Gospodarka wodna

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne (Piła)

Orientacyjny limit miejsc: 30

Opis Studiów

Studia licencjackie na kierunku gospodarka wodna w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile są prowadzone przy współpracy z Wydziałem Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Studia trwają 3 lata i po ich ukończeniu uzyskuje się tytuł zawodowy licencjata w dziedzinie gospodarki wodnej.

Atuty kierunku

Zasoby wodne Polski w porównaniu z krajami europejskimi są małe. Wpływają na to niekorzystne zjawiska przyrodnicze, warunki klimatyczne i hydrologiczne. Taki stan powoduje, że mamy coraz mniej dobrej jakości wody i w przyszłości będzie ona coraz droższa. Umiejętne gospodarowanie zasobami wodnymi to ogromne wyzwanie, będące jednym z kluczowych elementów strategii rozwoju kraju. Przedsięwzięcia związane z gospodarką wodną, w tym również ochrona bioróżnorodności oraz turystyka i rekreacja, są i będą jeszcze szerzej rozwijane na dużą skalę w najbliższych latach. Do ich realizacji niezbędni są dobrze przygotowani specjaliści, kształceni w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile na kierunku Gospodarka Wodna.

Specjalności w ramach kierunku

W ramach kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Hydrologia,
 • Podstawy gospodarki wodnej,
 • Geologia z elementami geologii inżynierskiej,
 • Systemy informacji geograficznej (GIS),
 • Geodezja.

Praca po studiach

Absolwent tego kierunku będzie wyposażony w niezbędną wiedzę i umiejętności do pracy w polskich i międzynarodowych organizacjach oraz instytucjach związanych z gospodarowaniem i ochroną zasobów wodnych, m.in. w:

 • wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska,
 • Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
 • Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie,
 • Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska,
 • przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji,
 • agencjach projektowania i gospodarowania terenami wodnymi,
 • spółkach wodno-ściekowych,
 • pracowniach ekspertyz środowiskowych, outsourcingu środowiskowym.