Pedagogika

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne/niestacjonarne

Orientacyjny limit miejsc: 80/40

Opis studiów

Studia te umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej, filozoficzno-etycznej i psychologicznej potrzebnej do zrozumienia kontekstów kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Oferujemy do wyboru wiele specjalności, między innymi skupiające się wokół pedagogiki resocjalizacyjnej i penitencjarnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, edukacji elementarnej z arteterapią, komunikacji i poradnictwa społecznego. Nasz Uczelnia posiada duże doświadczenie, profesjonalną kadrę dydaktyczną i ugruntowaną pozycję na rynku, co zapewnia studentom rozwój własnych zdolności interpersonalnych i umiejętność odnalezienia się na rynku pracy.

Atuty kierunku

Głównym atutem studiów na tym kierunku jest interdyscyplinarny charakter kształcenia oraz bogata oferta specjalności.  Absolwent posiada wiedzę z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, socjologii, psychologii, antropologii, resocjalizacji, penitencjarystyki. Opanował praktyczne umiejętności niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie. Absolwent odznacza się znajomością języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Specjalności w ramach kierunku

 • Edukacja elementarna z arteterapią,
 • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Komunikacja i poradnictwo społeczne,
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
 • Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna.

Wybrane przedmioty na studiach

 • Pedagogika specjalna,
 • Arteterapia w edukacji szkolnej i przedszkolnej,
 • Psychopedagogiczne aspekty poradnictwa dla dzieci i młodzieży,
 • Poradnictwo wobec marginalizacji i wykluczenia społecznego,
 • Poradnictwo dla osób niepełnosprawnych,
 • Metodyka indywidualnej pracy opiekuńczo – wychowawczej,
 • Formy pracy socjalnej,
 • Pedagogika resocjalizacyjna środowiska otwartego i zamkniętego,
 • Metodyka pracy kuratora rodzinnego i dla dorosłych,
 • Metodyka pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Praca po studiach

W zależności od wybranej specjalności:

 • nauczyciel w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej,
 • nauczyciel - arteterapeuta, w świetlicach szkolnych,
 • nauczyciel wychowania do życia w rodzinie,
 • w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach pomocy i opieki społecznej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych, domach dziecka, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, internatach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, organizacjach charytatywnych, zakładach karnych, poprawczych.

Kierunek wyróżniony certyfikatem Studia z Przyszłością 2019

Studia z Przyszłością 2019