Pedagogika

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80/40

Opis studiów

Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej z arteterapią, komunikacji i poradnictwa społecznego. Nasz Uczelnia posiada duże doświadczenie, profesjonalną kadrę dydaktyczną i ugruntowaną pozycję na rynku, co zapewnia studentom rozwój własnych zdolności interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

Atuty kierunku

Głównym atutem studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarny charakter kształcenia oraz bogata oferta specjalności.  Absolwent posiada wiedzę z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki. Opanował praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwent odznacza się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności w ramach kierunku

Wybrane przedmioty na studiach

Praca po studiach

W zależności od wybranej specjalności:

Kierunek wyróżniony certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019