Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Opis kierunku

Kierunek  prowadzony jest przez nauczycieli akademickich z Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studia przygotują absolwentów do praktycznego wykorzystywania wiedzy o przyrodzie i ochronie jednych z najważniejszych ekosystemów świata – LASÓW. Badania ekosystemów, siedlisk przyrodniczych Natura 2000 oraz biologii roślin i zwierząt odbywają się przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi i technik.

Praca po studiach

Absolwenci kierunku będą mieli możliwość podejmowania pracy w takich instytucjach, jak:

  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska,
  • jednostki lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśne kompleksy promocyjne),
  • parki narodowe i zarządy oraz zespoły parków krajobrazowych,
  • jednostki zajmujące się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.),
  • jednostki administracji publicznej: urzędy gmin (np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska),
  • urzędy miejskie (wydziały ochrony środowiska) i wojewódzkie (inspektoraty ochrony środowiska),
  • Inspekcja Ochrony Środowiska.