Historia, specjalność historyczno-ekonomiczna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis studiów

Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistość stawia współczesnemu społeczeństwu nowe wyzwania edukacyjne. Jednym z nich jest współtworzony przez UAM system edukacji ustawicznej, umożliwiający stałe poszerzenie swoich kwalifikacji. Specjalność historyczno-ekonomiczna to propozycja interdyscyplinarnych studiów II stopnia (magisterskich) w trybie popołudniowym, adresowana m.in. do osób czynnych zawodowo, które pragną poszerzyć swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe. Studia poświęcone są analizowaniu roli jednostki i społeczeństwa w historycznych i współczesnych procesach społeczno-ekonomicznych oraz wyposażeniu studiujących w wiedzę i umiejętności poszukiwane na współczesnym rynku pracy.

Atuty kierunku

 • studia bezpłatne w systemie stacjonarnym,
 • realizacja zajęć w godzinach popołudniowych,
 • możliwość połączenia pracy zawodowej ze studiami dziennymi,
 • spójny program łączący zagadnienia historyczne, gospodarcze i społeczne,
 • część przedmiotów do wyboru,
 • doświadczenie i pasja wykładowców.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

W programie przewidziano 900 godzin zajęć, z czego 240 stanowią przedmioty do wyboru. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Obok typowych dla kierunku występujw historia zagadnień ogólnoakademickich dotyczących dziejów Polski i świata uwzględniono następujące przedmioty:

 • historia gospodarcza nowożytna i współczesna,
 • mikro- i makroekonomia,
 • współczesna gospodarka a teorie ekonomiczne,
 • elementy prawa,
 • prawo pracy,
 • podstawy organizacji i zarządzania,
 • krajowe i międzynarodowe organizacje i instytucje społeczno-gospodarcze,
 • banki i giełdy: analiza rynków finansowych i kapitałowych.

Praca po studiach

Studia przygotowują do prowadzenia własnego biznesu oraz podjęcia pracy w:

 • instytucjach administracji publicznej,
 • państwowej i samorządowej,
 • instytucjach finansowych,
 • bankach i funduszach inwestycyjnych,
 • sektorze małych i średnich przedsiębiorstw,
 • organizacjach pozarządowych,
 • stowarzyszeniach i fundacjach.

Więcej informacji o kierunkach na stronie Rekrutacji.