Gospodarka Przestrzenna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 50

Opis studiów

Gospodarka przestrzenna (studia licencjackie) istnieje na UAM w Poznaniu od 1990 roku. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, w tym m. in. geografii, ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego czy zarządzania. Zdobyta wiedza teoretyczna i praktyczne umiejętności pozwalają absolwentom kierunku m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych (z wykorzystaniem narzędzi GIS) oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi.

Atuty kierunku

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna zyskują interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki i planowania przestrzennego oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń terenowych w kraju i zagranicą, praktyk zawodowych w jednostkach i instytucjach administracji publicznej, pracowniach projektowych i urbanistycznych; staży praktycznych finansowanych z projektu stażowego PO WER „Kierunek praca...”.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy urbanistyki i architektury,
 • Projektowanie urbanistyczne,
 • Projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
 • Systemy informacji geograficznej GIS,
 • Lokalizacja działalności gospodarczej,
 • Prawoznawstwo,
 • Samorząd terytorialny w Polsce,
 • Rysunek techniczny i planistyczny,
 • Wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej,
 • Planowanie przestrzenne.

Praca po studiach

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego, a po ich uzyskaniu wykonywać zawód urbanisty. Absolwent przygotowany jest do pracy w: administracji publicznej (głównie wydziały planowania przestrzennego, urbanistyki, ochrony środowiska, rozwoju społeczno-gospodarczego), przedsiębiorstwach zajmujących się rozwojem społeczno-gospodarczym, planowaniem przestrzennym, firmach otoczenia biznesu, agencjach nieruchomości itp.

Gospodarka Przestrzenna

studia I stopnia (inżynierskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Gospodarka przestrzenna w odpowiedzi na istniejące potrzeby rynku od roku 2011 została poszerzona o studia inżynierskie. Kierunek ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich.

Atuty kierunku

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna zyskują interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także m.in. urbanistyki i planowania przestrzennego oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń terenowych w kraju i zagranicą; praktyk zawodowych w jednostkach i instytucjach administracji publicznej, pracowniach projektowych i urbanistycznych; staży praktycznych finansowanych z projektu stażowego PO WER „Kierunek praca...”.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy urbanistyki i architektury,
 • Podstawy geodezji i kartografii,
 • Prawoznawstwo,
 • Projektowanie urbanistyczne,
 • Projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
 • Systemy informacji geograficznej GIS,
 • Grafika inżynierska,
 • Rysunek techniczny i planistyczny,
 • Wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej,
 • Planowanie przestrzenne.

Praca po studiach

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego, a po ich uzyskaniu wykonywać zawód urbanisty. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na działalność w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i pokrewnych, udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, działalność renowacyjną, rehabilitacyjną i rewitalizacyjną przestrzeni zurbanizowanych.

Gospodarka Przestrzenna

studia I stopnia (inżynierskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna ma charakter interdyscyplinarny, korzystający z dorobku wielu nauk, m. in. ekonomii, urbanistyki, planowania przestrzennego, zarządzania. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają absolwentom m.in. na opracowywanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie i przeprowadzanie projektów inwestycyjnych w skalach: lokalnej, regionalnej i krajowej, opracowywanie analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzanie jednostkami terytorialnymi. Ponadto absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach uzupełniających magisterskich.

Atuty kierunku

Studenci kierunku gospodarka przestrzenna zyskują interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także m.in. urbanistyki i planowania przestrzennego oraz umiejętności praktyczne zdobyte podczas ćwiczeń terenowych w kraju i zagranicą; praktyk zawodowych w jednostkach i instytucjach administracji publicznej, pracowniach projektowych i urbanistycznych.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy urbanistyki i architektury,
 • Podstawy geodezji i kartografii,
 • Prawoznawstwo,
 • Projektowanie urbanistyczne,
 • Projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
 • Systemy informacji geograficznej,
 • Grafika inżynierska,
 • Rysunek techniczny i planistyczny,
 • Wizualizacja 3-D w gospodarce przestrzennej,
 • Planowanie przestrzenne.

Praca po studiach

Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego, a po ich uzyskaniu wykonywać zawód urbanisty. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwalają absolwentom na działalność w zespołach projektowych z zakresu planowania przestrzennego, urbanistyki i pokrewnych, udział w procesie zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego, działalność renowacyjną, rehabilitacyjną i rewitalizacyjną przestrzeni zurbanizowanych.

Gospodarka Przestrzenna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek Gospodarka przestrzenna ma charakter interdyscyplinarny, który pozwala jego studentom na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki oraz planowania przestrzennego Absolwenci poszczególnych specjalności przygotowani są do przeprowadzania specjalistycznych analiz zjawisk przestrzennych, społecznych, gospodarczych i przyrodniczych, przygotowywania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, czy też obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz ofert inwestycyjnych. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia (doktoranckich), a także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego.

Atuty kierunku

Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i kompetencji, m.in. z zakresu przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i realizowania programów rewitalizacji, planów rozwoju regionalnego terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w oparciu o dostępne środki z Unii Europejskiej. Studenci specjalności rozwój regionalny wiedzę i umiejętności zdobywają podczas 3 tygodniowych praktyk zawodowych w Brukseli.

Specjalności w ramach kierunku

 • Planowanie przestrzenne,
 • Rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,
 • Rozwój regionalny,
 • Zarządzanie przestrzenne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Zarządzanie jednostką terytorialną,
 • Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Źródła finansowania rozwoju regionalnego,
 • Realizacja programów rozwoju regionalnego,
 • Rewitalizacja zespołów staromiejskich i historycznych układów urbanistycznych,
 • Rewitalizacja zespołów powojskowych i magazynowo-składowych,
 • Gospodarka nieruchomościami,
 • Przestrzeń publiczna.

Praca po studiach

Absolwenci przygotowani są do pracy m.in. w administracji samorządowej i rządowej, głównie w wydziałach planowania przestrzennego i rewitalizacji, ochrony środowiska, urbanistyki, architektury, gospodarki komunalnej, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji; w pracowniach projektowych, pracowniach planistycznych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości oraz firmach konsultingowych i doradczych; absolwenci specjalności rozwój regionalny - w departamentach polityki regionalnej.

Studia wyróżnione certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019

Gospodarka Przestrzenna

studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna ma charakter interdyscyplinarny, który pozwala jego studentom na pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki oraz planowania przestrzennego. Absolwenci poszczególnych specjalności przygotowani są do przeprowadzania specjalistycznych analiz zjawisk przestrzennych, społecznych, gospodarczych i przyrodniczych, przygotowywania strategii rozwoju społeczno-gospodarczego, programów rewitalizacji miast i obszarów wiejskich, czy też obszarów zdegradowanych i poprzemysłowych oraz ofert inwestycyjnych. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego.

Atuty kierunku

Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i kompetencji, m.in. z zakresu przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywania i realizowania programów rewitalizacji, planów rozwoju regionalnego terenów zurbanizowanych i niezurbanizowanych w oparciu o dostępne środki z Unii Europejskiej.

Specjalności w ramach kierunku

 • Planowanie przestrzenne,
 • Rewitalizacja miast i obszarów zdegradowanych,
 • Zarządzanie przestrzenne.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Zarządzanie jednostką terytorialną,
 • Techniki legislacyjne w procedurach planistycznych,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Rewitalizacja zespołów staromiejskich i historycznych układów urbanistycznych,
 • Rewitalizacja zespołów powojskowych i magazynowo-składowych,
 • Gospodarka nieruchomościami,
 • Przestrzeń publiczna,
 • Procesy globalizacji.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy m.in. w administracji samorządowej i rządowej, głównie w wydziałach planowania przestrzennego i rewitalizacji, ochrony środowiska, urbanistyki, architektury, gospodarki komunalnej, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji; w pracowniach projektowych, pracowniach planistycznych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości oraz firmach konsultingowych i doradczych.

Gospodarka Przestrzenna

studia II stopnia (magisterskie 1,5-roczne), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 60

Opis studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna - 3 semestralna ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki i architektury. Przygotowuje do m.in. opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w różnych skalach, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych; opracowywania i wykonywania programów rewitalizacji. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą kontynuować kształcenie na studiach III stopnia, a także ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania przestrzennego.

Atuty kierunku

Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i kompetencji, z zakresu m.in. przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego, przygotowywania i realizowania programów rewitalizacji, planów rozwoju regionalnego w oparciu o dostępne środki z Unii Europejskiej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Marketing terytorialny,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Polityka regionalna Polski i UE,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Rewitalizacja zespołów staromiejskich i historycznych układów urbanistycznych,
 • Projektowanie procesów rewitalizacji,
 • Procesy globalizacji,
 • Gospodarka nieruchomościami.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy m.in. w administracji samorządowej i rządowej, głównie w wydziałach planowania przestrzennego i rewitalizacji, ochrony środowiska, promocji i rozwoju, urbanistyki, architektury, gospodarki komunalnej, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji, gospodarki nieruchomościami, jak również w pracowniach projektowych, pracowniach planistycznych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości oraz firmach konsultingowych i doradczych.

Gospodarka Przestrzenna

studia II stopnia (magisterskie 1,5-roczne), niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 100

Opis studiów

Kierunek gospodarka przestrzenna - 3 semestralna ma charakter interdyscyplinarny, co pozwala na pogłębienie wiedzy teoretycznej z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i przyrodniczych, a także urbanistyki i architektury. Przygotowuje do m.in. opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno-gospodarczego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w różnych skalach, opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych; opracowywania i wykonywania programów rewitalizacji. Po ukończeniu studiów absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych w dziedzinie planowania.

Atuty kierunku

Możliwość uzyskania specjalistycznej wiedzy i kompetencji, z zakresu m.in. przygotowywania planów zagospodarowania przestrzennego województw, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zgodnie z wymaganiami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego, przygotowywania i realizowania programów rewitalizacji, planów rozwoju regionalnego w oparciu o dostępne środki z Unii Europejskiej.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Podstawy organizacji i zarządzania,
 • Marketing terytorialny,
 • Podstawy prawa administracyjnego,
 • Polityka regionalna Polski i UE,
 • Planowanie rozwoju miast,
 • Rewitalizacja zespołów staromiejskich i historycznych układów urbanistycznych,
 • Projektowanie procesów rewitalizacji,
 • Procesy globalizacji,
 • Gospodarka nieruchomościami.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy m.in. w administracji samorządowej i rządowej, głównie w wydziałach planowania przestrzennego i rewitalizacji, ochrony środowiska, promocji i rozwoju, urbanistyki, architektury, gospodarki komunalnej, strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i promocji, gospodarki nieruchomościami, jak również w pracowniach projektowych, pracowniach planistycznych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości oraz firmach konsultingowych i doradczych.