Muzykologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 40

Opis studiów

Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Atuty kierunku

 • znajomość zapisu nutowego,
 • ogólna wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
 • znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu,
 • umiejętność posługiwania się edytorem tekstu nutowego,
 • umiejętność krytyki muzycznej,
 • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
 • znajomość muzycznych baz danych oraz umiejętność ich przeszukiwania,
 • umiejętność analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Zasady muzyki,
 • Muzyka popularna,
 • Historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • Akustyka muzyczna,
 • Style jazzu,
 • Podstawy edytorstwa muzycznego,
 • Dawne notacje muzyczne,
 • Wstęp do muzykologii,
 • Historia muzyki staropolskiej,
 • Historia muzyki baroku.

Praca po studiach

Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencje w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej licencjackich studiów muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach.

Muzykologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Studia muzykologiczne II stopnia umożliwiają nabycie szczegółowej wiedzy z historii i teorii muzyki w szerokim kontekście kulturowym. Absolwenci nabywają też umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok różnorodnymi metodami. Uzyskują wiedzę dotyczącą różnorakich zjawisk muzycznych z perspektywy psychologicznej, socjologicznej, a także rozwijają umiejętności samodzielnego, krytycznego wykorzystywania zdobytej wiedzy w pracy z materiałem muzycznym tak w wymiarze praktycznym – krytyka muzyczna, praca nad tekstem nutowym itp., jak i w pracy badawczej. Absolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym.

Atuty kierunku

 • znajomość zapisu nutowego,
 • szczegółowa i pogłębiona wiedza o kulturze muzycznej Zachodu oraz muzyki pozaeuropejskiej,
 • pogłębiona znajomość historii artystycznej muzyki Zachodu w kontekście kulturowo-historycznym,
 • umiejętność posługiwania się edytorami nutowymi,
 • umiejętność profesjonalnej krytyki muzycznej,
 • znajomość specjalistycznej terminologii muzycznej,
 • umiejętność pracy badawczej nad muzyką,
 • świadomość specyfiki muzyki jako zjawiska psychicznego, kulturowego, społecznego i estetycznego.

Specjalności w ramach kierunku:

 • Operologiczna,
 • Pedagogiczna.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Dzieje myśli o muzyce,
 • Estetyka muzyki,
 • Esychologia muzyki,
 • Muzyka w przestrzeni społecznej,
 • Analiza dzieła muzycznego: teorie i metody,
 • Metodologia badań muzykologicznych,
 • Teorie kultury,
 • Podstawy przedsiębiorczości,
 • Wykład monograficzny,
 • Seminarium magisterskie.

Praca po studiach

Absolwent studiów muzykologicznych II stopnia jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej i organizacją życia muzycznego. Absolwent realizujący dodatkowo specjalność operologiczną jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich instytucjach kultury związanych z teatrem operowym, a absolwent realizujący dodatkowo specjalność nauczycielską ma możliwość nauczania w szkołach muzycznych. Studia dają ponadto możliwość podejmowania prac badawczych.