Ochrona środowiska

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Opis studiów 

We współczesnym świecie to dziedzina łącząca wiele obszarów nauki i praktyki zarządzania środowiskiem.  
W związku z tym program kształcenia na tym kierunku studiów realizowany jest przez specjalistów z różnych dziedzin tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą. Studiowanie ochrony środowiska daje możliwość zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu:

 • procesów biologicznych, ekologicznych i fizycznochemicznych w środowisku;
 • przyczyn, skutków i mechanizmów degradacji środowiska przyrodniczego;
 • różnorodności biologicznej, jej zagrożeń i sposobów ochrony;
 • oceny skutków wpływu działalności człowieka na organizmy żywe i procesy zachodzące w przyrodzie;
 • geograficznych systemów informacyjnych i innych nowoczesnych technik komputerowych (w tym języków programowania);
 • modelowania matematycznego zjawisk ekologicznych;
 • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w szerokich domenach przestrzennych (krajobrazie, kontynentach, biomach etc.);
 • praktycznych umiejętności prowadzenia monitoringu środowiska i przygotowywania raportów oddziaływań inwestycji na środowisko i zarządzania zasobami przyrody.

Atuty kierunku

 • możliwość zrealizowania części studiów w kraju i za granicą w ramach programu MOST i ERASMUS+,
 • szansę na rozwój pasji w obrębie licznych sekcji Koła Naukowego Przyrodników i Samorządu Studentów
 • certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne,
 • ćwiczenia terenowe w różnych regionach kraju,
 • udział w praktykach i stażach w renomowanych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych w kraju i zagranicą,
 • możliwość spotkań i dyskusji z noblistami i pasjonatami przyrody.

Wybrane przedmioty na studiach:

 • Podstawy nauk przyrodniczych
 • Fizyczno-chemiczne podstawy funkcjonowania środowiska przyrodniczego
 • Prawno-ekonomiczne podstawy zarządzania środowiskiem
 • Podstawy geologii, geomorfologii i hydrologii
 • Różnorodność roślin i grzybów
 • Różnorodność zwierząt
 • Ekologia
 • Meteorologia i klimatologia\
 • Fizyczno-chemiczne podstawy oceny środowiska
 • Szata roślinna Wielkopolski
 • Przygotowanie do pracy zawodowej
 • Genetyka ogólna i ekologiczna
 • System informacji geograficznej w ochronie środowiska
 • Zagrożenia i technologie oczyszczania wód
 • Technologie oczyszczania gazów i waloryzacja środowiska przyrodniczego
 • Zasoby przyrody i ich ochrona
 • Rekultywacja środowiska i gospodarka odpadami

Praca po studiach

Absolwenci tego kierunku znajdują zatrudnienie w:

 • administracji rządowej, samorządowej,
 • instytucjach powołanych do zarządzania ochroną przyrody i realizujących zadania monitoringu środowiska,
 • prywatnych firmach konsultingowych,
 • stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych,
 • szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym,
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych,
 • firmach eksperckich.

Ochrona środowiska

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Opis studiów

To studia zapewniające zdobycie wiedzy w wielu dziedzinach związanych z ochroną środowiska. Zajęcia łączą zarówno naukę jak i praktykę zarządzania środowiskiem. Studenci będą czerpać wiedzę od teoretyków i praktyków - specjalistów z różnych dziedzin, tj.: ekologii, biologii molekularnej, ekotoksykologii, bioinformatyki, mikrobiologii i hydrobiologii. Ochrona środowiska to elitarne studia dla osób kreatywnych, z pasją przyrodniczą.

Atuty kierunku

 • możliwość zrealizowania części studiów w kraju i za granicą w ramach programu MOST i ERASMUS+,
 • szansę na rozwój pasji w obrębie licznych sekcji Koła Naukowego Przyrodników i Samorządu Studentów,
 • certyfikaty poświadczające zdobyte umiejętności praktyczne,
 • ćwiczenia terenowe w różnych regionach kraju.
 • udział w praktykach i stażach w renomowanych przedsiębiorstwach i jednostkach badawczych w kraju i zagranicą,
 • możliwość spotkań i dyskusji z noblistami i pasjonatami przyrody

Wybrane przedmioty na studiach

 • Metodologia i metodyka badań przyrodniczych
 • Przygotowanie do pisania i prezentowania prac naukowo-badawczych
 • Metody statystyczne w ochronie środowiska
 • Bazy danych o środowisku przyrodniczym
 • Modelowanie procesów ekologicznych
 • Europejskie prawo ochrony środowiska
 • Ekotoksykologia
 • Kreatywność i przedsiębiorczość
 • Finansowe, prawne i etyczne aspekty funkcjonowania nauki
 • Planowanie przestrzenna
 • Kompensacja przyrodnicza
 • Projekty i plany ochrony przyrody

Praca po studiach

Absolwenci Wydziału Biologii znajdują zatrudnienie przede wszystkim w:

 • nauce (wyższe uczelnie, instytuty badawcze),
 • firmach eksperckich,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • laboratoriach specjalistycznych, analitycznych, diagnostyki molekularnej, kryminalistycznych, i innych,
 • szkolnictwie podstawowym, średnim i wyższym,
 • przedsiębiorstwach kosmetycznych, farmaceutycznych, spożywczych.