Historia, specjalność historyczno-ekonomiczna

Opis studiów

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość stawia współczesnemu społeczeństwu nowe wyzwania edukacyjne. Jednym z nich jest współtworzony przez UAM system edukacji ustawicznej, umożliwiający stałe poszerzenie swoich kwalifikacji. Specjalność historyczno-ekonomiczna to propozycja interdyscyplinarnych studiów II stopnia (magisterskich) w trybie popołudniowym, adresowana m.in. do osób czynnych zawodowo, które pragną poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Studia poświęcone są analizowaniu roli jednostki i społeczeństwa w historycznych i współczesnych procesach społeczno-ekonomicznych oraz wyposażeniu studiujących w wiedzę i umiejętności poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Atuty kierunku

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

W programie przewidziano 900 godzin zajęć, z czego 240 stanowią przedmioty do wyboru. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Obok typowych dla kierunku historia zagadnień ogólnoakademickich dotyczących dziejów Polski i świata uwzględniono następujące przedmioty:

Praca po studiach

Studia przygotowują do prowadzenia własnego biznesu oraz podjęcia pracy w:

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.