Ochrona dóbr kultury

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 20

Opis studiów

Student zdobywa wiadomości z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, archiwistyki, filozofii kultury, zabytkoznawstwa, konserwatorstwa, muzealnictwa, dziedzictwa kulturowego w regionie oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Ochrona dóbr kultury to studia dla wszystkich, którzy pragną czynnie zajmować się promocją i ochroną dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń.

Atuty kierunku

Studia dają szeroką wiedzę w zakresie historii sztuki i dziedzictwa kulturowego; szansę na rozwój naukowy i karierę zawodową w obszarach zabytkoznawstwa i muzealnictwa; łączą wiedzę teoretyczną z zakresu dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego z wieloma praktycznymi umiejętnościami (w zakresie identyfikacji, dokumentacji i wartościowania zabytków), niezbędnymi w instytucjach, zajmujących się ochroną dóbr kultury.

Specjalności w ramach kierunku

Na kierunku nie wyodrębniono specjalności.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Ochrona prawna dóbr kultury w Polsce i na świecie,
 • Dokumentacja archiwalna,
 • Komunikacja międzykulturowa,
 • Komunikacja społeczna,
 • Restytucja dóbr kultury,
 • Strategie ochrony dziedzictwa kulturowego,
 • Rysunek odręczny i techniczny,
 • Historia sztuki średniowiecznej (powszechnej i polskiej),
 • Podstawy muzealnictwa,
 • Szkolenie praktyczne wycieczka przedmiotowa zagraniczna.

Praca po studiach

Absolwent potrafi działać na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego; budować strategię turystycznego udostępniania dóbr kultury i świadczenia usług turystycznych w tym zakresie.
Może podjąć pracę w:

 • muzeach,
 • urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury.

Ochrona dóbr kultury

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Orientacyjny limit miejsc:

Opis studiów

Problematyka prowadzonych studiów obejmuje, m.in. obszary dialogu współczesnych kultur z przeszłością i poszukiwania na tej płaszczyźnie wspólnych wartości, komunikacji idei w dziejach nauki, obszary komunikacji międzykulturowej pomiędzy społeczeństwem polskim a mniejszościami etnicznymi, dzieje mniejszości ruskich w Europie Środkowej w XX wieku, a także funkcjonowanie propagandy w społeczeństwach antycznych

Specjalności w ramach kierunku

 • Turystyka Kulturowa.

Praca po studiach

 • Instytucje kultury,
 • Branży turystyczna.