralnych studiów, obierając jedną z proponowanych specjalności: geologię stratygraficzno-poszukiwawczą, geologię stosowaną Niżu Polskiego lub geozagrożenia.

Atuty kierunku

Poszerzenie podstawowej wiedzy geologicznej. Wybór własnej ścieżki kształcenia (40% zajęć do wyboru). Rozwinięcie zainteresowań naukowych pod opieką wysokiej klasy specjalistów. Zdobycie dodatkowej wiedzy specjalistycznej. Kontakt z naukowcami z innych ośrodków. Możliwość aktywnej działalności w ramach projektów badawczych i prac wdrożeniowych, współautorstwa publikacji naukowych, a także uczestnictwa w wymianie zagranicznej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metodyka stratygrafii,
 • Geotektonika,
 • Geochemia,
 • Petrologia,
 • Modelowanie procesów geologicznych,
 • Analiza basenów sedymentacyjnych,
 • Geologia paleogenu i neogenu,
 • Geologia struktur solnych,
 • Prognozowanie geologiczno-inżynierskie,
 • Badania hydrogeologiczne dla potrzeb monitoringu i ochrony wód podziemnych,
 • Kartowanie i monitoring geozagrożeń.

Praca po studiach

 • administracja geologiczna (Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe, Okręgowe Urzędy Górnicze),
 • instytuty badawcze (Państwowy Instytut Geologiczny),
 • firmy zajmujące się poszukiwaniami i eksploatacją złóż (m. in. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, KGHM Polska Miedź SA, Kopalnia Soli Kłodawa SA, Geofizyka Toruń),
 • firmy zajmujące się badaniami i pracami geologiczno-inżynierskimi, geotechnicznymi i hydrogeologicznymi (m. in. Geoprojekt-Poznań, Menard Polska, Hydrokonsult).